Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng - 6


3. Kết quả hồi quy mô hình giữa lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng với các biến giải thích LRC DCRC và DRC:

Bảng 12: Hồi quy phương trình lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng và các biến LRC, DRC, DCRC

Dependent Variable: RB Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2009M02 2012M07 Included observations: 42 after adjustments


Variable

Coefficie

nt


Std. Error t-Statistic


Prob.

C

0.594124

1.409284 0.421578

0.6757

LRC

0.785078

0.325368 2.412890

0.0208

DCRC

-0.623022

0.252257 -2.469786

0.0181

DRC

0.005360

0.289616 0.018507

0.9853

R-squared

0.204527 Mean dependent var 0.665685

Adjusted R-

squared

0.141727 S.D. dependent var 9.734975

Akaike info

S.E. of regression

9.018775criterion 7.326887

Sum squared resid 3090.856 Schwarz criterion 7.492379

Hannan-Quinn

Log likelihood

-149.8646criter. 7.387546

F-statistic

3.256783 Durbin-Watson stat 1.432751

Prob(F-statistic)

0.031983


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 56 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng - 6

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


4. Lựa chọn mô hình hồi quy ARMA:

Bảng 13: Lựa chọn mô hình hồi quy ARMA


Mô hình

AIC

SIC

Kiểm định phần dư

Arch LM test

ARMA(1, 1)

3.6890

3.7388

Không bị tự tương quan

Bác bỏ H0

AR (1)

3.6869

3.7295

Không bị tự tương quan

Bác bỏ H0

ARMA (2,1)

3.6926

3.7496

Không bị tự tương quan

Bác bỏ H0

ARMA(1,2)

3.6909

3.7478

Không bị tự tương quan

Bác bỏ H0

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


Trong đó, H0: Mô hình không còn bị ảnh hưởng bởi tính ARCH.


5. Ma trận tương quan giữa các biến số của mô hình hồi quy 4.2 và 4.3:

Bảng 14: Ma trận tương quan giữa các biến số.DCRC

DRC

LRC

DCRC

1.000000

0.311147

0.409979

DRC

0.311147

1.000000

0.537355

LRC

0.409979

0.537355

1.000000RM

EXC

OIRC

GR5C(-1)

RM

1.000000

0.195067

0.063568

-0.097069

EXC

0.195067

1.000000

0.137351

-0.163945

OIRC

0.063568

0.137351

1.000000

-0.059381

GR5C(-1)

-0.097069

-0.163945

-0.059381

1.000000

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


6. Hồi quy và các kiểm định của mô hình AR (1):


Bảng 15: Hồi quy phương trình theo phương pháp OLS.


Dependent Variable: RB Method: Least Squares Sample (adjusted): 4 627

Included observations: 624 after adjustments Convergence achieved after 5 iterations


Variable

Coefficie

nt


Std. Error t-Statistic


Prob.

C

-0.121629

0.073670 -1.651004

0.0992

RM

1.102453

0.030071 36.66204

0.0000

EXC

1.739325

0.145220 11.97718

0.0000

GR5C(-1)

-0.257510

0.059673 -4.315371

0.0000

OIRC

0.005243

0.004046 1.296062

0.1954

AR(1)

0.170619

0.040683 4.193865

0.0000

R-squared

0.746664 Mean dependent var 0.041177

Adjusted R-

squared

0.744615 S.D. dependent var 3.010809

Akaike info

S.E. of regression

1.521532criterion 3.686881

Sum squared resid 1430.707 Schwarz criterion 3.729536

Hannan-Quinn

Log likelihood

-1144.307criter. 3.703457

F-statistic

364.2905 Durbin-Watson stat 1.994693

Prob(F-statistic)

0.000000

Inverted AR Roots

.17


Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


Kiểm định phần dư mô hình AR (1):

Bảng 16: Kiểm định phần dư mô hình AR (1)


Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic Obs*R-squared

1.478836

10.39597

Prob. F(7,611)

Prob. Chi-Square(7)

0.1718

0.1672

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Sample: 4 627

Included observations: 624

Presample missing value lagged residuals set to zero.


Variable

Coefficien

t


Std. Error t-Statistic


Prob.

C RM EXC OIRC

GR5C(-1) AR(1) RESID(-1)

RESID(-2)

RESID(-3)

RESID(-4)

RESID(-5)

RESID(-6)

RESID(-7)

0.006127

0.001461

-0.006643

-0.001150

-0.000212

-1.265598

1.252191

0.255493

0.036472

-0.087986

-0.025874

-0.069167

-0.009037

0.073578 0.083267

0.030225 0.048335

0.145220 -0.045743

0.004063 -0.283071

0.059754 -0.003548

2.488160 -0.508648

2.488379 0.503216

0.426532 0.599000

0.083181 0.438467

0.042710 -2.060055

0.041199 -0.628036

0.041099 -1.682926

0.041365 -0.218467

0.9337

0.9615

0.9635

0.7772

0.9972

0.6112

0.6150

0.5494

0.6612

0.0398

0.5302

0.0929

0.8271

-2.36E-

R-squared 0.016660 Mean dependent var 14

Adjusted R-

squared -0.002653 S.D. dependent var 1.515414

Akaike info

S.E. of regression 1.517422criterion 3.692517 Sum squared resid 1406.871 Schwarz criterion 3.784936

Hannan-Quinn

Log likelihood -1139.065criter. 3.728430 F-statistic 0.862655 Durbin-Watson stat 1.981682

Prob(F-statistic) 0.585384

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


*Kiểm định tính ARCH của mô hình AR (1):

Bảng 17: Kiểm định tính ARCH của mô hình AR (1)


Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic Obs*R-squared

6.322393

41.80419

Prob. F(7,610)

Prob. Chi-Square(7)

0.0000

0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample (adjusted): 10 627

Included observations: 618 after adjustments


Variable

Coefficie

nt


Std. Error t-Statistic


Prob.

C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) RESID^2(-4) RESID^2(-5) RESID^2(-6) RESID^2(-7)

1.435845

0.227779

0.016900

0.041303

0.048743

-0.000764

0.064203

-0.011222

0.323804 4.434301

0.040873 5.572823

0.041854 0.403778

0.041877 0.986297

0.041985 1.160956

0.042023 -0.018177

0.042015 1.528104

0.041011 -0.273633

0.0000

0.0000

0.6865

0.3244

0.2461

0.9855

0.1270

0.7845

R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

F-statistic Prob(F-statistic)

0.067644

0.056945

6.723526

27575.54

-2050.547

6.322393

0.000000

Mean dependent var

S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

2.312572

6.923547

6.661963

6.719264

6.684240

1.980740

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


7. Lựa chọn mô hình hồi quy phương sai có điều kiện cho các nhân tố lãi suất

qua đêm liên ngân hàng, lãi suất TPCP 5 năm và tỷ giá USD/VND:


-Lãi suất qua đêm liên ngân hàng:

Bảng 18: Lựa chọn phương trình hồi qui phương sai cho nhân tố ls qua đêm liên

ngân hàng


Mô hình

AIC

SIC

Arch LM test

GARCH (1, 1)

7.4154

7.4438

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

GARCH (2, 1)

7.3860

7.4215

Bị ARCH

GARCH (1, 2)

7.4075

7.4429

Bị ARCH

ARCH (1)

8.0847

8.1059

Bị ARCH

GARCH (2, 2)

7.3732

7.4158

Bị ARCH


-Lãi suất TPCP 5 năm:

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews

Bảng 19: Lựa chọn phương trinh hồi qui phương sai cho nhân tố lãi suất

TPCP 5 năm


Mô hình

AIC

SIC

Arch LM test

GARCH (1, 1)

2.3339

2.3623

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

GARCH (2, 1)

2.3315

2.3669

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

GARCH (1, 2)

2.3244

2.3598

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

ARCH (1)

2.5559

2.5773

Bị arch

GARCH (2, 2)

2.3269

2.3695

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


-Tỷ giá hối đoái USD/VND:

Bảng 20: Lựa chọn phương trinh hồi qui phương sai cho nhân tố tỷ giá USD/VND


Mô hình

AIC

SIC

Arch LM test

GARCH (1, 1)

0.2999

0.3284

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

GARCH (2, 1)

0.4265

0.0.4619

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

GARCH (1, 2)

0.5698

0.6052

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

ARCH (1)

-1.2713

-1.2500

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

GARCH (2, 2)

0.5353

0.5778

Không còn ảnh hưởng tính ARCH

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


8. Kết quả hồi quy và kiểm tra tính ARCH của mô hình AR (1)-GARCH (1, 1)-M: Bảng 21: Mô hình hồi quy theo phương pháp Maximum Likelihood


Dependent Variable: RB

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Sample (adjusted): 4 627

Included observations: 624 after adjustments Convergence achieved after 49 iterations

GARCH = C(8) + C(9)*RESID(-1)^2 + C(10)*GARCH(-1) + C(11)*HGR5C +

C(12)*HOIRC + C(13)*HEXC + C(14)*D


Variable

Coefficien

t


Std. Error


z-Statistic


Prob.

GARCH

0.000417

0.040167

0.010373

0.9917

C

-0.071917

0.074584

-0.964246

0.3349

RM

1.047954

0.022169

47.27127

0.0000

EXC

0.300207

0.054137

5.545306

0.0000

GR5C(-1)

-0.069846

0.028278

-2.469954

0.0135

OIRC

0.004320

0.002992

1.443577

0.1489

AR(1)

0.257679

0.047845

5.385737

0.0000

Variance Equation

C

0.540186

0.078546

6.877336

0.0000

RESID(-1)^2

0.263979

0.060463

4.365947

0.0000

GARCH(-1)

0.508449

0.057443

8.851296

0.0000

HGR5C

-0.025934

0.012593

-2.059370

0.0395

HOIRC

-4.25E-05

1.05E-05

-4.053397

0.0001

HEXC

0.022879

0.009607

2.381439

0.0172

D

-0.181887

0.064213

-2.832563

0.0046

R-squared

0.674534

Mean dependent var

0.041177

Adjusted R-squared

0.667598

S.D. dependent var

3.010809

S.E. of regression

1.735862

Akaike info criterion

3.357191

Sum squared resid

1838.062

Schwarz criterion

3.456720

Log likelihood

-1033.444

Hannan-Quinn criter.

3.395867

F-statistic

97.24890

Durbin-Watson stat

2.417001

Prob(F-statistic)

0.000000Inverted AR Roots

.26Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


Bảng 22: Kiểm tra tính ARCH của mô hình AR (1)-GARCH (1,1)-M


Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic Obs*R-squared

0.554197

3.905422

Prob. F(7,610)

Prob. Chi-Square(7)

0.7932

0.7906

Test Equation:

Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares

Sample (adjusted): 10 627

Included observations: 618 after adjustments


Variable

Coefficien

t


Std. Error t-Statistic


Prob.

C WGT_RESID^2(-1) WGT_RESID^2(-2) WGT_RESID^2(-3) WGT_RESID^2(-4) WGT_RESID^2(-5) WGT_RESID^2(-6) WGT_RESID^2(-7)

0.979165

-0.046052

0.008663

0.044098

-0.016772

0.017389

0.043325

-0.005772

0.136939 7.150368

0.041442 -1.111229

0.041432 0.209083

0.041423 1.064568

0.041772 -0.401505

0.041775 0.416264

0.041787 1.036806

0.041802 -0.138084

0.0000

0.2669

0.8345

0.2875

0.6882

0.6774

0.3002

0.8902

R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

F-statistic Prob(F-statistic)

0.006319

-0.005083

2.003001

2447.327

-1302.169

0.554197

0.793160

Mean dependent var

S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

1.023826

1.997929

4.240030

4.297331

4.262307

1.955142

Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews


9. Kiểm định thừa biến đối với các biến trong phương trình trung bình: Bảng 23: Kiểm định thừa biến của mô hình AR (1)Redundant Variables: OIRC

F-statistic

52.92923

Prob. F(1,610)

0.0000

Log likelihood
ratio

0.870581

Prob. Chi-Square(1)

0.3508
Redundant Variables: RM

F-statistic

1101.636

Prob. F(1,610)

0.0000

Log likelihood
ratio

699.2638

Prob. Chi-Square(1)

0.0000Redundant Variables: GR5C(-1)

F-statistic

-26.57188

Prob. F(1,610)

NA

Log likelihood
ratio

47.14621

Prob. Chi-Square(1)

0.0000
Redundant Variables: EXC

F-statistic

209.8248

Prob. F(1,610)

0.0000

Log likelihood
ratio

131.5437

Prob. Chi-Square(1)

0.0000
Redundant Variables: AR(1)

F-statistic

21.46739

Prob. F(1,610)

0.0000

Log likelihood
ratio

26.11535

Prob. Chi-Square(1)

0.0000


Nguồn: Kết quả xử lí bằng Eviews

Xem tất cả 56 trang.

Ngày đăng: 16/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí