Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 21


của LienVietPostBank trong thời gian tới, NCS đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất của LienVietPostBank đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hoàn thiện luận án này, NCS mong muốn đóng góp một phần kiến thức của mình trong việc đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện hơn hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của LienVietPostBank. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, luận án vẫn còn một số hạn chế như: (i) Chưa áp dụng phương pháp định lượng trong nghiên cứu; (ii) LienVietPostBank có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh, nhưng NCS mới chỉ tiến hành phỏng vấn được một số chuyên gia thuộc các chi nhánh ở các địa bàn: Hà nội, Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh, chưa khảo sát được tất cả các địa bàn hoạt động của LienVietPostBank. Ngoài ra do hạn chế về năng lực nghiên cứu, về nguồn số liệu do tính nhạy cảm của vấn đề nghiên cứu nên luận án không tránh khỏi những khiếm khuyết. NCS mong nhận được sự góp ý của các nhà quản lý cũng như của các nhà khoa học để công trình nghiên cứu trở nên hoàn thiện hơn, giúp NCS có thể lĩnh hội được kiến thức sâu rộng hơn về lĩnh vực nghiên cứu.

157

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 171 trang: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 21

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/11/2022
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số