Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đông á - chi nhánh Huế - 15

DGC


8. Kiểm định Independent - Sample T - test

Bảng 32: Kiểm định Independent - Sample T - test với biến giới tính

Independent Samples TestLevene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Equal variances assumed

DGC Equal variances not assumed

,405

,525

1,637


1,633

148


141,246

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang: Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đông á - chi nhánh Huế

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đông á - chi nhánh Huế - 15


Independent Samples Testt-test for Equality of Means

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower


Equal variances assumed

,104

,18580

,11349

-,03847

DGCEqual variances not assumed

,105

,18580

,11381

-,03919


9. Kiểm định One Way ANOVA

Bảng 33: Kiểm định One Way ANOVA đối với biến tuổi

Test of Homogeneity of Variances


DGC


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

,602

3

146

,614


ANOVA


DGCSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

,568

3

,189

,386

,763

Within Groups

71,572

146

,490Total

72,140

149

Bảng 34: Kiểm định One Way ANOVA đối với biến nghề nghiệp


Test of Homogeneity of Variances


DGC


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1,164

4

145

,329


ANOVA


DGCSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1,605

4

,401

,825

,511

Within Groups

70,535

145

,486Total

72,140

149
Bảng 35: Kiểm định One Way ANOVA đối với biến thu nhập

Test of Homogeneity of Variances


DGC


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

,581

3

146

,628


ANOVA


DGCSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1,966

3

,655

1,363

,256

Within Groups

70,174

146

,481Total

72,140

149
Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 19/04/2022
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top