Tổng Quan Về Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thứ nhất , từ thực tế hoạt động SDĐ ở, chúng ta thấy rằng, cá nhân, hộ gia đình đang SDĐ ở là chủ thể cần được Nhà nước quan tâm trong công tác cấp GCNQSDĐ ở. Có nhiều nguyên nhân khác nhau từ phía cơ quan quản lý Nhà nước và ...

Đẩy Mạnh Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Và Xử Lý Vi Phạm

Trong lĩnh vực đất đai bằng pháp luật hiện nay là vấn đề cấp thiết, cần được tập trung triển khai. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về cấp GCNQSDĐ của nhân dân thì TP Đà Lạt cần có những giải pháp nhất định để tuyên ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí