Chương Trình Hành Động Chiến Lược (Stratergic Agenda).

Dùng mô hình phân tích SWOT để đánh giá công ty điện lực Bắc Kạn: Bảng phân tích SWOT Điểm mạnh Điểm yếu  Ngành điện có truyền thống đoàn kết,  Năng lực quản lý phi tập trung, có đội ngũ lao động đóng trên mọi địa còn ...