Bảng Tổng Hợp Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tuân Thủ Thuế Từ Kết Quả Tổng Quan Nghiên Cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 25TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


48


Andi Nurwanah và cộng sự (2018)


Indonesia

Các yếu tố quyết định tuân thủ thuế theo TPB và lý thuyết về quan điểm của các

bên liên quan


TPB và lý thuyết về quan điểm của các bên liên quan


Thái độ

Chuẩn mực chủ quan Nhận thức xã hội

Sự đồng cảm


Ý định, hành vi tuân thủ thuế

Kết quả của nghiên cứu cho thấy những điều sau: thái độ, chuẩn mực chủ quan, nhận thức xã hội của người nộp thuế có tác động tích cực và đáng kể đến ý định hành vi tuân thủ của người nộp thuế; sự đồng cảm và nhận thức xã hội có ý nghĩa tích cực và ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế; ý định hành vi có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến việc tuân thủ thuế.


49


Cechovsky, N. (2018)


Áo

Tầm quan trọng của kiến thức về thuế đối với việc tuân thủ thuế


SSF


Kiến thức về thuế

Tuân thủ thuế Trốn thuế


Kiến thức được phát hiện có liên quan tích cực đến thái độ tuân thủ thuế tự nguyện và liên quan tiêu cực đến thái độ trốn thuế. Điều này chỉ ra rằng kiến thức là một yếu tố quan trọng để tuân thủ thuế.


50

Yasa và Martadinata (2018)Tuân thủ thuế tự nguyện


SSF

Niềm tin vào cơ quan thuế

Quyền lực

Tuân thủ thuế tự nguyện

Niềm tin vào cơ quan thuế của người nộp thuế đối với cơ quan thuế có ảnh hưởng tích cực và đáng kể, trong khi quyền lực của cơ quan thuế trong việc giám sát quá trình đóng thuế không ảnh hưởng đến sự tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế


51


Deyganto (2018)


Ethiopia


Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế với hệ thống thuế


Kiến thức thuế, Tính đơn giản hệ thống thuế, Hình phạt, Xác xuất bị kiểm tra, Nhận thức về thuế,trình độ, hiệu quả của cơ quan thuế, ảnh hưởng của đồng nghiệp, nghề nghiệp, thu nhập, quyền lực của cơ quan thuế, công bằng, giới tính, tuổi


Tuân thủ thuế tự nguyện

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy trong số mười bốn biến giải thích được kết hợp trong mô hình, bảy biến như giới tính, độ tuổi, thiếu kiến thức về thuế, tính đơn giản của hệ thống thuế, nhận thức về hình phạt, xác suất bị kiểm tra và nhận thức về thuế tỷ lệ này được cho là yếu tố chính ảnh hưởng đến thái độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế đối với hệ thống thuế trong khu vực nghiên cứu. Trong khi các biến số như trình độ học vấn, hiệu quả của cơ quan thuế, ảnh hưởng của đồng nghiệp, nghề nghiệp, mức thu nhập của người nộp thuế, nhận thức về tốc độ của chính phủ và nhận thức về tính công bằng và bình đẳng không có ảnh hưởng đáng kể đến thái độ tuân thủ tự nguyện thuế.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 256 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 25TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


52


Alice Guerra và Brooke Harrington (2018)


Ý và Đan Mạch

Sự nhất quán về thái độ - hành vi trong việc tuân thủ thuế: So sánh giữa các quốc

giaTinh thần thuế Xác suất kiểm tra

Nhận thức về hành vi của người khác


Tuân thủ thuế

Mối liên hệ trực tiếp giữa Tinh thần thuế và hành vi (tuân thủ thuế) đã được giả định từ lâu, kết quả nghiên cứu này cho thấy thái độ của các cá nhân đối với thuế không dự đoán đáng kể lựa chọn trốn thuế thực tế của họ.Ngoài ra, kết quả cho thấy rằng các định hình hành vi thuế của các cá nhân bị ảnh hưởng mạnh mẽ cả bởi các động lực kinh tế thuần túy (ví dụ, xác suất bị kiểm tra) và bởi nhận thức của

họ về hành vi của người khác.


53


Fjeldstad và cộng sự (2020)


Tanzania


Tuân thủ thuế GTGTNhận thức thuế Tinh thần thuế

Sự hài lòng với dịch vụ công


Tuân thủ thuế

Tuân thủ thuế của DN có liên quan chặt chẽ với nhận thức của khách hàng về các rủi ro bị phát hiện và trừng phạt cũng như với nhận thức của đại diện doanh nghiệp về hành vi tuân thủ của các doanh nghiệp khác. Sự tuân thủ không tương quan với nhận thức của doanh nhân về rủi ro phát hiện và trừng phạt, tinh thần thuế và sự công bằng, hoặc sự hài lòng với các dịch vụ công, tất cả các yếu

tố thường được xem là quan trọng trong giải thích tuân thủ thuế


54


Nguyễn Thị Thùy Dương và cộng sự


Việt Nam


Tuân thủ thuế của doanh nghiệp


Lý thuyết tâm lý xã hội và hành vi

Xác suất kiểm tra Uy tín doanh nghiệp Quyền sở hữu DN Xử phạt

Chuẩn mực xã hội

TTT bắt buộc, TTT tự nguyện, Tuân thủ thuế

Tuân thủ thuế tự nguyện bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ba yếu tố xác suất kiểm tra, uy tín doanh nghiệp và quyền sở hữu doanh nghiệp. Xác suất kiểm tra và mức độ nghiêm trọng của các biện pháp trừng phạt có tác động mạnh nhất đến việc tuân thủ thuế. Bài báo xác nhận rằng việc tuân thủ thuế bắt buộc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ba yếu tố xác suất kiểm tra, xử phạt nghiêm minh, chuẩn mực xã hội.


55


Mas’ud et al (2019)


Niềm tin vào cơ quan thuế, quyền lực và

tuân thủ thuế


SSF

Niềm tin vào cơ quan thuế

Quyền lực


Tuân thủ thuế

Kết quả cho thấy niềm tin vào các cơ quan chức năng ảnh hưởng đáng kể đến việc tuân thủ thuế, nhưng quyền lực của các cơ quan chức năng thì không.


56


Abba Ya’u, Natrah Saad (2019)


Nigeria

Nhận thức công bằng và tuân thủ thuế tự nguyện: vai trò điều tiết của

Niềm tin vào cơ quan thuế


Lý thuyết công bằng của Adams (1976)


Niềm tin vào cơ quan thuế

Công bằng


Tuân thủ thuế tự nguyện


Nhận thức về công bằng có mối quan hệ tích cực và quan trọng đối với việc tuân thủ thuế tự nguyện; và niềm tin vào chính quyền có mối quan hệ tích cực và đáng kể với việc tuân thủ thuế tự nguyện. Ngoài ra, sự tin tưởng điều chỉnh mối quan hệ giữa nhận thức công bằng và tuân thủ thuế tự nguyện.TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


57


Da Silva và cộng sự (2019)


Brazil

Tuân thủ thuế bắt buộc và tự nguyện


SSF

Niềm tin vào cơ quan thuế

Quyền lực

TTT bắt buộc, TTT tự nguyện

Các tương tác dựa trên Niềm tin vào cơ quan thuế giữa người nộp thuế và cơ quan hành chính công dẫn đến việc tuân thủ tự nguyện, trong khi các chính sách dựa trên sự áp đặt quyền lực dẫn đến việc tuân thủ bắt buộc


58


Malik và Younus (2020)


Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ


Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế tự nguyện


SSF+ TPB

Tinh thần thuế

Nhận thức KS hành vi Chuẩn mực chủ quan Quyền lực hợp pháp Đạo đức

Niềm tin vào cơ quan thuế

Ý định tuân thủ thuế


Tuân thủ thuế tự nguyện

Niềm tin vào cơ quan thuế được phân tích là yếu tố quyết định rất quan trọng đối với hành vi tuân thủ thuế tự nguyện của cả hai quốc gia, và quyền lực hợp pháp của cơ quan thuế, chuẩn mực chủ quan, nhận thức KS hành vi, thái độ đối với thuế và nghĩa vụ đạo đức là các yếu tố ảnh hưởng hành vi tuân thủ thuế tự nguyện

Ý định tuân thủ thuế đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải thích hành vi tuân thủ thuế. Cá nhân thuộc quốc gia có nền kinh tế yếu kém có xu hướng tuân thủ tự nguyện thấp hơn so với cá nhân thuộc các quốc gia có nền kinh tế mạnh.


59


Robbins, B. G., và Kiser, E. (2020).


Hoa Kỳ

Sự cưỡng chế của nhà nước, thái độ đạo đức và tuân thủ thuế

Allingham và Sandmo, (1972);

Srinivasan, (1973)


Thái độ, đạo đức thuếSự đánh giá của mọi người đối với thuế và việc đánh thuế.


Tuân thủ thuế tự nguyện


Gốc rễ của việc tuân thủ thuế tự nguyện bắt nguồn từ thái độ đạo đức và sự đánh giá của mọi người đối với thuế và việc đánh thuế.


60


Alshira’h và cộng sự (2020)


Jordan

Yếu tố xã hội, tâm lý và kinh tế và tuân thủ thuế

Mô hình của Fischer (1992)

Các yếu tố xã hội, tâm lý, kinh tế

Kiến thức thuế

Chất lượng DV thuế.


Tuân thủ thuế

Đề xuất một mô hình bao gồm các yếu tố xã hội, tâm lý và kinh tế để cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc tuân thủ thuế bán hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Jordan


61


Carsamer (2020)


Ghana


Tôn giáo và tuân thủ thuế


Tín ngưỡng và tôn giáo Biến nhân khẩu học Niềm tin vào CP

Chi phí tuân thủ Tham nhũng

Số năm hoạt động DN Vốn của DN


Tuân thủ thuế

Tín ngưỡng và tôn giáo không thúc đẩy việc tuân thủ thuế của chủ kinh doanh khu vực vừa và nhỏ.

Niềm tin vào cơ quan thuế có liên quan tích cực đến việc tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng chi phí tuân thủ và nhận thức tham nhũng của các quan chức chính phủ khác nhau tỷ lệ nghịch với việc tuân thủ thuế. Số năm hoạt động của các doanh nhân làm giảm việc tuân thủ thuế nhưng vốn và tuổi của doanh nghiệp có

liên quan tích cực đến việc tuân thủ thuếTT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


62


Sikayu và cộng sự (2020)


Malaysia

Định hướng vị tha hoặc vị kỷ tới tuân thủ thuế tự nguyện

Phương pháp tiếp cận tâm lý xã hội


Định hướng vị tha hoặc vị kỷ

Tuân thủ thuế tự nguyện

Định hướng vị tha có liên quan đáng kể đến sự tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế sự tuân thủ. Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt giá trị xã hội vị tha trong hệ thống giáo dục và xã hội trong việc tăng cường TTT tự nguyện.


63


Taing và Chang, (2020)


Campuchia


Các yếu tố ảnh hưởng ý định Tuân thủ thuế


TPB

Tinh thần thuế, Công bằng thuế, Niềm tin vào CP

Quyền lực CP, phức tạp về thuế, thông tin thuế, Nhận thức thuế


Tinh thần thuế tích cực là rất quan trọng để cải thiện sự tuân thủ thuế của những người nộp thuế. Ý định tuân thủ cũng bị ảnh hưởng bởi nhận thức công bằng về các chuẩn mực xã hội (công bằng về thuế) và tính phức tạp của hệ thống thuế. Tuy nhiên, niềm tin vào cơ quan thuế, quyền lực, thông tin thuế, nhận thức về thuế và các biến nhân khẩu học chính không có ý nghĩa thống kê


64


Hassan và cộng sự (2021)


Pakistan


Hành vi tuân thủ thuế tự nguyện

LT phân bổ, công bằng, thỏa dụng kỳ vọng và trao đổi xã hội

Kinh tế (thuế suất, nhận thức về Chi tiêu của CP), xã hội (nhận thức về tính công bằng), thể chế (tính đơn giản về thuế) và

tinh thần thuế


Tuân thủ thuế tự nguyện

Các yếu tố kinh tế (thuế suất và nhận thức về Chi tiêu của Chính phủ), xã hội (nhận thức về tính công bằng), thể chế (tính đơn giản về thuế) và tinh thần thuế ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế tự nguyện của cá nhân

Nghiên cứu này cho thấy nhận thức về tính công bằng làm trung gian đáng kể giữa tinh thần, sự đơn giản và hành vi chi tiêu và tuân thủ.


65

Swee Kiow Tan và cộng sự (2021)


Malaysia

Trình độ học vấn và hành vi tuân thủ thuế


Đạo đức

Trình độ học vấn

Tuân thủ thuế

Trình độ học vấn sẽ nâng cao nhận thức đạo đức của cá nhân người nộp thuế, do đó họ sẽ tuân thủ hơn.


Bảng 3: Bảng tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế từ kết quả tổng quan nghiên cứuTT


Tác giả


Quốc gia


Các yếu tố về tâm lý xã hội


Tinh thần thuế


Chuẩn mực chủ quan


Chuẩn mực quốc gia


Chuẩn mực xã hội


Chuẩn mực cá nhân

Nhận thức kiểm soát hành

vi

Nhận thức về tính công

bằng

Niềm tin vào CQ

thuế

Quyền lực của CQ

thuế


Kiến thức về thuế


Nhận thức về thuế


Đạo đức


Cảm xúc


1


Jackson và Milliron (1986)

tổng quan 43 công trình nghiên cứu

từ 1974 -1985
X
2


Marandu và cộng sự (2015)

tổng quan 18 công

trình nghiên cứu từ 185-2012


X


X


X3

Fjeldastad & Semboja (2001)

TanzaniaX4

Park, C.-G., & Hyun, J. K. (2003)

Hàn Quốc


5

Alan Lewis và cộng sự (2009)

Ý và AnhX6

Wahl và cộng sự (2010)

Áo
X

X

7

Benk và cộng sự (2010)

Thổ Nhĩ Kỳ


X

X8

Benk và cộng sự (2012)

Thổ Nhĩ Kỳ
X

X

9

Damayanti (2012)

Indonesia

X

X
X
10

Fadjar O.P. Siahaan (2012)

IndonesiaX

X


11

Natrah Saad (2012)

New Zealand và Malaysia

X

X

XX
12

Kastlunger và cộng sự (2013)

Ý
X

X

13

Eichfelder và cộng sự (2014)

Bỉ

X

14

Lisi, G. (2014)
X

X


15

Raihana, M. and Pope, J. (2014),

Malaysia


16

Mas’ud và cộng sự (2014)

Châu Phi
X

X

17

Saad, Natrah (2014)

New Zealand


X
18

Abdul Hamid và Jeff Pope(2014)

Malaysia

và New Zealand

X

X
X


X


19

Gangl và cộng sự (2015)

X

X


20

Kogler và cộng sự (2015)

ÁoX21

Sinnasamy và cộng sự (2015)

Malaysia

X

X

X22

Damayanti và cộng sự (2015)

Indonesia

X

X
X
23

Lidija Hauptman và cộng sự

SloveniaX

X
X


24

Alm và cộng sự (2016)

Hoa Kỳ và Ý


25

Gobena và cộng sự (2016)

EthiopiaX

X

X

26

Jimenez và Iyer, (2016)

Hoa Kỳ
X

X


X

X


27

Mendoza và cộng sự (2017).28

Adimasu và Daare (2017)

EthiopiaX29

Xin He và Huina Xiao (2019)

Trung Quốc


30

Nagel và cộng sự (2018)

Hà Lan


31

Olsen,và cộng sự (2018).

Thổ Nhĩ Kỳ
X

X
X

32

Siglé và cộng sự (2018)

Hà Lan


33

Manchilot Tilahun (2018)

EthiopiaX34

Andi Nurwanah và cộng sự (2018)

Indonesia

X

XX

35

Yasa và Martadinata (2018)

X

X

36

Deyganto (2018)

EthiopiaX


X

X

X37

Alice Guerra và Brooke Harrington (2018)

Ý và Đan Mạch

X

X
38

Fjeldstad và cộng sự (2020)

Tanzania

X


X39

Nguyễn Thị Thùy Dương và cộng sự

Việt Nam
X


40

Mas’ud et al (2019)

X

X

41

Abba Ya’u, Natrah Saad (2019)

NigeriaX

X


42

Da Silva và cộng sự (2019)

BrazilX


X

43

Malik và Younus (2020)

Pakistan và Turkey

X

X
X


X

X

44

Robbins, B. G., & Kiser, E. (2020).

Hoa Kỳ

X

45

Alshira’h và cộng sự (2020)

Jordan


46

Carsamer (2020)

Ghana


47

Taing và Chang, (2020)

Campuchia

XXX

X

X


X48

Hassan và cộng sự (2021)

Pakistan

X


X49

Swee Kiow Tan và cộng sự (2021)

Malaysia
TT


Tác giả

Yếu tố thuộc về thể chế

Yếu tố thuộc về kinh tế

Tính đơn giản của hệ thống thuế


Sự phức tạp về thuế


Cấu trúc hệ thống thuế


Giáo dục về thuế


Truyền thông/ Thông tin về thuế


Xác xuất bị phát hiện

Sự hài lòng với dịch

vụ công


Tham nhũng


Khả năng bị truy tố


Công khai người trốn thuế


Thuế suất

Nhận thức về chi tiêu của CP


Xử phạt


Hình phạt


Tỷ lệ phạt


Tiền phạt

Khả năng bị kiểm tra thuế


Khả năng thanh toán


Chi phí tuân thủ thuế

1

Jackson và Milliron (1986)


X
X

XX


2

Marandu và cộng sự (2015)X


XX

X3

Fjeldastad & Semboja (2001)

X
X

X


4

Park, C.-G., & Hyun, J. K. (2003)
X

X
X5

Alan Lewis và cộng sự (2009)
6

Wahl, Kastlunger và Kirchler, (2010)
7

Benk và cộng sự (2010)

X8

Benk và cộng sự (2012)
9

Damayanti (2012)
10

Fadjar O.P. Siahaan (2012)

X11

Natrah Saad (2012)


X


12

Kastlunger và cộng sự (2013)
13

Eichfelder và cộng sự (2014)


X

X

14

Lisi, G. (2014)
15

Raihana, M. and Pope, J. (2014),
16

Mas’ud và cộng sự (2014)
17

Saad, Natrah (2014)


X18

Abdul Hamid và Jeff Pope (2014)
19

Gangl và cộng sự (2015)
20

Kogler và cộng sự (2015)

X
21

Sinnasamy và cộng sự (2015)XX


22

Damayanti và cộng sự (2015)
23

Lidija Hauptman và cộng sự
24

Alm và cộng sự (2016)


XX
X25

Gobena và cộng sự (2016)
26

Jimenez và Iyer, (2016)
27

Mendoza và cộng sự (2017).

X28

Adimasu và Daare (2017)
X
29

Xin He và Huina Xiao (2019)
30

Nagel và cộng sự (2018)
31

Olsen,và cộng sự (2018).
32

Siglé và cộng sự (2018)
33

Manchilot Tilahun (2018)X

X
XX

34

Andi Nurwanah và cộng sự

(2018)
35

Yasa và Martadinata (2018)
36

Deyganto (2018)

X

XX37

Alice Guerra và Brooke Harrington (2018)

X38

Fjeldstad và cộng sự (2020)X

39

Nguyễn Thị Thùy Dương và cộng sự

X
X40

Mas’ud et al (2019)
41

Abba Ya’u, Natrah Saad (2019)
42

Da Silva và cộng sự (2019)
43

Malik và Younus (2020)
44

Robbins, B. G., & Kiser, E.

(2020).
45

Alshira’h và cộng sự (2020)
46

Carsamer (2020)
XX

47

Taing và Chang, (2020)


XX48

Hassan và cộng sự (2021)

X


X

X
49

Swee Kiow Tan và cộng sự

(2021)
Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số