Tiềm năng, thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Long An theo hướng phát triển bền vững - 14

20

Nhà Long Hiệp

Xã Long Hiệp, huyeện

Bến Lức

Số 119/QĐ.UB, ngày 27-1-

1994

44

Khu vực tượng đài Bến

Lức

Thị trấn Bến Lức, huyện

Bến Lức

Số 119/QĐ.UB, ngày 27-1-

1994

45

Đình Mương Trám

Xã Thạnh Lợi, huyện Bến

Lức

Số 3639/QĐ-UB, ngày 18-

12-2000

46

Khu vực Miễu Bà CỐ

Xã Phú Ngãi Trị, huyện

Châu Thành

Số 1649/QĐ.UB, ngày 17-

8-1994

47

Cù Tròn

Thanh Phú Long, huyện

Châu Thành

Số 4150/QĐ.UB, ngày 28-

6-1995

48

Đình Tân Xuân

Thị trấn Tầm Vu, huyện

Châu Thành

Số 2345/QĐ-UB, ngày 11-

7-2001

49

Đình Vĩnh Bình (Đình

Cháy)

Xã Vĩnh Công, huyện

Châu Thành

Số 2271/QĐ-UB, ngày 7-6-

2005

50

Căn cứ phân khu ủy và BT

L PK III

Xã Thuận Mỹ, huyện Châu

Thành

Số 934/QĐ-UB, ngày 10 -3-

2003

51

Đình Hòa Điều

Xã Hoà Phú, huyện Châu

Thành

So 152/QĐ-UBND, ngày 15

-1-2010

52

Chùa Linh Nguyên

Xã Đức Hòa Hạ, huyện

Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

53

Đình Mỵ Hạnh

Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện

Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

54

Khu vực Bót Cũ

Xã Hòa Khánh Nam,

huyện Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

55

Đồn Đức Lập

Xã Đức Lập, huyện Đức

Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

56

Trung tâm huấn luyện biệt

kích Đức Hòa

Thị trấn Hiệp Hòa, huyện

Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

57

Giồng Cám

Xã Đức Hòa Thượng,

huyện Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

58

Vườn nhà Ông Bộ Thỏ

Xã Đức Hòa Thượng,

huyện Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

59

Khu vực Bàu Tràm

Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2- 2000

60

Mộ và miẾu thỜ Nguyễn

Văn Quá

Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện

Đức Hòa

Số 518/UB-QĐ, ngày 1-2-

2000

61

Khu vực Quéo Ba

Xã Mỹ Quý Tây, huyện

Đức Huệ

Số 1659/QĐ.UB, ngày 22-

8-1994

62

Khu vực sân vận động Quéo Ba

Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức huệ

1659/QĐ.UB, ngày 22-8-

1994

63

Khu vực Bến phà Đức Huệ

Thị trấn Đông Thành,

huyện Đức Huệ

Số 1659/QĐ.UB, ngày 22-

8-1994

64

Khu hội đồng Sầm

Xã Bình Hòa Bắc, huyện

Đức Huệ

Số 1659/QĐ.UB, ngày 22-

8-1994

65

Giồng Dinh

Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ

Số 1659/QĐ.UB, ngày 22- 8-1994

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 123 trang tài liệu này.

43

Vàm Rạch Gốc

Xã Mỹ Thạnh Đông,

huyện Đức Huệ

Số 2291/QĐ-UBND, ngày

22-9-2006

67

Miếu Ông Lê Công Trình

Xã Mỹ Thạnh Đông,

huyện Đức Huệ

Số 363/QĐ-UBND, ngày 2-

2-2007

68

Miếu Ông Giồng Lớn

Xã Mỹ Thạnh Tây,, huyện

Đức Huệ

Số 153/QĐ-UBND, ngày

15-01-2010

69

Vùng Bắc Chan

Xã Tuyên Thạnh, huyện

Mộc Hóa

Số 1308/QĐ.UB, ngày 29-

7-1994

70

Đồn Ông Tờn

Xã Bình Hiệp, huyện Mộc

Hóa

Số 1308/QĐ.UB, ngày 29-

7-1994

71

Núi Đất

Thị trấn Mộc Hóa, huyện

Mộc Hóa

Số 1308/QĐ.UB, ngày 29-

7-1994

72

Khu vực Gò Bắc Chiêng

Thị trấn Mộc Hóa, huyện

Mộc Hóa

Số 1308/QĐ.UB, ngày 29-

7-1994

73

Khu vực Kinh Bùi

Xã Tân Ninh, huyện Tân

Thạnh

Số 5167/QĐ.UB, ngày 9-

10-1995

74

Đồng 41

Xã Tân Hòa, huyện Tân

Thạnh

Số 5167/QĐ.UB, ngày 9-

10-1995

75

Gò Giồng Dung

Xã Hậu Thạnh Tây, huyện

Tân Thạnh

Số 5167/QĐ.UB, ngày 9-

10-1995

76

Miễu Ông Bần Quỳ

Xã Nhựt Ninh, huyện Tân

Trụ

Số 1105UB.QĐ.93, ngày

18-6-1993

77

Đám lá Tối Trời

Xã Nhựt Ninh, huyện Tân

Trụ

Số 1105UB.QĐ.93, ngày

18-6-1993

78

Khu vực Chợ Mỹ Bình

Xã Mỹ Bình, huyện Tân

Trụ

Số 1105UB.QĐ.93, ngày

18-6-1993

79

Đình Phú Khương

Xã Mỹ Phú, huyện Thủ

Thừa

Số 288/QĐ-UBND, ngày

29-1-2007

80

Gò Ông Lẹt

Xã Vĩnh Thuận, huyện

Vĩnh Hưng

Số 500/QĐ.UB, ngày 27-2-

1997

81

Sông Vàm Cỏ Tây, Đoạn

Tuyên Bình

Xã Tuyên Bình Tây, huyện

Vĩnh Hưng

Số 500/QĐ.UB, ngày 27-2-

1997

82

Đồn Long Khốt

Xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng

Số 500/QĐ.UB, ngày 27-2- 1997

83

Khu vực Kinh Nguyễn Văn

Trỗi

Xã Hưng Điền B, huyện

Tân Hưng

Số 499/QĐ.UB, ngày 27-2-

1997

84

Gò Gòn

Xã Hưng Thạnh, huyện

Tân Hưng

Số 499/QĐ.UB, ngày 27-2-

1997

85

Gò Chùa Nổi

Xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng

Số 5164/QĐ-UB, ngày 28- 12-2004

86

Cổ Miếu Tân Hòa

Xã Tân Hòa, huyện Tân

Thạnh

Số 2350/QĐ-UBND, ngày

24-8-2010

87

Địa điểm thành Lập K7,

K8, K9

Xã Bình Hòa Nam, huyện

Đức Huệ

Số 3513/QĐ-UBND, ngày

2-12-2010

88

Đình Khánh Hậu

Phường Khánh Hậu, TP. Tân An

Số 3512/QĐ-UBND, ngày 2-12-2010

66

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An

Phụ luc 2: Danh mục khách sạn trên địa bàn tỉnh Long An tính đến năm 2010


STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Hạng

Buồng

Giường


Thành phố Tân An
1

KS. Phương Nga

68 Hùng Vương, P.2 ĐT: 0723 827 288

Đạt tiêu chuẩn

37

71

2

NH-KS. Mỹ Đình

119 Hùng Vương, P2 ĐT: 0723 522 299

2 sao

76

100

3

KS. Bông Sen

7 Võ Công Tồn, P1 ĐT: 0723 821 321

2 sao

22

66

4

NN. Hương Trà

198 QL 1A, P5 ĐT: 0723 827 227

Đạt tiêu chuẩn

16

16

5

KS. Huỳnh Thảo

80 Hùng Vương, P3 ĐT: 0723 827 168

Đạt tiêu chuẩn

21

28

6

KS. Nhựt Long

368 Hùng Vương, P3 ĐT: 0723 833 735

Đạt tiêu chuẩn

28

73

7

KS. Công Đoàn

139 Nguyễn Thái Bình, P3 ĐT: 0723 821 779

2 sao

30

98

8

NN. Phượng Tuyền

21 Bảo Định, P2 ĐT: 0723 838 744

Đạt tiêu chuẩn

12

14

9

NN. Thanh Lan

223 ấp Cầu Tre, xã LBN ĐT: 0723 835 738

Đạt tiêu chuẩn

19

19

10

NN. Ngọc Anh 1

26 QL1A, P2 ĐT: 0723 822 360

Đạt tiêu chuẩn

8

8

11

NN. Ngọc Anh

30/2 Hoàng Hoa Thám, P2 ĐT: 0723 827 860

Đạt tiêu chuẩn

18

21

12

NN. 99

464 Hùng Vương, P3 ĐT: 0723 822 980

Đạt tiêu chuẩn

11

17

13

NN. Lưu và Luyến

241A QL1A, P4 ĐT: 0723 820 706

Đạt tiêu chuẩn

14

15

14

NN. Hoàn Mỹ

233 Hùng Vương, P3 ĐT: 0723 821 448

Đạt tiêu chuẩn

13

18

15

NN. Thanh Vân

39 QL62, P2

ĐT: 0723 827 438

Đạt tiêu chuẩn

24

33

16

NN. Thanh Lan 1

Đường số 5, KDC P5 ĐT: 0723 524 290

Đạt tiêu chuẩn

20

20

17

NN. Thanh Phong

Ấp Quyết Thắng, xã K.Hậu ĐT: 0723 512 247

Đạt tiêu chuẩn

15

15

18

KS. Tâm Cửu Long

90 QL62, P2

ĐT: 0723 829 759

1 sao

10

10

19

NN. Lý Tưởng

56A, Đường số 4, P4 ĐT: 0723 524 574

Đạt tiêu chuẩn

6

6

KS. Rạng Đông

221-223-225 Hùng Vương, P3 ĐT: 0723 820 821

1 sao

22

27

21

NN. Hải Nguyệt

177 QL1A, P5 ĐT: 0723 833 828

Đạt tiêu chuẩn

12

12

22

NN. Ấn Tượng

69A Đường số 4, P4 ĐT: 0723 832 575

Đạt tiêu chuẩn

9

9

23

NN. Chiều Tím

555 Đường số 12, KĐT LBN

ĐT: 0723 821 417

Đạt tiêu chuẩn

10

10

24

NN. 89

89 Huỳnh Văn Nhứt, P3 ĐT: 0723 821 546

Đạt tiêu chuẩn

15

16

25

KS. Thương Hoài

24 Lê Văn Tao, P2 ĐT: 0723 823 597

Đạt tiêu chuẩn

5

8

26

KS. Hoàng Gia

236 QL1A, P5 ĐT: 0723 525 828

Đạt tiêu chuẩn

20

20

27

NN. Như Ý

480 QL62, P6 ĐT: 0723 525 448

Đạt tiêu chuẩn

10

10

28

NN. Hoàng Nam

19B QL62, Xuân Hoà, LBN ĐT: 0723 836 406

Đạt tiêu chuẩn

8

8

29

NN. Đăng Khoa

187, ấp Rạch Chanh, xã LBN ĐT: 0723 829 741

Đạt tiêu chuẩn

10

10

30

NN. Hải Hạ

30/30 Đường số 4, P4 ĐT: 0726 271 979

Đạt tiêu chuẩn

19

19

31

NN. Anh Thư

29 tuyến đường tránh Tp Tân An, P6. Đthoại: 3524885

Đạt tiêu chuẩn

11

11

32

NN. 9999

638 Qlộ 1 P4, TP Tân An ĐT: 3826777

Đạt tiêu chuẩn

9

9

33

NN. Quỳnh Anh

43-45 Nguyễn Văn Ninh, P1 2460667


15

15


Huyện Bến Lức

34

NN. Thiên Kim

Ấp 2, Nhựt Chánh, Bến Lức ĐT: 0723 631 646

Đạt tiêu chuẩn

17

17

35

NN. Mỹ Yên

Ấp 1, xã Mỹ Yên, Bến Lức ĐT: 0723 870 132

Đạt tiêu chuẩn

43

47

36

NN. Vinh Tú

Ấp 1, xã Mỹ Yên, Bến Lức ĐT: 0723 890 679

Đạt tiêu chuẩn

48

48

37

NN. Thanh Thuý

Ấp 6, xã Thạnh Đức, Bến Lức ĐT: 0723 871 532

Đạt tiêu chuẩn

10

10

38

NN. Thanh Hương

Ấp 2, Thạnh Đức, Bến Lức ĐT: 0723 891 600

Đạt tiêu chuẩn

25

25

39

NN. Thanh Phong

40/1 Võ Công Tồn, KP3, BL ĐT: 0723 632 100

Đạt tiêu chuẩn

29

29

20

40


NN. Hồng Đức Phát

Ấp 3, xã Nhựt Chánh, Bến Lức

ĐT: 0723 364 325

Đạt tiêu chuẩn


15


15

41

NN. Hoa Hồng

9A Nguyễn V Nhâm, KP2, BL ĐT: 0723 635 119

Đạt tiêu chuẩn

12

12

42

NN. Phong Phát 2

Ấp 4, xã Mỹ Yên, Bến Lức ĐT: 0723 643 405

Đạt tiêu chuẩn

23

24

43

NN. An Thạnh

14/4 ấp 3, An Thạnh, Bến Lức ĐT: 0723 836 496

Đạt tiêu chuẩn

24

24


44

KS. Tấn Đại (Mỹ Đình)


830 Thị trấn Bến Lức ĐT: 0723 891 648

Đạt tiêu chuẩn


24


34

45

NN. Nguyễn Bình

Nguyễn Trung Trực, KP8, BL ĐT: 0723 871 223

Đạt tiêu chuẩn

14

14

46

NN. Mai Hương

Kdc ấp 1, Mỹ Yên, BL

ĐT: 0723 643 532

Đạt tiêu

chuẩn

10

12

47

NN. Mai Lan

Ấp 1A, xã An Thạnh, Bến lức ĐT: 0723 655 899

Đạt tiêu chuẩn

10

12

48

NN. 15

102 A ấp 4, xã Tân Bửu, BL ĐT: 0723 647 077

Đạt tiêu chuẩn

12

12


49


NN. Thanh Bình

8/4 KP 6, TT Bến Lức, Bến Lức

ĐT: 0722 222 776

Đạt tiêu chuẩn


23


23


50


NN. LêMeo

213 A Nguyễn Văn Tuôi, KP 8 TT Bến Lức 3655683

Đạt tiêu chuẩn


13


13


Huyện Đức Hòa

51


NN. Hải Dương

Ấp 5, Đức Hoà Đông, Đức Hoà

ĐT: 0723 763 293

Đạt tiêu chuẩn


16


16

52

KS. Tâm Hoa Mai

Ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà 3850216

Đạt tiêu chuẩn

20

20

53

NN. Trường Tâm

Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, ĐH ĐT: 0723 751 601

Đạt tiêu chuẩ

24

24

54

NN. Cẩm Tú

Ấp Chánh, Đức L Thượng ĐT: 0909 664 747

Đạt tiêu chuẩn

18

18


Huyện Mộc Hóa
55

NN. Thành Công

147 QL62, KP7, TT Mộc Hoá ĐT: 0723 843 169

Đạt tiêu chuẩn

8

8

56

NN. Thuỳ Trang

Ấp Cái Cát,Tuyên Thạnh, MH ĐT: 0723 843 779

Đạt tiêu chuẩn

18

18


57


NN. Thịnh Vượng

43 Hùng Vương, K 1, Mộc Hoá

ĐT: 0723 843 555

Đạt tiêu chuẩn


10


10
Huyện Thủ Thừa

58


NN. 152

315 ấp 7, Nhị Thành, Thủ Thừa

ĐT: 0723 592 028

Đạt tiêu chuẩn


12


12

59

NN. Thanh Bình

Ấp 7, xã Nhị Thành, Thủ Thừa ĐT: 0723 592 287

Đạt tiêu chuẩn

29

29

60

NN. Thanh Xuân

335/1 Bình Cang 1, TT ĐT: 0723 826 873

Đạt tiêu chuẩn

10

10


Huyện Cần Giuộc
61

NN. Thanh Thuý

134B, Lộc Tiền, Mỹ Lộc, CG ĐT: 0723 737 617

Đạt tiêu chuẩn

8

8

62

NN. Gia Bảo

321B,Thanh Ba, Mỹ Lộc, CG ĐT: 0723 893 747

Đạt tiêu chuẩn

16

16


63


NN. Ba Thành

Ấp Kế Mỹ, xã Trường Bình, CG

ĐT: 0723 506 207

Đạt tiêu chuẩn


9


11

64

NN. Phát Tài

378/26 QL50, Hoà Thuận II,

CG ĐT: 0723 875 921

Đạt tiêu

chuẩn

13

13

65

KS. Tân Kim

Áp Tân Xuân xã Tân Kim, CG

3741654


23

12Huyện Cần Đước
66

NN. Thanh Hà

22B, khu 1B, TT Cần Đước ĐT: 0723 712 989

Đạt tiêu chuẩn

10

10


Huyện Vĩnh Hưng
67

KS. Hoa Đăng

Ấp Rạch Bùi, TT Vĩnh Hưng ĐT: 0723 971 249

Đạt tiêu chuẩn

15

15

Nguồn: Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Long An

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH LONG AN

Một số Tour Du lịch của tỉnh Long An Chương trình 1 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH 1

Một số Tour Du lịch của tỉnh Long An Chương trình 1: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH THÁI:


LÀNG NỔI TÂN LẬP - TTNCBT & PT DƯỢC LIỆU ĐỒNG THÁP MƯỜI - CHỢ HUYỆN MỘC HÓA

(Thời gian: 01 ngày)


* Sáng 07 h 00: Hướng dẫn viên đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi Đồng Tháp Mười (Mộc Hóa). Trên đường đi, đoàn ngắm những rừng tràm bạt ngàn, tìm hiểu cách sinh hoạt của người dân vùng Đồng Tháp Mười vào mùa nước nổi.

* 09 h 00: Đến Cầu Quảng Dài, đoàn đi thuyền máy tham quan khu bảo tồn sen Làng Nổi Tân Lập – Xuôi thuyền trên dòng sông Vàm Cỏ Tây đến Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười – tại đây quý khách vào tham quan Vườn dược liệu, rừng tràm nguyên sinh, ngắm từng đàn chim, cò tự nhiên hối hả tìm mồi (hội tụ theo mùa), đoàn tìm hiểu về Công dụng của các lọai dược liệu và thưởng thức nước giải khát Đá chanh mật ong hoặc sirô bụp giấm thật ngon và bổ dưỡng.

* Trưa 11 h 30: Đoàn dùng cơm trưa với các món ăn đặc sản của vùng Đồng Tháp Mười. Nghỉ ngơi.

* 13 h 00: Quý khách tiếp tục chương trình tham quan, đoàn đến tham quan Phân xưởng sản xuất dược liệu; Phòng thí nghiệm tự do mua sắm những sản phẩm dược liệu và đặc sản gạo Huyết rồng. Sau đó, đoàn lên thuyền trở lại cầu Quảng Dài, xe đón và đưa quý khách đến tham quan Cột mốc biên giới - Cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp (Việt Nam - Campuchia). Mua sắm tại chợ Mộc Hóa.

* Chiều 17 h 00: Đoàn kết thúc chương trình tham quan. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại. Chương trình 2: Chương trình tham quan di tích văn hóa và kết hợp du lịch sinh thái: BẢO TÀNG TỈNH - LĂNG MỘ CỤ NGUYỄN HUỲNH ĐỨC - LÀNG NỔI TÂN LẬP TT NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU ĐỒNG THÁP MƯỜI

(Thời gian: 01 ngày)

* Sáng 06 h 30: Hướng dẫn đón quý khách tại điểm hẹn, đưa đoàn vào tham quan Bảo Tàng Tỉnh Long An – nơi trưng bày các hiện vật – di chỉ khảo cổ học về nền văn hóa Óc Eo, tiếp tục chương trình tham quan đoàn đến viếng và tham quan khu lăng mộ cổ của Nguyễn Huỳnh Đức – người đã có công với triều đình nhà Nguyễn và nơi thờ tự của dòng họ Nguyễn Huỳnh - tại đây quý khách đựợc chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc và những cổ vật quý của thế kỷ cuối XVIII đầu thế kỷ XIX được công nhận là di tích cấp quốc gia.

* 08 h 30: Đoàn lên xe khởi hành đi Làng nổi Tân Lập – điểm du lịch sinh thái của huyện Mộc Hóa. Đến Cầu Quảng Dài, đoàn đi thuyền máy tham quan Khu bảo tồn sen Làng nổi Tân Lập –

Xem tất cả 123 trang.

Ngày đăng: 10/12/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí