Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh - 12


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

NT1

11.21

4.889

.479

.693

NT2

11.52

4.825

.479

.694

NT3

11.54

4.447

.538

.660

NT4

11.29

4.586

.590

.631

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh - 12


7. Ý định mua mỹ phẩm trực tuyến


Case Processing Summary


N

%


Valid

123

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

123

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.754

3


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

YD1

7.89

1.807

.634

.617

YD2

8.20

1.765

.524

.745

YD3

7.98

1.803

.598

.653


PHỤC LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA


Thực hiện phân tích EFA cho biến độc lập


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.597

Approx. Chi-Square

1354.006

Bartlett's Test of Sphericity df

210

Sig.

.000

Khóa luận tốt nghiệp


Total Variance Explained

Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3.784

18.021

18.021

3.784

18.021

18.021

3.724

17.735

17.735

2

3.183

15.156

33.178

3.183

15.156

33.178

2.606

12.409

30.144

3

2.180

10.379

43.557

2.180

10.379

43.557

2.271

10.814

40.958

4

1.908

9.086

52.642

1.908

9.086

52.642

1.961

9.336

50.294

5

1.650

7.856

60.498

1.650

7.856

60.498

1.935

9.212

59.506

6

1.556

7.410

67.908

1.556

7.410

67.908

1.764

8.401

67.908

7

.973

4.632

72.5408

.775

3.691

76.2309

.723

3.441

79.67110

.670

3.191

82.86311

.608

2.894

85.75712

.521

2.482

88.23913

.502

2.390

90.62914

.483

2.302

92.93115

.408

1.941

94.87216

.385

1.832

96.70417

.279

1.329

98.03318

.185

.880

98.91319

.116

.550

99.46420

.089

.424

99.88821

.024

.112

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

HI2

.901


HI6

.897


HI5

.893


HI1

.882


HI3

.693


RR2


.828

RR1


.796

RR4


.731

RR3


.707

NT4.818
NT3.756
NT2.691
NT1.648
CM2
.852CM3
.740CM1
.724KS1

.941


KS2

.940


QC2


.796

QC1


.759

QC3


.639

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


Thực hiện phân tích EFA cho biến phụ thuộc


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.677

Approx. Chi-Square

91.309

Bartlett's Test of Sphericity df

3

Sig.

.000


Total Variance Explained

Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.023

67.426

67.426

2.023

67.426

67.426

2

.575

19.176

86.602
3

.402

13.398

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component Matrixa


Component

1

YD1 YD3 YD2

.854

.834

.773

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


Rotated Component Matrixa

a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.

Khóa luận tốt nghiệp


PHỤC LỤC 5: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN (PERSON)

CorrelationsY_DINH

HUU_ICH

KIEM_SOAT

CHUAN_MUC

QUANG_CAO

NIEM_TIN

RUI_RO


Pearson Correlation

1

.508*

.217*

-.174

.415**

.358**

-.189*

Y_DINH

Sig. (2-tailed)


.000

.016

.054

.000

.000

.037


N

123

123

123

123

123

123

123


Pearson Correlation

.508**

1

.087

.000

.190*

.078

-.138

HUU_ICH

Sig. (2-tailed)

.000


.340

.997

.035

.393

.128


N

123

123

123

123

123

123

123


Pearson Correlation

.217*

.087

1

.001

.135

.049

.102

KIEM_SOAT

Sig. (2-tailed)

.016

.340


.994

.136

.589

.260


N

123

123

123

123

123

123

123


Pearson Correlation

-.174

.000

.001

1

-.055

-.110

-.113

CHUAN_MUC

Sig. (2-tailed)

.054

.997

.994


.544

.228

.214


N

123

123

123

123

123

123

123


Pearson Correlation

.415**

.190*

.135

-.055

1

.027

.029

QUANG_CAO

Sig. (2-tailed)

.000

.035

.136

.544


.771

.749


N

123

123

123

123

123

123

123


Pearson Correlation

.358**

.078

.049

-.110

.027

1

.155

NIEM_TIN

Sig. (2-tailed)

.000

.393

.589

.228

.771


.086


N

123

123

123

123

123

123

123


Pearson Correlation

-.189*

-.138

.102

-.113

.029

.155

1

RUI_RO

Sig. (2-tailed)

.037

.128

.260

.214

.749

.086N

123

123

123

123

123

123

123

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).PHỤC LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN

Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1

.722a

.521

.501

.451

2.023

a. Predictors: (Constant), RUI_RO, QUANG_CAO, NIEM_TIN, KIEM_SOAT, HUU_ICH

b. Dependent Variable: Y_DINH


ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Regression

25.863

5

5.173

25.471

.000b

1

Residual

23.760

117

.203
Total

49.622

122
a. Dependent Variable: Y_DINH

b. Predictors: (Constant), RUI_RO, QUANG_CAO, NIEM_TIN, KIEM_SOAT, HUU_ICH


Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Toleran

ce

VIF


(Constant)

.077

.523


.146

.884
HUUICH

.377

.066

.378

5.699

.000

.928

1.077


1

KIEMSOAT

QUANGCAO

.119

.382

.053

.078

.146

.320

2.237

4.873

.027

.000

.966

.948

1.036

1.055


NIEMTIN

.313

.059

.346

5.317

.000

.965

1.036


RUIRO

-.223

.069

-.214

-3.249

.002

.940

1.064

a. Dependent Variable: YDINH


PHỤC LỤC 7: ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH THANG ĐO


Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

HI1

123

1

5

4.27

.755

HI2

123

2

5

4.26

.722

HI3

123

1

5

4.15

.890

HI5

123

1

5

4.23

.750

HI6

123

2

5

4.24

.716

RR1

123

3

5

4.28

.719

RR2

123

2

5

4.16

.729

RR3

123

2

5

3.96

.843

RR4

123

1

5

4.18

.850

QC1

123

1

5

4.06

.823

QC2

123

2

5

4.22

.719

QC3

123

3

5

4.46

.577

KS1

123

2

5

4.07

.787

KS2

123

2

5

4.11

.777

NT1

123

1

5

3.98

.910

NT2

123

1

5

3.67

.929

NT3

123

1

5

3.65

.983

NT4

123

1

5

3.89

.895

YD1

123

3

5

4.15

.732

YD2

123

1

5

3.84

.824

YD3

123

2

5

4.05

.756

Valid N (listwise)

123

Xem tất cả 105 trang.

Ngày đăng: 07/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí