Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 5

Testcase Security group Trạng thái Pass

Yêu cầu: Tạo được các Security group khác nhau. Khi tạo VM có thể chọn VM đó thuộc Security group nào

Kết quả:

61

Testcase Multi-Virtual IP Trạng thái Pass

Yêu cầu: Gán nhiều Virtual IP cho các VM back up cho nhau Kết quả: Tương tự như VIP

62

Testcase Floating IP Trạng thái Pass

Yêu cầu: Tạo được IP public pool và associate cho VM internal, VM internal có thể giao tiếp các VM external thông qua IP public được gán.

Kết quả:

63

64

Testcase SNAT to underlay (PAT) Trạng thái Pass

Yêu cầu: Kết quả:

65

Testcase

SFC interwork with Firewall and Load balancer

Trạng thái

Pass

Mô tả: SDN controller có khả năng cấu hình điều hướng traffic từ overlay network xuống underlay network qua các thiết bị trung gian như Firewall, LB vật lý, traffic sau khi đi qua thiết bị có thể quay trở lại overlay network.

Yêu cầu: thông traffic từ overlay xuống underlay, traffic được điều hướng theo cấu hình

Kết quả: Thực hiện thủ công bằng Script, sau khi sử dụng Script chuỗi dịch vụ được tạo tự động, traffic được điều hướng theo yêu cầu.

66 Testcase Expose TF managed subnets to Openstack Trạng thái Pass Yêu cầu Thông tin trên 1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 48 trang tài liệu này.

66

Testcase

Expose TF-managed subnets to Openstack

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Thông tin trên Tungsten Fabric và Openstack đồng bộ nhau mỗi khi có sự thay đổi.

Kết quả:

Testcase QoS – rate limiting Trạng thái Chưa Pass Yêu cầu Tạo QoS cho dịch vụ Kết 2

Testcase QoS – rate limiting Trạng thái Chưa Pass Yêu cầu Tạo QoS cho dịch vụ Kết 3

Testcase

QoS – rate limiting

Trạng thái

Chưa Pass

Yêu cầu: Tạo QoS cho dịch vụ

Kết quả: thực hiện cấu hình trên giao diện tuy nhiên, QoS không khả dụng, cần tìm hiểu thêm.

67

Testcase

Statistics retrieval

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Truy xuất thông tin trên giao diện của hệ thống

Yêu cầu:

Kết quả:

68 Testcase Threshold Crossing Alerts Trạng thái Pass Yêu cầu Thiết lập ngưỡng cảnh 4

68 Testcase Threshold Crossing Alerts Trạng thái Pass Yêu cầu Thiết lập ngưỡng cảnh 5

68 Testcase Threshold Crossing Alerts Trạng thái Pass Yêu cầu Thiết lập ngưỡng cảnh 6

68 Testcase Threshold Crossing Alerts Trạng thái Pass Yêu cầu Thiết lập ngưỡng cảnh 7

68

Testcase

Threshold Crossing Alerts

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Thiết lập ngưỡng cảnh báo cho hệ thống

Kết quả:

Testcase

Virtual to Physical VLAN interworking through TOR (Switch L3 cissco)

Trạng thái

Chưa Pass

Yêu cầu: thông kết nối từ VM sử dụng overlay network ra under network

Kết quả: chưa thực hiện được do thiết bị không hỗ trợ OVSDB

69

Testcase Throughput performance test Trạng thái Pass

Yêu cầu: Thoughput giữa các compute

Kết quả:

70

3. Kết quả thực hiện các Testcase với OpenDaylight Testcase VM Instantiation

Trạng thái Pass

Yêu cầu: VM xuất hiện trên giao diện quản lý mạng của SDN Kết quả:

71

Testcase

VM interface configuration with DHCP

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Khi tạo VM mới, VM sẽ nhận IP cấp tự động từ DHCP

Kết quả:

Enable feature DHCP trên Network

Testcase

VM interface configuration with static IP

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Có thể gán IP mặc định cho VM

Kết quả:

72 Testcase Inter VMs connectivity Trạng thái Pass Yêu cầu Các VM có thể Ping thông 8

72

Testcase Inter VMs connectivity Trạng thái Pass Yêu cầu Các VM có thể Ping thông tới 9

Testcase

Inter VMs connectivity

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Các VM có thể Ping thông tới nhau

Kết quả:

Tạo router và add interface của các network cần kết nối vào router 73 Testcase Delete 10

Tạo router và add interface của các network cần kết nối vào router

73 Testcase Delete VM Trạng thái Pass Yêu cầu Có thể Xóa VM Kết quả Chọn VM cần 11

73

Testcase

Delete VM

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Có thể Xóa VM

Kết quả:

Chọn VM cần xóa và chọn Delete instance

74 Testcase VM host migration inter VM Trạng thái Pass Yêu cầu VM được di chuyển 12

74

Testcase

VM host migration (inter-VM)

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: VM được di chuyển giữa 2 compute với độ trễ nhỏ

Kết quả:

Pass Yêu cầu VM được di chuyển giữa 2 compute với độ trễ nhỏ Kết quả 13

75

Xem tất cả 48 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí