Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 10


PHỤ LỤC 10:


KIỂM ĐỊNH LEVENE VÀ PHÂN TÍCH ANOVA


Phân tích phương sai ANOVA là phương pháp so sánh trị trung bình của 3 nhóm trở lên. Một số giả định đối với phân tích phương sai một yếu tố:

- Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu nhiên.

- Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu phải đủ lớn để được xem như tiệm cận phân phối chuẩn.

- Phương sai của các nhóm so sánh phải đồng nhất. Thực hiện phân tích phương sai với hai giải thiết:

- H0: Không có sự khác biệt về giá trị trung bình của các biến thể hiện sự hài lòng của KH giữa các nhóm

- H1: Có sự khác biệt về giá trị trung bình của các biến thể hiện sự hài lòng của KH giữa các nhóm

Về độ tuổi


Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Hai long chung

,846

3

146

,471

Tiep tuc su dung

1,996

3

146

,117

gioi thieu

1,755

3

146

,158

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 83 trang: Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế

Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 10


(Nguồn:Xử lý số liệu bằng SPSS)

Kết quả kiểm định Levene cho các Sig. > mức ý nghĩa 0.05 nên phương sai các nhóm độ tuổi đồng nhất, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo.


ANOVASum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Hai long chung

Between Groups

,549

3

,183

1,017

,387

Within Groups

26,284

146

,180Total

26,833

149
Tiep tuc su dung

Between Groups

,439

3

,146

,566

,638

Within Groups

37,754

146

,259Total

38,193

149
Gioi thieu

Between Groups

1,223

3

,408

1,058

,369

Within Groups

56,270

146

,385Total

57,493

149

(Nguồn:Xử lý số liệu bằng SPSS)

Xét đến giá trị p-value (Sig.), tất cả đều lớn hơn 0,05 nên không có cơ sở bác bỏ giả thiết H0, không có sự khác biệt có ý nghĩa về giá trị trung bình của các biến thể hiện sự hài lòng của khách hàng thiệu giữa các nhóm độ tuổi. Vậy, độ tuổi không ảnh hưởng đến mức độ hài lòng chung.

Nghề nghiệp


Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Hai long chung

2,986

3

146

,033

Tiep tuc su dung

,848

3

146

,470

gioi thieu

1,620

3

146

,187


(Nguồn:Xử lý số liệu bằng SPSS)

Kết quả kiểm định Levene cho các Sig. > mức ý nghĩa 0,05 nên phương sai các nhóm nghề nghiệp đồng nhất, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo


ANOVASum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Hai long chung

Between Groups

,541

3

,180

1,002

,394

Within Groups

26,292

146

,180Total

26,833

149
Tiep tuc su dung

Between Groups

1,087

3

,362

1,426

,238

Within Groups

37,106

146

,254Total

38,193

149
Gioi thieu

Between Groups

1,217

3

,406

1,052

,372

Within Groups

56.277

146

.385Total

57.493

149

(Nguồn:Xử lý số liệu bằng SPSS)

Xét đến giá trị p-value (Sig.) trong kiểm định ANOVA, tất cả đều lớn hơn 0,05 nên không có cơ sở bác bỏ giả thiết H0, không có sự khác biệt có ý nghĩa về giá trị trung bình của các biến thể hiện sự hài lòng của khách hàng thiệu giữa các nhóm nghề nghiệp. Vậy, nghề nghiệp không ảnh hưởng đến sự hài lòng chung của khách hàng đối với chất lượng TDCN ngân hàng Á Châu Huế.

Thời gian giao dịch


Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Hai long chung

3,907

3

146

,010

Tiep tuc su dung

17,662

3

146

,000

gioi thieu

6,251

3

146

,001


(Nguồn:Xử lý số liệu bằng SPSS)

Kết quả kiểm định Levene ở biến Hai long chung có Sig. > mức ý nghĩa 0,05 nên phương sai các nhóm thời gian giao dịch đồng nhất, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo, còn ở biến Tiep tuc su dung, Gioi thieu có sig. <0,05 nên phương sai giữa các nhóm không đồng nhất, không phân tích ANOVA.


ANOVASum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Hai long chung

Between Groups

1,791

3

,597

3,481

,018

Within Groups

25,042

146

,172Total

26,833

149

(Nguồn:Xử lý số liệu bằng SPSS)

Ta thấy Sig. của kiểm định ANOVA bằng 0,018< 0,05 nên có thể bác bỏ giả thiết H0, có sự khác biệt về giá trị trung bình của biến Hai long chung giữa các nhóm có thời gian giao dịch với ngân hàng. Thời gian giao dịch ở các nhóm khác nhau sẽ có mức độ hài lòng chung về chất lượng TDCN khác nhau.


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---


PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP


Đơn vị: Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Huế Xác nhận sinh viên: Nguyễn Thị Mỹ Liên

Là sinh viên lớp K43B- Tài chính ngân hàng, Khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế đã có thời gian thực tập từ ngày 21/01/2013 đến ngày 25/04/2013 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Huế.

Trong thời gian thực tập, sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Liên đã tham gia công tác, có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, tổ chức kỷ luật và hoàn thành đầy đủ các công việc theo sự hướng dẫn, giúp đỡ của các nhân viên và cán bộ tại đơn vị thực tập.

Huế, ngày...... tháng.......năm 2013


Xác nhận của đơn vị thực tập

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số