Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đông á - chi nhánh Huế - 15

DGC


8. Kiểm định Independent - Sample T - test

Bảng 32: Kiểm định Independent - Sample T - test với biến giới tính

Independent Samples TestLevene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Equal variances assumed

DGC Equal variances not assumed

,405

,525

1,637


1,633

148


141,246

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đông á - chi nhánh Huế - 15


Independent Samples Testt-test for Equality of Means

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower


Equal variances assumed

,104

,18580

,11349

-,03847

DGCEqual variances not assumed

,105

,18580

,11381

-,03919


9. Kiểm định One Way ANOVA

Bảng 33: Kiểm định One Way ANOVA đối với biến tuổi

Test of Homogeneity of Variances


DGC


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

,602

3

146

,614


ANOVA


DGCSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

,568

3

,189

,386

,763

Within Groups

71,572

146

,490Total

72,140

149

Bảng 34: Kiểm định One Way ANOVA đối với biến nghề nghiệp


Test of Homogeneity of Variances


DGC


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1,164

4

145

,329


ANOVA


DGCSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1,605

4

,401

,825

,511

Within Groups

70,535

145

,486Total

72,140

149
Bảng 35: Kiểm định One Way ANOVA đối với biến thu nhập

Test of Homogeneity of Variances


DGC


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

,581

3

146

,628


ANOVA


DGCSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1,966

3

,655

1,363

,256

Within Groups

70,174

146

,481Total

72,140

149
Xem tất cả 120 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí