Mô hình cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp - 17

tiện lợi mở rộng (Expand


(Nguồn: Tác giả khóa luận tự tổng hợp)

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bộ Công thương (2008), Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

2. Bộ Công Thương (2008), Đề án giải pháp đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với các hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo.

3. Bộ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục thống kê, Hệ thống tài khoản Quốc gia.

4. David J.Luck/ Ronal S.Rubin, PTS. Phan Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiến lược dịch, Nghiên cứu Marketing, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2004), Văn kiện hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung Ương khóa IX, NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 145 trang tài liệu này.

6. Nguyễn Thị Như Liêm (1997), Marketing căn bản, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

7. Lưu Văn Nghiêm (2001), Marketing trong kinh doanh dịch vụ, NXB Thống Kê.

Mô hình cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp - 17

8. J. Girard, Phan Quang Định, Nguyễn Văn Phúc biên dịch (1996), Nghệ thuật bán hàng, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

9. Xavier Lueron, Philop Kotler (1994), Marketing thực hành, NXB Thống Kê, Hà Nội.

10. Sở Công thương tỉnh Nghệ An, Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

11.Sở Công thương tỉnh An Giang (2008), Quy hoạch phát triển mạng

lưới Chợ, Siêu thị, Trung tâm thương mại tỉnh An Giang đến năm 2020.

12.Tập thể giáo viên trường Đại học Ngoại Thương (2000), Giáo trình Marketing lý thuyết, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

13.Adriaan Rou Thurik (1984), Quantitative analysis of retail productivity, NXB Meinema, Delft.

14.Philip kotler (1961), Fundamental marketing.

15.Michael Levy, Barton A. Weitz (1998), Retailing management, NXB McGraw – Hill, Boston.

16.Michael Levy, Barton A. Weitz (1996), Essentials of retailing, Irwin, 1996.

17.Melvin Morgenstein & Harriet Strongin (1987), Modern Retailing – Management Principles and Practices, NXB Prentice-Hall, INC. New Jersey.

18.Marc Benoun (1997), Marketing spécialsé. 19.http://www.sgtt.com.vn , Báo Sài Gòn tiếp thị online. 20.http://www.nacsonline.com , Hiệp hội cửa hàng tiện lợi Hoa Kỳ. 21.http://www.masanfood.com, Tập đoàn Masan.

22.http://www.haprogroup.vn, Tổng công ty Thương mại Hà Nội. 23.http://www.oup.com/oald-bin/web_getald7index1a.pl, Từ điển trực

tuyến Oxford Advanced’s Learner Dictionary.

Xem tất cả 145 trang.

Ngày đăng: 05/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí