Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Vinpearl Hotel Huế - công ty cổ phần Vinpearl - 12


5. Kiểm định giá trị trung bình


Nhóm mức độ tin cậy

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

mucdotincay1

130

4.15

.490

.043

mucdotincay2

130

4.12

.482

.042

mucdotincay3

130

4.14

.462

.041

mucdotincay4

130

4.16

.463

.041

mucdotincay5

130

4.16

.446

.039

Mucdotincay

130

4.1477

.39888

.03498

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 97 trang: Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Vinpearl Hotel Huế - công ty cổ phần Vinpearl

Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Vinpearl Hotel Huế - công ty cổ phần Vinpearl - 12


One-Sample TestTest Value = 3

T

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower

Upper

mucdotincay1

26.870

129

.000

1.154

1.07

1.24

mucdotincay2

26.540

129

.000

1.123

1.04

1.21

mucdotincay3

28.110

129

.000

1.138

1.06

1.22

mucdotincay4

28.628

129

.000

1.162

1.08

1.24

mucdotincay5

29.725

129

.000

1.162

1.08

1.24

mucdotincay

32.806

129

.000

1.14769

1.0785

1.2169


Nhóm khả năng đáp ứng

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

kndapung1

130

4.22

.436

.038

kndapung2

130

4.22

.418

.037

kndapung4

130

4.22

.418

.037

kndapung5

130

4.20

.438

.038

kndapung

130

4.2173

.34996

.03069


One-Sample TestTest Value = 3

T

Df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower

Upper

kndapung1 kndapung2 kndapung4 kndapung5

kndapung

31.979

33.368

33.368

31.205

39.660

129

129

129

129

129

.000

.000

.000

.000

.000

1.223

1.223

1.223

1.200

1.21731

1.15

1.15

1.15

1.12

1.1566

1.30

1.30

1.30

1.28

1.2780


Nhóm năng lực phục vụ

One-Sample StatisticsN

Mean

Std.

Deviation

Std. Error Mean

nlphucvu1

130

4.17

.468

.041

nlphucvu2

130

4.22

.486

.043

nlphucvu3

130

4.22

.498

.044

nlphucvu4

130

4.18

.490

.043

nlphucvu

130

4.1962

.38502

.03377


One-Sample TestTest Value = 3

t

Df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower

Upper

nlphucvu1

28.474

129

.000

1.169

1.09

1.25

nlphucvu2

28.665

129

.000

1.223

1.14

1.31

nlphucvu3

27.836

129

.000

1.215

1.13

1.30

nlphucvu4

27.404

129

.000

1.177

1.09

1.26

nlphucvu

35.422

129

.000

1.19615

1.1293

1.2630


Nhóm mức độ đồng cảm

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

mddongcam1

130

4.14

.494

.043

mddongcam2

130

4.16

.446

.039

mddongcam3

130

4.14

.427

.037

mddongcam4

130

4.14

.445

.039

mddongcam

130

4.1442

.36284

.03182


One-Sample TestTest Value = 3

T

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Differenc e

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower

Upper

mddongcam1 mddongcam2 mddongcam3 mddongcam4

mddongcam

26.265

29.725

30.407

29.191

35.956

129

129

129

129

129

.000

.000

.000

.000

.000

1.138

1.162

1.138

1.138

1.14423

1.05

1.08

1.06

1.06

1.0813

1.22

1.24

1.21

1.22

1.2072


Nhóm đánh giá cảm nhận

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

danhgia1

130

4.15

.403

.035

danhgia2

130

4.22

.431

.038

danhgia3

130

4.17

.434

.038

danhgia

130

4.1795

.32191

.02823


One-Sample TestTest Value = 3

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower

Upper

danhgia1 danhgia2 danhgia3

danhgia

32.666

32.148

30.731

41.777

129

129

129

129

.000

.000

.000

.000

1.154

1.215

1.169

1.17949

1.08

1.14

1.09

1.1236

1.22

1.29

1.24

1.2353

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số