Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 9


- Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý

561

649

713

785

1,256

- Thu từ các dịch vụ khác

542,459

627,120

689,839

758,815

1,214,104

2. Chi phí hoạt động dịch vụ

54,314

62,790

69,069

75,976

121,562

- Chi phí về dịch vụ thanh toán

44,228

51,131

56,244

64,868

98,989

- Chi về ngân quỹ

10,086

11,660

12,826

14,108

22,573

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

477,925

552,514

607,765

668,542

1,069,667

1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

1,076,828

1,244,888

1,369,377

1,506,315

2,410,103

- Thu về kinh doanh ngoại tệ

437,209

505,444

555,988

611,587

978,539

- Thu về kinh doanh vàng

639,619

739,444

813,389

894,728

1,431,564

- Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

0

0

0

0

0

2. Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối

598,904

692,374

761,612

837,773

1,069,667

- Chi về kinh doanh ngoại tệ

225,453

260,640

286,704

315,374

504,599

- Chi về kinh doanh vàng

373,450

431,734

474,908

522,399

835,838

- Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

0

0

0

0

0

Các khoản thu nhập khác

247,735

286,399

315,038

346,542

554,468

Chi phí hoạt động

6,464,587

7,473,511

8,220,862

9,042,948

8,681,230

Tổng lợi nhuân trước thuế

10,125,202

11,705,436

12,875,980

14,163,578

19,104,172

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 83 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 9


(Nguồn: Ngân hàng Á Châu Huế)


PHỤ LỤC 6


MÔ HÌNH SWOT HOẠT ĐỘNG TDCN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU HUẾ


Điểm mạnh

Điểm yếu

Uy tín trong kinh doanh, cạnh tranh mà

Nguồn nhân lực còn hạn chế, công

NH Á Châu đã tạo được sau gần 20 năm hoạt

nghệ thông tin còn chậm tiến so với các

động, nhất là vị trí NH bán lẻ hàng đầu tại

nước trong khu vực.

Việt Nam.

Mặc dù vốn điều lệ của ngân hàng

NH Á Châu –Huế đã không ngừng mở

đã tăng mạnh so với trước đây nhưng

rộng mạng lưới chi nhánh đầu tư cơ sở hạ

còn nhỏ bé so với thế giới và khu vực

tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin.


Đội ngũ nhân viên của ngân hàng am hiểu


sâu về chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp,


phong cách phục vụ lịch thiệp, nhã nhặn,


phẩm chất đạo đức tốt.


Tích cực đa dạng hóa các sản phẩm TD


phục vụ nhu cầu KHCN, am hiểu KH truyền


thống. Á Châu là NH đầu tiên xây dựng và triển


khai các bó sản phẩm TD dành cho KHCN theo


chiến lược kinh doanh mới của Á Châu


Hoạt động tín dụng của chi nhánh thường


xuyên có sự hướng dẫn của Hội sở chính bằng


văn bản nên đã tạo điều kiện cho nhân viên


NH cập nhật và bổ sung thông tin kịp thời,


phục vụ cho công tác tín dụng được tiến hành


tốt.Cơ hội

Thách thức

Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển,

Đặc điểm dân cư ở Huế thường khi

thu nhập người dân được cải thiện kéo theo

có nhu cầu tiêu dùng, xây dựng nhà

nhu cầu về tín dụng cá nhân ngày càng lớn.

cửa, hay SXKD thì luôn có số vốn nhất

Việt Nam là nước đông dân (trên 87 triệu

định và chiếm phần lớn đã, sau đó nếu

người) và ở Huế trên 1 triệu người nên hoạt

còn thiếu mới vay NH phần còn lại,

động tín dụng hứa hẹn nhiều kết quả khả

điều này làm cho công tác tìm kiếm

quan.

KH gặp khó khăn tuy nhiên lại đảm

Việt Nam gia nhập WTO làm tăng uy tín,

bảo ít rủi ro hơn.

vị thế của các ngân hàng Việt Nam trong đó

Hệ thống pháp luật trong nước

có NH Á Châu.

chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, nhất quán.

Hiệu quả trong hoạt động tín dụng do tiếp

Áp lực cạnh tranh từ hội nhập, tuy

thu kinh nghiệm, khoa học công nghệ thông

là một ngân hàng lớn ở Việt Nam

tin từ ngân hàng các nước phát triển.

nhưng so với trên thị trường quốc tế thì

Chính phủ và NH Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi, từng bước hoàn thiện một hành

Á Châu vẫn chưa đủ sức cạnh tranh về mọi mặt.

lang pháp lý cho hoạt động tín dụng.

Hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng

Xu hướng mở chi nhánh sang các nước trong khu vực là một hướng đi mới cho các

các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thông ngân hàng.

ngân hàng, tạo ra thêm nhiều cơ hội.

Chịu tác động mạnh mẽ của thị


trường tài chính và kinh tế thế giới.


PHỤ LỤC 7

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO


- SỰ TIN CẬY


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items


N of Items

.866

.873

6


Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DV dung loi hua

19.22

4.844

.620

.411

.850

Nghiep vu chinh xac, khong sai sot

19.22

4.629

.586

.409

.857

Giay to, bieu mau don gian, ro rang

19.16

4.659

.774

.648

.828

Giao dich nhanh chong, kip thoi

19.13

4.514

.781

.655

.824

Bao mat thong tin KH

19.47

4.264

.681

.484

.841

Khong lam dung thong tin ca nhan

19.40

4.537

.589

.416

.858


- PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH


Reliability StatisticsCronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items


N of Items

.894

.895

5


Item-Total Statistics


Scale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Squared

Multiple Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

CN, PGD day du tien nghi

14.42

5.373

.726

.562

.874

Diem giao dich nhieu, phan bo hop li

14.95

4.803

.767

.665

.865

CN, PGD sach se, thoang mat

14.85

4.869

.792

.654

.859

Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay

ra su co


14.83


5.267


.707


.544


.878

Trang phuc nhan vien dep, lich su

14.15

5.339

.715

.586

.876


-HIỆU QUẢ PHỤC VỤ


Reliability StatisticsCronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items


N of Items

.864

.873

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted


Corrected Item-Total Correlation


Squared Multiple Correlation


Cronbach's Alpha if Item Deleted

Dap ung yeu cau cua KH

15.94

3.694

.782

.708

.816

San sang phuc vu

15.87

3.781

.706

.641

.832

Co duong day nong phuc vu KH 24/24h

15.77

3.398

.603

.390

.867

Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien

15.97

3.825

.594

.508

.857

Co gang giai quyet kho khan cua KH

15.91

3.409

.800

.688

.805

- SỰ ĐẢM BẢO


Reliability StatisticsCronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items


N of Items

.848

.848

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DV phu hop nhu cau KH

12.01

2.107

.792

.670

.758

Nhan vien lich thiep, nha nhan

12.03

2.858

.634

.402

.833

Cung cap thong tin can thiet, day du

11.83

2.757

.589

.351

.845

Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac

12.07

2.130

.767

.651

.771


- SỰ CẢM THỒNG


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items


N of Items

.831

.834

2


Item-Total Statistics


Scale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Squared

Multiple Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH

3.30

.372

.716

.513

.a

Diem giao dich thuan tien cho KH

3.36

.474

.716

.513

.a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.


- GIÁ CẢ


Reliability StatisticsCronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items


N of Items

.813

.817

2


Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted


Corrected Item- Total Correlation


Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Phi lam ho so hop ly

3.32

.407

.691

.478

.a

Muc lai suat cho vay phu hop

3.44

.315

.691

.478

.a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.


PHỤ LỤC 8


Kết quả phân tích nhân tố khám phá bằng SPSS – lần thứ nhất

Descriptive Statistics


Mean

Std. Deviation

Analysis N

DV dung loi hua

3.90

.488

150

Nghiep vu chinh xac, khong sai sot

3.90

.576

150

Giay to, bieu mau don gian, ro rang

3.96

.462

150

Giao dich nhanh chong, kip thoi

3.99

.498

150

Bao mat thong tin KH

3.65

.625

150

Khong lam dung thong tin ca nhan

3.72

.603

150

CN, PGD day du tien nghi

3.88

.612

150

Diem giao dich nhieu, phan bo hop li

3.35

.734

150

CN, PGD sach se, thoang mat

3.45

.701

150

Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay ra su co

3.47

.652

150

Trang phuc nhan vien dep, lich su

4.15

.628

150

Dap ung yeu cau cua KH

3.93

.506

150

San sang phuc vu

4.00

.518

150

Co duong day nong phuc vu KH 24/24h

4.09

.708

150

Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien

3.89

.569

150

Co gang giai quyet kho khan cua KH

3.95

.583

150

DV phu hop nhu cau KH

3.97

.689

150

Nhan vien lich thiep, nha nhan

3.95

.496

150

Cung cap thong tin can thiet, day du

4.15

.560

150

Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac

3.91

.695

150

Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH

3.36

.688

150

Diem giao dich thuan tien cho KH

3.30

.610

150

Phi lam ho so hop ly

3.44

.561

150

Muc lai suat cho vay phu hop

3.32

.638

150Co

mpo nent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

9.112

37.968

37.968

9.112

37.968

37.968

3.809

15.871

15.871

2

2.591

10.794

48.762

2.591

10.794

48.762

3.574

14.890

30.761

3

2.176

9.067

57.829

2.176

9.067

57.829

3.486

14.524

45.285

4

1.641

6.837

64.666

1.641

6.837

64.666

3.055

12.728

58.013

5

1.265

5.269

69.936

1.265

5.269

69.936

1.993

8.304

66.317

6

1.027

4.280

74.215

1.027

4.280

74.215

1.896

7.899

74.215

7

.834

3.474

77.6898

.699

2.914

80.6039

.645

2.689

83.29210

.556

2.318

85.61011

.513

2.138

87.74912

.468

1.952

89.70113

.431

1.794

91.49514

.385

1.603

93.09815

.313

1.303

94.40116

.273

1.139

95.54017

.241

1.006

96.54618

.203

.844

97.39019

.170

.710

98.10020

.142

.592

98.69221

.118

.490

99.18322

.076

.317

99.50023

.071

.297

99.79724

.049

.203

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.Component

1

2

3

4

5

6

DV dung loi hua

.742


Nghiep vu chinh xac, khong sai sot

.774


Giay to, bieu mau don gian, ro rang

.839


Giao dich nhanh chong, kip thoi

.773


Bao mat thong tin KH

.599


Khong lam dung thong tin ca nhanCN, PGD day du tien nghi


.804

Diem giao dich nhieu, phan bo hop li


.692

CN, PGD sach se, thoang mat


.681

Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay ra su co


.661

Trang phuc nhan vien dep, lich su


.763

Dap ung yeu cau cua KH.816
San sang phuc vu.811
Co duong day nong phuc vu KH 24/24h.609
Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien.592
Co gang giai quyet kho khan cua KH.898
DV phu hop nhu cau KH
.739Nhan vien lich thiep, nha nhan
.856Cung cap thong tin can thiet, day du
.673Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac
.799Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH


.850

Diem giao dich thuan tien cho KH


.868

Phi lam ho so hop ly

.849


Muc lai suat cho vay phu hop

.807


Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.


PHỤ LỤC 9


Bảng số liệu (Output) phân tích nhân tố khám phá bằng SPSS – lần thứ hai


Total Variance Explained


Comp onent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

8.684

37.759

37.759

8.684

37.759

37.759

3.584

15.581

15.581

2

2.542

11.054

48.813

2.542

11.054

48.813

3.475

15.109

30.690

3

2.172

9.444

58.257

2.172

9.444

58.257

3.361

14.612

45.302

4

1.624

7.063

65.320

1.624

7.063

65.320

3.032

13.182

58.484

5

1.257

5.466

70.786

1.257

5.466

70.786

1.962

8.530

67.014

6

1.022

4.442

75.227

1.022

4.442

75.227

1.889

8.214

75.227

7

.817

3.551

78.7788

.698

3.034

81.8139

.619

2.693

84.50610

.537

2.335

86.84111

.494

2.146

88.98712

.431

1.872

90.85913

.393

1.710

92.56914

.315

1.368

93.93715

.274

1.190

95.12716

.242

1.053

96.18017

.219

.953

97.13318

.171

.743

97.87719

.146

.636

98.51220

.122

.530

99.04221

.093

.404

99.44622

.072

.311

99.75723

.056

.243

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

DV dung loi hua

.746


Nghiep vu chinh xac, khong sai sot

.781


Giay to, bieu mau don gian, ro rang

.837


Giao dich nhanh chong, kip thoi

.771


Bao mat thong tin KH

.592


CN, PGD day du tien nghi.810
Diem giao dich nhieu, phan bo hop li.702
CN, PGD sach se, thoang mat.685
Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay ra su co.656
Trang phuc nhan vien dep, lich su.764
Dap ung yeu cau cua KH


.819

San sang phuc vu


.818

Co duong day nong phuc vu KH 24/24h


.610

Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien


.589

Co gang giai quyet kho khan cua KH


.895

DV phu hop nhu cau KH
.744Nhan vien lich thiep, nha nhan
.857Cung cap thong tin can thiet, day du
.677Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac
.801Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH


.852

Diem giao dich thuan tien cho KH


.868

Phi lam ho so hop ly

.859


Muc lai suat cho vay phu hop

.809


Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Xem tất cả 83 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí