Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật Đất đai từ thực tiễn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - 1


VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINguyễn Thị Lựu


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG


LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC


VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINguyễn Thị Lựu


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG


Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107


LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG ANH QUÂN


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Đặng Anh Quân, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chính xác.

Tác giả luận văn


Nguyễn Thị Lựu


LỜI CÁM ƠN

Trong quá trình học tập, nghiên cứu, hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình tác giả đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía Học viện, quý thầy, cô, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Trước hết, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Học viện Khoa học xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban chủ nhiệm khoa Luật cùng quý thầy, cô đã trang bị kiến thức và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu.

Qua đây, tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn TS. Đặng Anh Quân giảng viên khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Ngoài ra, tác giả xin chân thành cảm ơn đến các anh chị công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai và phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Lạt đã nhiệt tình cung cấp thông tin, số liệu để tác giả sớm hoàn thành luận văn.

Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả sớm hoàn thành luận văn của mình.

Mặc dù, đã rất cố gắng để hoàn thành luận văn nhưng sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý thầy, cô.

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả luận văn


Nguyễn Thị Lựu


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH 8

1.1. Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8

1.2. Vai trò của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất ở 10

1.3. Sơ lược về các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cá nhân, hộ gia đình trong quá trình phát triển của pháp luật Đất đai 14

1.4. Quy định của pháp luật hiện hành về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình 18

1.4.1. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận 18

1.4.2. Điều kiện để cá nhân, hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận 19

1.4.3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 26

1.4.4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 30

Chương 2: THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 34

2.1. Tổng quan về Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 34

2.1.1. Điều kiện tự nhiên của Thành phố Đà Lạt 34

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Lạt 35

2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 37

2.2.1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 37

2.2.2. Thực trạng thụ lý và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Lạt trong những năm qua..39

2.2.3. Kết quả đã đạt được trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Lạt 45

2.2.4. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Lạt 47

2.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình 51

2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình 51

2.3.2. Phương hướng hoàn thiện hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình 53

2.3.3. Giải pháp khắc phục bất cập trong một số quy định của pháp luật hiện hành về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình 55

2.3.4. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Lạt 61

KẾT LUẬN 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


CQNN

Cơ quan Nhà nước

CP

Chính phủ

ĐKĐĐ

Đăng ký đất đai

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

LĐĐ

Luật Đất đai

Nghị định

NĐ-CP

Nghị định Chính phủ

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

SDĐ

Sử dụng đất

TT

Thông tư

TTg

Thủ Tướng

TTHC

Thủ tục hành chính

TN&MT

Tài nguyên và Môi trường

TP

Thành phố

UBND

Ủy ban nhân dân

VPĐKĐĐ

Văn phòng đăng ký đất đai

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật Đất đai từ thực tiễn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - 1


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Danh sách các đơn vị hành chính thuộc Đà Lạt 35

Bảng 2.2: Số liệu giải quyết hồ sơ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Lạt 40

Bảng 2.3: Số liệu công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai năm 2015 45

Bảng 2.4: Số liệu công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai năm 2016 46

Bảng 2.5: Số liệu công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai năm 2017 46

Xem tất cả 98 trang.

Ngày đăng: 13/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí