Kết Quả Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo Với Biến Nhận Thức Về Tính Công Bằng Của Hệ Thống Thuế

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 29


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CM01

13.77

11.478

.625

.732

CM02

13.91

11.443

.604

.739

CM03

13.95

10.914

.665

.717

CM04

13.60

14.465

.242

.842

CM05

13.83

10.775

.733

.695

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 256 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 29


Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến chuẩn mực chủ quan sau khi loại biến CM04

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.842

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

CM01

10.10

9.012

.616

.825

CM02

10.25

8.623

.658

.808

CM03

10.29

8.346

.687

.795

CM05

10.16

8.278

.747

.769


2.3. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến nhận thức về tính công bằng của hệ thống thuế

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.739

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CB01

14.77

6.988

.710

.611

CB02

14.89

8.044

.491

.697

CB03

14.82

7.887

.554

.675

CB04

14.78

8.822

.220

.809

CB05

14.73

7.519

.618

.650


Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến nhận thức về tính công bằng của hệ thống thuế sau khi loại biến CB04

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.809

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CB01

11.06

4.904

.704

.721

CB02

11.17

5.548

.546

.797

CB03

11.10

5.416

.615

.765

CB05

11.01

5.246

.641

.753


2.4. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến nhận thức quyền lực của cơ quan thuế

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.845

3

Item-Total Statistics


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

QL01

6.90

3.766

.761

.738

QL02

6.77

3.873

.675

.822

QL03

7.23

4.007

.703

.794


2.5. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến nhận thức về thuế

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.721

6

Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NhT01

18.55

11.206

.642

.620

NhT02

18.72

11.657

.570

.645

NhT03

18.61

11.084

.663

.613

NhT04

18.69

15.476

.199

.743

NhT05

18.85

15.044

.147

.769

NhT06

18.49

12.256

.528

.660Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến nhận thức về thuế sau khi loại biến NhT04 và NhT05

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.820

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

NhT01

11.32

7.529

.705

.743

NhT02

11.49

8.105

.589

.798

NhT03

11.38

7.480

.716

.737

NhT06

11.26

8.542

.561

.809


2.6. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến niềm tin vào cơ quan thuế

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.852

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

NT01

11.01

3.373

.572

.865

NT02

10.96

3.116

.789

.770

NT03

10.97

3.257

.725

.798

NT04

10.92

3.325

.697

.809


2.7. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến mức độ phức tạp về thuế

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.751

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted


Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

PT01

14.08

9.253

.695

.638

PT02

14.12

9.549

.605

.673

PT03

14.06

10.173

.549

.695

PT04

14.03

9.668

.571

.685

PT05

13.84

12.538

.194

.810


Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến mức độ phức tạp về thuế sau khi loại biến PT05

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.810

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

PT01

10.39

7.107

.729

.711

PT02

10.42

7.511

.604

.772

PT03

10.37

7.964

.569

.787

PT04

10.34

7.419

.609

.770


2.8. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến thông tin thuế


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.857

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

ThT01

15.11

12.736

.749

.808

ThT02

15.18

13.055

.721

.815

ThT03

15.12

13.722

.639

.836

ThT04

15.16

13.906

.626

.840

ThT05

15.28

13.553

.630

.839


2.9. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến xử phạt


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.817

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

XP01

10.66

5.834

.594

.791

XP02

10.69

5.717

.688

.749

XP03

10.60

5.597

.670

.755

XP04

10.55

5.727

.605

.786


2.10. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến khả năng bị kiểm tra, thanh tra thuế

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.836

3


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

KT01

6.85

4.610

.669

.802

KT02

6.83

4.304

.741

.729

KT03

6.71

4.757

.686

.785


2.11. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến hành vi TTT tự nguyện


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.853

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

TTTN01

13.89

10.051

.695

.816

TTTN02

13.79

9.912

.708

.812

TTTN03

13.82

10.170

.706

.814

TTTN04

13.86

9.995

.643

.830

TTTN05

14.01

10.185

.588

.845


2.12. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến hành vi TTT bắt buộc


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.853

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TTBB01

12.53

5.824

.748

.799

TTBB02

12.55

6.472

.609

.837

TTBB03

12.60

6.173

.650

.827

TTBB04

12.61

6.205

.667

.822

TTBB05

12.59

6.518

.654

.826


3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.757

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

8860.495


df

1275


Sig.

.000


Ma trận xoay các yếu tố


Pattern Matrixa


Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TT04

.806.817


TT03

.769


TT02

.760


TT01

.724


TT05

.671


TT06

.625


ThT01


.823

ThT02


.789

ThT04


.711

ThT03


.702

ThT05


.685

TTTN01
TTTN03.769


TTTN02

.761


TTTN04

.707


TTTN05

.604


TTBB01


.868

TTBB03


.759

TTBB04


.747

TTBB02


.600

TTBB05


.589

NT02.883
NT04.800
NT03.781
NT01.626
CM05
.884CM03
.729CM02
.711CM01
.686NhT03

.851


NhT01

.815


NhT02

.645


NhT06

.603


XP03


.783

XP02


.780

XP04


.675

XP01


.674

PT01.839
PT04.700
PT02.691
PT03.666
CB01
.870CB05
.720CB03
.662CB02
.604QL01

.891


QL03

.780


QL02

.759


KT02


.869

KT03


.770

KT01


.745

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.


Tổng phương sai giải thích các yếu tố (Total Variance Explained)


Total Variance ExplainedFactor


Initial Eigenvalues


Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadingsa


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance


Cumulative %


Total

1

5.321

10.434

10.434

4.913

9.634

9.634

3.692

2

4.471

8.766

19.200

4.057

7.955

17.589

3.000

3

3.650

7.157

26.357

3.233

6.339

23.928

3.391

4

3.388

6.643

33.000

2.983

5.848

29.777

3.923

5

2.911

5.707

38.708

2.499

4.900

34.677

3.064

6

2.821

5.531

44.239

2.452

4.807

39.484

2.779

7

2.424

4.753

48.992

2.016

3.953

43.437

2.544

8

2.291

4.492

53.483

1.885

3.695

47.132

2.527

9

2.258

4.428

57.911

1.871

3.668

50.800

2.310

10

2.021

3.963

61.875

1.637

3.211

54.011

2.779

11

1.755

3.442

65.316

1.369

2.684

56.695

2.226

12

1.268

2.486

67.802

.880

1.725

58.420

2.516

13

.878

1.722

69.524

14

.769

1.508

71.032
15

.749

1.470

72.502
16

.733

1.437

73.938
17

.716

1.403

75.342
18

.674

1.321

76.663
19

.629

1.234

77.896
20

.590

1.156

79.052
21

.573

1.124

80.176
22

.570

1.117

81.293
23

.537

1.054

82.347
24

.523

1.026

83.372
25

.507

.995

84.367
26

.491

.964

85.331
Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số