Đánh giá dự án đầu tư và lập lịch cho quản lý dự án tự động - 16


DateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); Date ngaySinhND = null;

try {

ngaySinhND = formatter.parse(ngaySinhNDText);

} catch (ParseException e) {

// TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace();

}

String mailND = (String) request.getParameter("mailND"); String teleND = (String) request.getParameter("teleND"); String passwordND = (String)

request.getParameter("passwordND");

HttpSession session = request.getSession(); UserAccount user = MyUtils.getLoginedUser(session);

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang: Đánh giá dự án đầu tư và lập lịch cho quản lý dự án tự động

user.setMaNgDung(maNgDung); user.setTenNgDung(tenNgDung); user.setNgaySinhND(ngaySinhND); user.setMailND(mailND); user.setTeleND(teleND);

if (passwordND != null && !passwordND.equals("")) {

Đánh giá dự án đầu tư và lập lịch cho quản lý dự án tự động - 16


user.setPasswordND(DigestUtils.md5Hex(passwordND));

}

String User(session, user);

} catch (SQLException e) {

e.printStackTrace(); errorString = e.getMessage();

}

}


// Store infomation to request attribute, before forward to views. request.setAttribute("errorString", errorString); request.setAttribute("userAccount", user);


// If error, forward to Edit page.


if (errorString != null) {

RequestDispatcher dispatcher = request.getServletContext()

.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/views/editUserInfoView.jsp");

dispatcher.forward(request, response);

}


// If everything nice.

// Redirect to the product listing page. else {

response.sendRedirect(request.getContextPath() +

"/userInfo");

}


}


@Override

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException { doGet(request, response);

}

}


5. Phần 5. Đăng nhập và đăng xuất


a. Đăng nhập

public class DoLoginServlet extends HttpServlet { private static final long serialVersionUID = 1L;


public DoLoginServlet() { super();

}


@Override

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {


String mailND = request.getParameter("mailND");

String passwordND = request.getParameter("passwordND"); String rememberMeStr = request.getParameter("rememberMe"); boolean remember= "Y".equals(rememberMeStr);


UserAccount user = null; boolean hasError = false; String errorString = null;


if (mailND == null || passwordND == null

|| mailND.length() == 0 || passwordND.length() == 0) { hasError = true;

errorString = "Bạn phải nhập vào tài khoản và mật khẩu!";

} else {

Connection conn = MyUtils.getStoredConnection(request); try {


user = DBUtils.findUser(conn, mailND, DigestUtils.md5Hex(passwordND));


if (user == null) { hasError = true;

errorString = "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng";

}

else if (user.getKichHoat() == 0) { hasError = true;

errorString = "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng";

}

} catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); hasError = true;

errorString = e.getMessage();

}

}


// If error, forward to /WEB-INF/views/loginView.jsp if (hasError) {

user = new UserAccount(); user.setMailND(mailND); user.setPasswordND(passwordND);


// Store information in request attribute, before forward. request.setAttribute("errorString", errorString); request.setAttribute("user", user);


// Forward to /WEB-INF/views/login.jsp RequestDispatcher dispatcher //

= this.getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB- INF/views/loginView.jsp");


dispatcher.forward(request, response);

}


// If no User(session, user);


// If user checked "Remember me". if(remember) {

MyUtils.storeUserCookie(response,user);

}


// Else delete cookie. else {

MyUtils.deleteUserCookie(response);

}


// Redirect to userInfo page. response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/home");

}

}


@Override

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException { doGet(request, response);

}

}


b. Đăng xuất

public class DoLogoutServlet extends HttpServlet { private static final long serialVersionUID = 1L;


public DoLogoutServlet() { super();

}


@Override

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

HttpSession session = request.getSession(); session.invalidate(); MyUtils.deleteUserCookie(response);

response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login");

}


@Override

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException { doGet(request, response);

}

}

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 07/04/2023
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *