Các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu - 5

Mục lục

Lời nói đầu 1

ChươngI: Những lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của doanh nghiệp 3

Chương II 18

Thực trạng tình hình tiêu thụ và phấn đấu tăng doanh thu ở Công ty Cổ phần

Dụng cụ cơ khí xuất khẩu 18

2.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu 18

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 18

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 19

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý 21

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 40 trang tài liệu này.

2.1.4. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán của công ty 23

2.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2002 – 2003 24

Các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu - 5

2.2. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm và phấn đấu tăng doanh thu của công ty qua 2 năm 2002 - 2003 26

2.2.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2003 26

2.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ của công ty

............................................................................................................................27

2.2.2.2. Tình hình lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của công ty năm 2003 34

2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 44

2.2.5. Những vấn đề đặt ra đối với việc tiêu thụ sản phẩm và phấn đấu tăng doanh

thu 46

2.2.5. Những tồn tại trong công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 46

Chương 3 50

Một số biện pháp tài chính nhằm Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu

tại của Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu 50

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 50

3.2. Một số kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước 51

3.3. Một số ý kiến đề xuất góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh

thu tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu 54

3.3.1. Tiếp tục đổi mới máy móc thiết bị công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm 54

3.3.2. Phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để có thể hạ giá bán sản

phẩm hơn nữa 55

3.3.3. Làm tốt công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng 56

3.3.4. Chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt 56

3.3.5. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý của cán bộ và nâng cao tay nghề của công nhân 57

- Xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh thị trường 58

- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm những bạn

hàng mới và thực hiện những hợp đồng có giá trị lớn 58

- Đa dạng hóa sản phẩm tiêu thụ 58

- Quảng cáo sản phẩm 58

3.4. Một số kiến nghị đối với chính sách vĩ mô của Nhà nước hỗ trợ cho ngành công nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu nói riêng thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 59

3.4.1. Nhà nước hỗ trợ hơn nữa về định hướng và ban hành các văn bản pháp luật

bảo hộ một số nhóm ngành công nghiệp trong nước 59

3.4.2. ưu tiên về lãi suất tín dụng 59

Kết luận 60

Xem tất cả 40 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí