Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Thực trạng và giải pháp phòng ngừa - 10


BIDV”, thieát nghó đaây laø moät caùch quaûn lyù voán vay chaët cheõ đoái vôùi vieäc cho vay cuøng moät DNNN trong cuøng moät heä thoáng BIDV.

- BIDV caàn taêng cöôøng cuõng coá moái quan heä vôùi caùc Boä ngaønh, caùc Toång coâng ty đeå chuû đoäng choïn khaùch haøng toát cuõng nhö phaùt hieän nhöõng doanh nghieäp laøm aên keùm hieäu quaû nhaèm haïn cheá ruûi ro.

3.2.8 Phaùt trieån dòch vuï phi tín duïng :

- Phaùt trieån dòch vuï phi tín duïng laø moät muïc tieâu chieán löôïc cuûa caùc NHTM hieän nay noùi chung vaø BIDV noùi rieâng. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy BIDV đaõ thöïc hieän vieäc thay đoåi moâ hình toå chöùc vaø chöùc naêng nhieäm vuï cuûa Phoøng tín duïng, taïo cô sôû cho vieäc phaùt trieån dòch vuï phi tín duïng đoái vôùi đoái töôïng khaùch haøng laø doanh nghieäp, theo đoù Phoøng tín duïng ngoaøi chöùc naêng cho vay vaø quaûn lyù caùc khoaûn vay coøn phaûi tieáp thò toaøn dieän caùc dòch vuï khaùc đeán khaùch haøng.

- Vieäc keát hôïp nhòp nhaøng giöõa tín duïng vaø dòch vuï seõ đem laïi hieäu quaû cao cho ngaân haøng vaø söï thuaän lôïi cho khaùch haøng.

Kieán nghò :

- Treân cô sôû chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùn boä tín duïng do BIDV quy đònh laø tieáp thò taát caû caùc dòch vuï đeán vôùi khaùch haøng, do vaäy CBTD laø đaàu moái tieáp thò khaùch haøng môùi, chaêm soùc khaùch haøng, giôùi thieäu taát caû caùc dòch vuï cuûa Ngaân haøng, đaàu moái tieáp nhaän phaûn aùnh cuûa khaùch haøng treân moïi phöông dieän, phoái hôïp vôùi caùc Phoøng ban khaùc giaûi quyeát caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Caùc Chi nhaùnh caàn xaây döïng chæ tieâu keá hoaïch giao cho caùc Phoøng tín duïng ngoaøi caùc chæ tieâu lieân quan đeán tín duïng coøn coù caùc chæ tieâu khaùc nhö huy đoäng voán, phí dòch vuï, phaùt trieån khaùch haøng môùi.

- Ñeå coù theå tö vaán cho khaùch haøng söû duïng caùc saûn phaåm dòch vuï phi tín duïng, CBTD phaûi laø ngöôøi đöôïc đaøo taïo vaø naém roõ veà caùc dòch vuï phi tín duïng cuûa Ngaân haøng mình veà kyõ thuaät nghieäp vuï cuõng nhö chính saùch aùp duïng.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 97 trang tài liệu này.

- Khi quan heä giao dòch vôùi khaùch haøng, caùc Chi nhaùnh caàn tính toaùn lôïi ích thu đöôïc treân toång theå caùc quan heä giao dòch cuûa khaùch haøng vôùi ngaân haøng nhö laõi thu töø tín duïng, phí thu đöôïc töø hoaït đoäng thanh toaùn…. Ñeå xaùc đònh giaù caû caùc dòch vuï cho phuø hôïp, nhaát laø laõi suaát tín duïng seõ đöôïc xem xeùt giaûm khi khaùch haøng tham gia nhieàu dòch vuï taïi ngaân haøng, ví duï caùc Chi nhaùnh seõ giaûm moät phaàn laõi suaát cho vay hoaëc taêng laõi suaát tieàn göûi cho khaùch haøng, neáu khaùch haøng söû duïng theû ATM, quan heä baûo laõnh…

- Caùc Chi nhaùnh neân quy đònh trong tôø trình vay voán, CBTD phaûi đaùnh giaù möùc đoä quan heä caùc dòch vuï phi tín duïng cuûa khaùch haøng. Vôùi bieän phaùp naøy laøm cho CBTD coù traùch nhieäm hôn trong vieäc tieáp thò vaø kieåm tra vieäc söû duïng caùc dòch vuï phi tín duïng cuûa doanh nghieäp.

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Thực trạng và giải pháp phòng ngừa - 10

- Khi đaøm phaùn kyù keát hôïp đoàng tín duïng, caùc Chi nhaùnh neân đöa ra caùc đieàu kieän nhö chuyeån doanh thu, tham gia caùc dòch vuï thanh toaùn laø moät trong nhöõng đieàu kieän tín duïng, caùc đieàu kieän naøy đöôïc đöa vaøo noäi dung hôïp đoàng tín duïng vaø coù quy đònh möùc phaït neáu khoâng thöïc hieän đuùng caùc cam keát veà tham gia dòch vuï nhö đeán kyø đieàu chænh laõi suaát neáu soaùt xeùt laïi khaùch haøng khoâng thöïc hieän đuùng cam keát seõ aùp duïng laõi suaát 110% laõi suaát aùp duïng hieän haønh.

3.3 MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ

3.3.1 Ñoái vôùi nhaø nöôùc

- Hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù, caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaât caàn coù söï đoàng boä, thoáng nhaát, traùnh choàng cheùo.

- Taïo haønh lang phaùp lyù cho caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá cuõng nhö ngaân haøng hoaït đoäng trong moät moâi tröôøng kinh doanh laønh maïnh, bình đaúng caïnh tranh trong khuoân khoå phaùp luaät., caàn chuù yù tôùi vieäc thöïc hieän cuûa caùc cô quan phaùp luaät caùc caáp, nhaèm xaây döïng moäi tröôøng kinh doanh thoâng thoaùng laønh maïnh hôn, qua đoù taïo đieàu kieän cho caùc Ngaân haøng hoaït đoäng ngaøy


caøng coù hieäu quaû, an toaøn vaø beàn vöõng, ví duï vieäc kyù keát hôïp đoàng tín duïng đoái vôùi DNNN khoâng coù HÑ quaûn trò tröïc thuoäc Boä theo Quy đònh phaûi đöôïc söï chaáp thuaän cuûa đôn vò chuû quaûn, trong tröôøng hôïp kyù hôïp đoàng tín duïng vöôït quaù möùc voán đieàu leä, thöïc teá đôn vò chuû quaûn khoâng xaùc nhaän do đoù aùch taéc trong vieäc vay voán taïi ngaân haøng.

Kieán nghò : caùc Boä coù caùc DNNN tröïc thuoäc Boä mình quaûn lyù, neân xaây döïng chæ tieâu đaùnh giaù hieäu quaû doanh nghieäp, tröôøng hôïp doanh nghieäp möùc doanh thu vaø lôïi nhuaän taêng tröôûng cao hôn naêm tröôùc, caùc chæ tieâu taøi chính đaït möùc an toaøn, vaø naêng löïc quaûn trò đieàu haønh cuûa doanh nghieäp toát… thì đoàng yù chaáp thuaän cho caùc doanh nghieäp vay voán ngaân haøng, ngöôïc laïi caùc DNNN naøy kinh doanh khoâng hieäu quaû thì coù quyeàn töø choái.

- Ñoái vôùi đaêng kyù theá chaáp quyeàn söû duïng đaát cuûa caùc DNNN, hieän nay Phoøng coâng chöùng yeâu caàu xaùc đònh đaát naøy khoâng coù nguoàn goác töø ngaân saùch, trong thöïc teá nhieàu DN nhaø nöôùc söû duïng lôïi nhuaän đeå laïi đeå mua quyeàn söû duïng đaát, khoâng coù cô quan naøo xaùc nhaän vieäc naøy.

Kieán nghò : Boä taøi chính, Boä tö phaùp neân phoái hôïp höôøng daãn cuï theå theá naøo laø taøi saûn thuoäc nguoàn voán ngaân saùch, đeå caùc TCTD nhaän taøi saûn đaûm baûo.

- Taøi saûn hình thaønh trong töông lai đoái vôùi nhöõng döï aùn trong thôøi gian qua khoâng chæ rieâng BIDV maø coøn đoái vôùi taát caû caùc TCTD khaùc raát böùc xuùc , gaàn đaây thoâng tö lieân tòch 05/2005/TTLT - BTP - BTNMT ngaøy 16/06/2005 môùi ra đôøi thay theá thoâng tö lieân tòch 03/2005/TTLT/BTP - BTNMT maëc duø coù đieåm môùi laø cho pheùp TCTD đaêng kyù giao dòch đoái vôùi taøi saûn hình thaønh voán vay, hoà sô göûi Phoøng đaêng kyù giao dòch đaûm baûo laø giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng đaát, chöa phuø hôïp vôùi thöïc teá, bôûi vì đoái vôùi nhöõng döï aùn đeàn buø giaûi toûa haàu nhö chöa coù giaáy tôø, hoaëc tröôøng hôïp döï aùn xaây döïng nhaø xöôûng taïi caùc khu coâng nghieäp khu cheá xuaát giaáy tôø cuõng chöa coù, hoà sô duy nhaát taïi caùc TCTD laø hôïp


đoàng tín duïng, hoà sô döï aùn hoaøn toaøn chöa coù giaáy tôø chöùng nhaän quyeàn sôõ höõu taøi saûn, nhö vaäy thoâng tö môùi ra đôøi maø caùc TCTD khoâng thöïc hieän đöôïc, trong thôøi gian qua coù nhöõng tröôøng hôïp TCTD cho vay döï aùn xaây döïng nhaø xöôûng, khi taøi saûn đaõ hình thaønh, Doanh nghieäp khoâng thöïc hieän đuùng nhö đaõ cam keát phaûi theá chaáp taøi saûn naøy cho TCTD đaõ cho vay, maø laïi đem taøi saûn naøy đi theá chaáp cho TCTD khaùc đeå vay voán, nhö vaäy vi phaïm hôïp đoàng gaây thieät haïi cho ngaân haøng. Do đoù, đeå đaûm baûo quyeàn lôïi cho caùc TCTD.

Kieán nghò :Boä tö phaùp, Boä taøi nguyeân moâi tröôøng neân nghieân cöùu cho pheùp caùc TCTD đöôïc đaêng kyù giao dòch đaûm baûo đoái vôùi taøi saûn hình thaønh voán vay, hoà sô đeå đaêng kyù giao dòch đaûm baûo laø hôïp đoàng tín duïng vaø hoà sô döï aùn nhaèm traùnh tröôøng hôïp doanh nghieäp đem taøi saûn theá chaáp cho caùc TCTD khaùc.

- Trong thöïc teá hieän nay khoâng chæ rieâng BIDV maø taát caû caùc NHTM vaãn chöa thoûa đaùng vôùi caùch xöû lyù cuûa caùc Phoøng coâng chöùng, ví duï : khi BIDV vaø khaùch haøng kyù keát caàm coá theá chaáp đeå đaûm baûo cho Hôïp đoàng tín duïng ngaén haïn thöôøng xuyeân (hôïp đoàng naøy thöôøng coù hieäu löïc trong voøng 1 naêm), nhöng giaû đònh sau 01 naêm khaùch haøng coù nhu caàu vay vôùi soá tieàn nhieàu hôn hôïp đoàng tín duïng đaõ kyù, theo suy nghó cuûa raát nhieàu Ngaân haøng thì chæ caàn kyù theâm phuï luïc hôïp đoàng vaø đieàu chænh soá tieàn đaõ kyù tröôùc đaây vaø vaãn söû duïng taøi saûn đaûm baûo cuõ, nhöng Phoøng coâng chöùng khoâng thöïc hieän vaø yeâu caàu phaûi giaûi chaáp taøi saûn vaø kyù laïi hôïp đoàng caàn coá theá chaáp môùi, theo nguyeân taéc đeå giaûi chaáp taøi saûn thì khaùch haøng phaûi thanh toaùn heát nôï goác vaø laõi, nhöng tröôøng hôïp nhö treân doanh nghieäp chöa traû heát nôï maø giaûi chaáp taøi saûn khoâng đuùng theo quy đònh, đeå đaûm baûo hoaït đoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng vaø ngaân haøng, thoâng thöôøng caùc ngaân haøng laøm 02 đoäng taùc đoàng thôøi, töùc laø vöøa kyù hôïp đoàng theá chaáp môùi vöøa đaùnh coâng vaên giaûi chaáp taøi saûn, vaø đeà nghò Phoøng coâng chöùng tieán haønh đoàng thôøi 02 thao taùc cuøng moät luùc, giaû söû Phoøng coâng chöùng giaûi chaáp taøi saûn tröôùc,


ngaøy sau môùi kyù hôïp đoàng theá chaáp môùi seõ ruûi ro cho ngaân haøng đoái vôùi nhöõng khaùch haøng coá tình gian laän, deã xaûy ra tranh chaáp.

Kieán nghò :Boä tö phaùp nghieân cöùu vaø chæ đaïo caùc Phoøng coâng chöùng nhaø nöôùc thöïc hieän đuùng chöùc naêng coâng chöùng, chöùng thöïc nhö : cho pheùp caùc TCTD đöôïc thöïc hieän coâng chöùng caùc phuï luïc hôïp đoàng đaõ đöôïc coâng chöùng nhaèm traùnh ruûi ro cho ngaân haøng.

- Ñaåy nhanh tieán trình saép xeáp laïi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc:

- Tröôùc thöïc traïng tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc DNNN khoâng hieäu quaû, nôï đoïng cuûa caùc DNNN coøn raát lôùn, ngay baûn thaân doanh nghieäp cuõng chöa coù höôùng giaûi quyeát, vieäc naøy aûnh höôûng đeán naêng löïc taøi chính cuûa Ngaân haøng. Bôûi vì hieäu quaû hoaït đoäng cuûa heä thoáng NHTM chính laø böùc tranh phaûn chieáu tình hình hoaït đoäng cuûa DN. Caùc NHTM seõ khoâng theå laønh maïnh hoaù tình hình taøi chính neáu caùc DN laø ngöôøi đoàng haønh cuûa hoï laøm aên thua loã trieàn mieân.

Kieán nghò : đaåy maïnh coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, nhaø nöôùc chæ neân giöõ laïi nhöõng doanh nghòeâp coù vai troø troïng yeáu, coù nhöõng lôïi theá cuûa đoäc quyeàn töï nhieân nhö daàu khí, đieän, than, böu chính vieãn thoâng. Tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng thöïc hieän đuùng loä trình saép xeáp laïi doanh nghieäp hoaëc coå phaàn hoaù, kieân quyeát duøng bieän phaùp maïnh laø caùch chöùc hoaëc taïm ngöøng đieàu haønh, traùnh tröôøng hôïp nhieàu Doanh nghieäp coá tình trì hoaõn.

- Ñeå đaûm baûo tính minh baïch, chính xaùc trong vieäc cung caáp caùc baùo caùo taøi chính cuûa DN nhaèm taïo cô sôû tin caäy cho caùc Ngaân haøng trong khi cho vay đöôïc an toaøn. Kieán nghò : Boä taøi chính neân quy đònh doanh nghieäp đaõ hoaït đoäng 3 naêm, yeâu caàu baùo caùo taøi chính phaûi đöôïc kieåm toaùn, tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng chaáp haønh nghieâm tuùc xöû phaït haønh chaùnh, hoaëc đoái vôùi nhöõng doanh nghieäp coù voán lôùn , baét buoäc phaûi kieåm toaùn.


- Chính phuû neân quan taâm xöû lyù nôï toàn đoïng cuûa caùc DNNN, đeå caùc doanh nghieäp naøy coù voán traû nôï cho ngaân haøng .

Kieán nghò :Soaùt xeùt taát caû caùc khoái löôïng xaây döïng hoaøn thaønh chöa đöôïc nghieäm thu thanh toaùn thuoäc nguoàn voán ngaân saùch trung öông vaø đòa phöông, töø đoù coù keá hoaïch boá trí voán đeå thanh toaùn nôï đoïng cho doanh nghieäp. Cuï theå: đoái vôùi coâng trình coøn dôû dang öu tieân boá trí keá hoaïch voán đeå doanh nghieäp tieáp tuïc thi coâng sôùm đöa coâng trình hoaøn thaønh đöa vaøo söû duïng, traùnh laõng phí gaây thieät haïi. Ñoái vôùi nhöõng coâng trình hoaøn thaønh chöa quyeát toaùn, tieán haønh kieåm toaùn laïi toaøn boä, neáu coâng trình đaït chaát löôïng, thi coâng đuùng döï toaùn đöôïc duyeät, caàn coù keá hoaïch boá trí nguoàn voán thanh toaùn cho doanh nghieäp, neáu vöôït quyeát toaùn khoâng đöôïc cô quan thaåm duyeät thì taïm ngöng chöa boá trí voán.

Tröôøng hôïp ngaân saùch chöa boá trí kòp voán cho pheùp Boä taøi chính cho caùc Boä, Ban ngaønh vay öùng tröôùc đeå thanh toaùn cho doanh nghieäp.

Kieân quyeát khoâng cho khôûi coâng nhöõng coâng trình chöa coù keá hoaïch voán, coâng trình mang laïi hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi thaáp.

Nguyeân nhaân gaây ruûi ro cho BIDV trong thôøi gian qua: khi doanh nghieäp coù nhu caàu vay voán đeå thi coâng caùc coâng trình, tröôùc khi cho vay BIDV caên cöù vaøo hôïp đoàng kinh teá đöôïc kyù keát giöõa nhaø thaàu vaø Chuû đaàu tö, treân hôïp đoàng coù ghi taøi khoaûn thanh toaùn veà BIDV, nhöng thöïc teá coù nhöõng tröôøng hôïp moät soá doanh nghieäp khi Chuû đaàu tö thanh toaùn tieàn khoái löôïng thì Doanh nghieäp đeà nghò Chuû đaàu tö khoâng thanh toaùn qua BIDV maø chuyeån veà ngaân haøng khaùc, do đoù BIDV khoâng thu hoài đöôïc nôï.

Kieán nghò: đeå haïn cheá ruûi ro cho BIDV cuõng nhö caùc TCTD khi đaõ taøi trôï voán cho Doanh nghieäp đeå thi coâng coâng trình, đeà nghò đoái vôùi nhöõng coâng trình thuoäc nguoàn voán ngaân saùch Boä taøi chính neân quy đònh khi Doanh nghieäp đeà nghò chuyeån tieàn veà taøi khoaûn ngaân haøng khaùc vôùi hôïp đoàng đaõ kyù, yeâu caàu doanh


nghieäp phaûi coù xaùc nhaän cuûa TCTD ghi treân hôïp đoàng laø khoâng cho vay voán, nhaèm haïn cheá đoái vôùi nhöõng doanh nghieäp khoâng trung thöïc trong quan heä vay voán, vaø traùnh thieät haïi cho caùc TCTD. Maët khaùc đeà nghò Kho baïc nhaø nöôùc cuûa caùc Tænh, Thaønh phoá, neân quan taâm đeán vieäc naøy nhaèm hoã trôï cho ngaân haøng trong vieäc thu hoài nôï.

- Nôï xaáu vaø xöû lyù nôï xaáu laø vaán đeà raát khoù khaên đoái vôùi NH, noùi rieâng, heä thoáng taøi chính NH vaø neàn kinh teá noùi chung. Neáu khoâng coù caùc giaûi phaùp trieät đeå vaø höõu hieäu đeå giaûi quyeát nôï xaáu taïi caùc NH thì raát khoù coù theå xaây döïng moät heä thoáng maïnh đoùng vai troø tích cöïc trong tieán trình CNH HÑH. Ñeå giaûi quyeát vaán đeà naøy.

Kieán nghò : Neân caét đöùt ngay moái quan heä raøng buoäc giöõa nhaø nöôùc vaø caùc DN. Chính moái quan heä, söï bao boïc, baûo veä cuûa nhaø nöôùc đaõ taïo ra taâm lyù yû laïi, daãn đeán haäu quaû moät soá DNNN hoaït đoäng ngaøy caøng thua loã, maát voán cuûa nhaø nöôùc.

3.3.2 Ñoái vôùi ngaân haøng nhaø nöôùc

- Hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin tín duïng coù chaát löôïng đoái vôùi toaøn ngaønh ngaân haøng Vieät Nam.

- Naém baét thoâng tin toát, đaëc bieät thoâng tin veà DN, seõ taïo đieàu kieän cho caùc TCTD coù quyeát đònh cho vay đuùng, haïn cheá ruûi ro. Maët khaùc, naém baét thoâng tin toát, caùc TCTD seõ phaân tích đaùnh giaù “đònh löôïng” đöôïc ruûi ro, coù nhöõng döï baùo, döï đoaùn đöôïc dieãn bieán cuûa tình hình thò tröôøng, cuûa neàn kinh teá. Döï baùo đöôïc tính hieäu quaû, khaû thi cuûa döï aùn trong töông lai, töø đoù đöa ra quyeát đònh đaàu tö hay khoâng đoái vôùi caùc döï aùn lôùn, đaây laø giaûi phaùp caùc TCTD caàn đaëc bieät quan taâm vaø thöïc hieän trong moät moâi tröôøng maø thoâng tin trôû thaønh taøi nguyeân, nguoàn löïc đoái vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, theo đoù, caàn xaây döïng vaø toå chöùc toát heä thoáng thoâng tin: bao goàm thoâng tin tín duïng, thoâng tin khaùch haøng vaø thoâng tin


kinh teá, thoâng tin phaùp luaät, thoâng tin thò tröôøng vôùi möùc đoä öùng duïng coâng ngheä cao, cho pheùp thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin nhanh, đaûm baûo tính caäp nhaät vaø chính xaùc thöïc hieän trao đoåi thoâng tin toát giöõa caùc TC tín duïng vôùi nhau vaø vôùi NHNN, vôùi caùc TCKT.

Kieán nghò: trung taâm thoâng tin tín duïng naâng cao coâng ngheä môùi, nghieân cöùu taïo ra nhieàu saûn phaåm thoâng tin, caàn đi saâu phaân tích, đaùnh giaù xeáp loaïi tín duïng doanh nghieäp, kòp thôøi döï baùo vaø caûnh baùo nhaèm haïn cheá ruûi ro vaø naâng cao chaát löôïng tín duïng thoâng tin tín duïng.

- Ñeå goùp phaàn baûo đaûm an toaøn tín duïng, phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc, phoøng ngöøa, haïn cheá ruûi ro tín duïng.

Kieán nghò : Ngaân haøng nhaø nöôùc vaø trung taâm thoâng tin tín duïng caàn phoái hôïp chaët cheõ trong vieäc đoân đoác caùc TCTD cung caáp đaày đuû, kòp thôøi thoâng tin vaø Ngaân haøng nhaø nöôùc coù traùch nhieäm toå chöùc kieåm tra đònh kyø coù theå 6 thaùng/ laàn veà vieäc thöïc hieän quy cheá hoaït đoäng thoâng tin tín duïng, coù cheá đoä khen thöôûng kòp thôøi nhöõng TCTD hoaøn thaønh toát trong vieäc hoaït đoäng thoâng tin tín duïng, nguôïc laïi khieån traùch caùc TCTD thöïc hieän khoâng nghieâm vaán đeà naøy.

- Coù quy đònh baét buoäc đoái vôùi DN coù quan heä tín duïng vôùi NH đònh kyø phaûi göûi baùo caùo taøi chính quyù, 6 thaùng vaø naêm nay đuû, kòp thôøi vaø chính xaùc.

- Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra vieäc chaáp haønh kyõ cöông, kyû luaät trong đieàu haønh hoaït đoäng tín duïng taïi caùc TCTD, tröôøng hôïp coù sai phaïm khoâng chaán chænh kòp thôøi caàn coù bieän phaùp xöû lyù maïnh, thaäm chí boài thöôøng traùch nhieäm vaät chaát.

- Thöôøng xuyeân boài döôõng đoäi nguõ chuyeân vieân thöïc hieän coâng taùc thanh tra cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc.

NHNN neân coù quy đònh veà vieäc quaûn lyù voán vôùi đoái vôùi caùc doanh nghieäp vay nhieàu ngaân haøng : hieän nay raát nhieàu doanh nghieäp vay voán taïi nhieàu TCTD

Xem tất cả 97 trang.

Ngày đăng: 15/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí