So Sánh Giải Pháp Giữa Nuage Nokia Và Contrail Juniper

Hình 2.8 - Analytics Node - Configuration node chịu trách nhiệm biên dịch mô hình dữ liệu mức cao thành mức thấp hơn phù hợp để tương tác với các phần tử mạng. Configuration node giao tiếp với hệ thống điều phối thông qua giao diện REST. ...

So Sánh Các Tính Năng Sdn Opensource Với Truyền Thống

STT Tiêu chí Truyền thống SDN controller 2 Hỗ trợ VxLan Hiệu năng thấp, sử dụng VLAN Hiệu năng cao 3 Hỗ trợ quản lý Multi platform Không hỗ trợ Hỗ trợ nhiều Platform khác nhau (Openstack, Vmware, K8s.) 4 Quản lý các hạ tầng phân tán Không hỗ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí