Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 6

Testcase

VM host migration (VM with policy)

Trạng thái

Fail

Yêu cầu: VM được migrate tự động khi không đáp ứng điều kiệns

Kết quả:

Testcase

Virtual IP

Trạng thái

Fail

Yêu cầu: Thiết lập Virtual IP cho các VM backup cho nhau

Kết quả:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 48 trang tài liệu này.

76

Testcase

Service function chaining (SFC)

Trạng thái

Fail

Yêu cầu: Tạo chuỗi dịch vụ liền mạch, cấu hình tự động

Kết quả:

Testcase

Metadata

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Khi tạo VM mới, có thể chọn các package để cài đặt bổ sung cho VM

Kết quả:

77 Testcase Security group Trạng thái Pass Yêu cầu Tạo được các Security group khác 1

77

Testcase

Security group

Trạng thái

Pass

Yêu cầu: Tạo được các Security group khác nhau. Khi tạo VM có thể chọn VM đó thuộc Security group nào

Kết quả:

Chọn create security group

Sau khi tạo thì sửa rule của group đó Add rule Khi tạo vm mới ngoài default group 2

Sau khi tạo thì sửa rule của group đó Add rule Khi tạo vm mới ngoài default group 3

Sau khi tạo thì sửa rule của group đó

Add rule

Khi tạo vm mới ngoài default group có sẵn còn có group 1 mới tạo

Testcase

Multi-Virtual IP

Trạng thái

Fail

Yêu cầu: Gán nhiều Virtual IP cho các VM back up cho nhau

Kết quả:

Testcase

Floating IP

Trạng thái

Fail

Yêu cầu: Tạo được IP public pool và associate cho VM internal, VM internal có thể giao tiếp các VM external thông qua IP public được gán.

Kết quả:

Testcase

SNAT to underlay (PAT)

Trạng thái

Fail

Yêu cầu:

Kết quả:

Testcase

SFC interwork with Firewall and Load balancer

Trạng thái

Fail

Yêu cầu:

Kết quả:

Testcase

Expose TF-managed subnets to Openstack

Trạng thái

Fail

Yêu cầu: Thông tin trên Tungsten Fabric và Openstack đồng bộ nhau mỗi khi có sự thay đổi.

Kết quả:

Testcase

QoS – rate limiting

Trạng thái

fail

Mô tả: Tạo QoS cho dịch vụ

Kết quả:

Testcase

Statistics retrieval

Trạng thái

Fail

Yêu cầu: Truy xuất thông tin trên giao diện của hệ thống

Kết quả:

Testcase

Threshold Crossing Alerts

Trạng thái

Fail

Yêu cầu:

Kết quả:

Testcase

Virtual to Physical VLAN interworking through TOR (Switch L3 cissco)

Trạng thái

fail

Yêu cầu:

Kết quả:

Testcase

Throughput performance test

Trạng thái

fail

Yêu cầu:

Kết quả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BẢN XÁC NHẬN ĐÃ SỬA CHỮA CÁC THIẾU SÓT CỦA LUẬN VĂN

Trường Đại học Công nghệ đã có Quyết định số 414/QĐ-ĐT ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ cho học viên Hoàng Văn Dũng, sinh ngày 15/10/2985, tại Thanh Hóa, chuyên ngành Hệ thống thông tin, ngành Hệ thống thông tin.

Ngày 10 tháng 7 năm 2021, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn Thạc sĩ trước Hội đồng chấm (có biên bản kèm theo). Theo Quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, học viên phải bổ sung và sửa chữa các điểm sau đây trước khi nộp quyển luận văn cuối cùng cho Nhà trường để hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ:

1. Khắc phục một số lỗi trình bày do Hội đồng đã chỉ ra, cụ thể như sau:

- Các tiểu mục trong một chương nên đánh theo số chương, thay vì mỗi chương lại đánh lại từ 1,2,3…

- Các hình vẽ, bảng cũng nên đánh theo chương cho tiện theo dõi.

- Hình 11 cho giải pháp Juniper và hình 17 cho giải pháp Tungsten fabric giống nhau nên chỉ sử dụng một hình vẽ (Chương 2 – Tiểu mục 2.2.1: trang 36).

2. Phần thử nghiệm cần trình bày rõ ràng hơn: tổ chức, triển khai và đánh giá. (trang 39 – trang 50).

3. Đề nghị học viên nêu rõ đóng góp của mình (Phần Mở đầu: trang 12).

4. Trong luận văn có nêu sử dụng nguồn mở cho SDN có ưu điểm là giảm chi phí đến 80% và không phụ thuộc vào hãng cung cấp. Điều này có thực sự là ưu điểm hay không? Nhược điểm của việc sử dụng nguồn mở là gì?

(Chương 3- Tiểu mục 3.5: trang 45, 46 và Tiểu mục 3.8: trang 48, 49).

5. Bổ sung mục tiêu thử nghiệm giải pháp mã nguồn mở tự phát triển (Chương 3 – Tiểu mục 3.1: trang 39).

6. Xem xét triển khai backup 1+1 đối với SDN controller (Phần Kết luận: trang 50).

7. Dịch chữ vendor sang tiếng Việt.

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, học viên đã nộp bản luận văn có chỉnh sửa. Chúng tôi nhận thấy rằng nội dung, hình thức của luận văn và tóm tắt luận văn đã được sửa chữa, bổ sung theo các điểm trên của Quyết nghị.

Đề nghị Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN cho phép học viên được làm các thủ tục khác để được công nhận và cấp bằng Thạc sĩ.

Xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG/HỘI ĐỒNG ĐỀ NGHỊ HỌC VIÊN SỬA CHỮA LUẬN VĂN

HỌC VIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CHỮA LUẬN VĂN HỌC VIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 4

CHỮA LUẬN VĂN HỌC VIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 5

CHỮA LUẬN VĂN HỌC VIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 6

CHỮA LUẬN VĂN HỌC VIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 7

CHỮA LUẬN VĂN HỌC VIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 8

Xem tất cả 48 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí