Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 5

Testcase Security group Trạng thái Pass

Yêu cầu: Tạo được các Security group khác nhau. Khi tạo VM có thể chọn VM đó thuộc Security group nào

Kết quả:

61

Testcase Multi-Virtual IP Trạng thái Pass

Yêu cầu: Gán nhiều Virtual IP cho các VM back up cho nhau Kết quả: Tương tự như VIP

62

Testcase Floating IP Trạng thái Pass

Yêu cầu: Tạo được IP public pool và associate cho VM internal, VM internal có thể giao tiếp các VM external thông qua IP public được gán.

Kết quả:

63

64

Testcase SNAT to underlay (PAT) Trạng thái Pass

Yêu cầu: Kết quả:

65

Testcase

SFC interwork with Firewall and Load balancer

Trạng thái

Pass

Mô tả: SDN controller có khả năng cấu hình điều hướng traffic từ overlay network xuống underlay network qua các thiết bị trung gian như Firewall, LB vật lý, traffic sau khi đi qua thiết bị có thể quay trở lại overlay network.

Yêu cầu: thông traffic từ overlay xuống underlay, traffic được điều hướng theo cấu hình

Kết quả: Thực hiện thủ công bằng Script, sau khi sử dụng Script chuỗi dịch vụ được tạo tự động, traffic được điều hướng theo yêu cầu.

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 48 trang: Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center

66

Testcase

Expose TF-managed subnets to Openstack

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Thông tin trên Tungsten Fabric và Openstack đồng bộ nhau mỗi khi có sự thay đổi.

Kết quả:

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 2

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 3

Testcase

QoS – rate limiting

Trạng thái

Chưa Pass

Yêu cầu: Tạo QoS cho dịch vụ

Kết quả: thực hiện cấu hình trên giao diện tuy nhiên, QoS không khả dụng, cần tìm hiểu thêm.

67

Testcase

Statistics retrieval

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Truy xuất thông tin trên giao diện của hệ thống

Yêu cầu:

Kết quả:

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 4

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 5

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 6

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 7

68

Testcase

Threshold Crossing Alerts

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Thiết lập ngưỡng cảnh báo cho hệ thống

Kết quả:

Testcase

Virtual to Physical VLAN interworking through TOR (Switch L3 cissco)

Trạng thái

Chưa Pass

Yêu cầu: thông kết nối từ VM sử dụng overlay network ra under network

Kết quả: chưa thực hiện được do thiết bị không hỗ trợ OVSDB

69

Testcase Throughput performance test Trạng thái Pass

Yêu cầu: Thoughput giữa các compute

Kết quả:

70

3. Kết quả thực hiện các Testcase với OpenDaylight Testcase VM Instantiation

Trạng thái Pass

Yêu cầu: VM xuất hiện trên giao diện quản lý mạng của SDN Kết quả:

71

Testcase

VM interface configuration with DHCP

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Khi tạo VM mới, VM sẽ nhận IP cấp tự động từ DHCP

Kết quả:

Enable feature DHCP trên Network

Testcase

VM interface configuration with static IP

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Có thể gán IP mặc định cho VM

Kết quả:

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 8

72

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 9

Testcase

Inter VMs connectivity

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Các VM có thể Ping thông tới nhau

Kết quả:

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 10

Tạo router và add interface của các network cần kết nối vào router

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 11

73

Testcase

Delete VM

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Có thể Xóa VM

Kết quả:

Chọn VM cần xóa và chọn Delete instance

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 12

74

Testcase

VM host migration (inter-VM)

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: VM được di chuyển giữa 2 compute với độ trễ nhỏ

Kết quả:

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải 849 13

75

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bimage 1

Danh mục

Bài viết tương tự

Bimage 2
Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số