Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ KSP - 7


Bảng 2.13: Sổ nhật ký chung

Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo QĐ số

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, TPHCM


SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm : 2013

15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC


Đơn vị tính: đồng


Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái


STT

dòng

Số hiệu TK

đối ứng

Số phát sinh


Số hiệu


Ngày tháng


Nợ


A

B

C

D

E

G

H

1

2
Số trang trước chuyển sang


….

….

….

….

….


04/12/2013

DTBH09-

001


04/12/2013


Giá vốn hàng bán


X


530


632


181.800.00004/12/2013

DTBH09-

001


04/12/2013


Giá vốn hàng bán


X


531


1561181.800.000
Số chuyển sang trang

sau


X


X


XCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 85 trang tài liệu này.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ KSP - 7


Bảng 2.14: Sổ cái 632


Đơn vị: Công ty TNHH TM DV KSP Mẫu số: S03 – DN

Địa chỉ : 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC MST: 0312018958 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI Năm 2013

Tên tài khoản : Gía vốn hàng bán

Số hiệu: 632 ĐVT: Đồng

Ngày ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

Trang sổ NKC

Tk đối ứng

Số tiền

Số phiếu

Ngày lập

Nợ
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong năm
04/12/2013


DTBH 09-0001


04/12/2013

Doanh thu bán sơn UV-PU Insulation Coat Colourless cho công ty TNHH Công Nghệ Hàn Việt


530


1561181.800.000

...

...

...

...


...


...


31/12/2013

KC 09-0002


31/12/2013

Kết chuyển giá vốn hàng bán (632) ->Xác định kết quả kinh doanh


594


911


9.138.648.452

Cộng phát sinh trong năm9.138.648.452

9.138.648.452
Số dư cuối năm


2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng

Nội dung: Chi phí bán hàng của công ty bao gồm: chi phí cho nhân viên, chi phí vận chuyển hàng, chi phí dụng cụ, đồ dùng, chi phí thuê mặt bằng,…

Các chi phí phát sinh được ghi vào sổ Nhật kí chung, t sổ Nhật kí chung ghi vào sổ Cái chi phí bán hàng. Sau đó, tùy theo t ng loại chi phí bán hàng mà phân loại vào tiểu khoản chi tiết. Cuối kỳ khóa sổ tính tổng chi phí phát sinh, đối chiếu với số liệu bảng tổng hợp chi tiết.

Chứng t sử dụng: Hóa đơn người bán, Giấy báo nợ, Phiếu chi, Bảng lương nhân viên.

Sổ sách kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái 641

Trình tự hạch toán

Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh:


Trong năm 2013, công ty phát sinh chi phí bán hàng là: 2.083.475.487 đồng

- V dụ 6: Ngày 10/12, Phiếu chi số PC09-0002 thanh toán tiền cước dịch vụ viễn thông tháng 12 cho công ty Viễn Thông tp.HCM là 1.343.419 đồng, thuế GTGT 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.

- V dụ 7: Ngày 30/12, tính lương phải trả, BHXH, BHYT, KPCĐ cho bộ phận kinh doanh: tiền lương của nhân viên sau khi được giám đốc ký duyệt vào bảng lương thanh toán lương. Kế toán sẽ lập phiếu chi gửi cho thủ quỹ thanh toán lương cho nhân viên.

- Ví dụ 8: Ngày 30/12, Phiếu chi số PC09-0008 trả tiền thuê mặt bằng bằng chuyển khoản, thuế GTGT 10%.

- Ngày 31/12, kết chuyển Chi phí bán hàng 641 vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh.


Bảng 2.15: Phiếu chi


Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP....... Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.PN, TPHCM (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

PHIẾU CHI

Ngày 10 tháng 12 năm 2013


Họ và tên người nhận tiền:Công ty Viễn thông TPHCM Địa chỉ:

Lý do chi: Thanh toán tiền cước dịch vụ viễn thông Số tiền: 1.343.419

(Viết bằng chữ : Một triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm mười chín đồng.


Quyển số: 2 Số: PC09-002 Nợ: 6417, 1331

Có: 111

Kèm theo:...........................................................................................................................................Chứng t gốc:


Ngày 10 tháng 12 năm 2013


Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)


Bảng 2.16: Sổ nhật ký chung

Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, TPHCM


SỔ NHẬT KÍ CHUNG Năm : 2013

BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Đơn vị tính: đồng


Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải


Đã ghi Sổ Cái


STT

dòng


Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh


Số hiệu


Ngày tháng


Nợ


A

B

C

D

E

G

H

1

2
Số trang trước chuyển sang


….

….

….

….

….

……

……

……

10/12/2013

PC09-002

10/12/2013

Chi tiền mặt nộp cước viễn thông

X

549

6417

1.34.419


10/12/2013

PC09-002

10/12/2013

Chi tiền mặt nộp cước viễn thông

X

550

1111


1.343.419


30/12/2013


TH09-001


30/12/2013


Phải trả lương nhân viên


X


580


641


46.300.00030/12/2013


TH09-001


30/12/2013


Phải trả lương nhân viên


X


581


334146.300.000
Số chuyển sang trang sau

X

X

X
Bảng 2.17: Sổ cái 641Đơn vị: Công ty TNHH TM DV KSP Mẫu số: S03 – DN

Địa chỉ : 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC MST: 0312018958 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI

Năm 2013

Tên tài khoản : Chi phí bán hàng

Số hiệu: 641 ĐVT: ĐồngNgày ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

STT

dòng sổ

NKC

Tk đối ứng

Số tiền

Số phiếu

Ngày lập

Nợ
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong năm
10/12/2013


PC 09-0002


10/12/2013

Thanh toán tiền cước thông tin di động tháng 12 cho công ty Viễn Thông TP.HCM


549


1111


1.343.41930/12/2013

TH 09-0001


30/12/2013

Bút toán tổng hợp tính lương phải trả cho Phòng Kinh doanh


580


3341


46.300.00030/12/2013


TH09-0001


30/12/2013

Bút toán tổng hợp tính KPCĐ cho Phòng Kinh doanh


582


3382


926.00030/12/2013


TH09-0001


30/12/2013

Bút toán tổng hợp tính BHXH cho Phòng Kinh doanh


584


3383


7.871.00030/12/2013

TH 09-0001


30/12/2013

Bút toán tổng hợp tính BHYT cho Phòng Kinh doanh


586


3384


1.389.000


30/12/2013

PC09-0008

30/12/2013

Thanh toán tiền thuê mặt bằng

590

112

48.400.00030/12/2013


TH09-0001


30/12/2013

Bút toán tổng hợp tính BHTN cho Phòng Kinh doanh


588


3389


463.00031/12/2013

KC 09-0003


31/12/2013

Kết chuyển Chi phí bán hàng (6417) -> Xác định kết quả kinh doanh (911)


595


9112.083.475.487
Cộng phát sinh trong năm2.083.475.487

2.083.475.487
Số dư cuối năm


2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung: chi phí QLDN của công ty bao gồm: chi phí lương nhân viên, chi phí văn phòng phẩm, chi phí khấu hao, thuế, phí và lệ phí, chi phí điện thoại, chi phí xe, chi phí thuê mặt bằng.

Chứng t : Hóa đơn người bán, bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ chi phí trả trước, Phiếu chi, Giấy báo nợ

Sổ sách kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái 642


Trình tự hạch toán


Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

Trong năm 2013 tổng chi phí quản lý của công ty là 1.144.202.993 đồng

- V dụ 9: Ngày 04/12, Phiếu chi PC09-0001, thanh toán tiền thuê văn phòng là 30.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Công ty thanh toán bằng tiền mặt.

Ngày 31/12, kết chuyển Chi phí quản lý doanh nghiệp (642 vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh.


Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP....... Mẫu số 01 – TT

Bảng 2.18: Phiếu chi

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.PN, TPHCM (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC


Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Văn An Địa chỉ:

Lý do chi: Thanh toán tiền thuê mặt bằng.

Số tiền: 33.000.000

(Viết bằng chữ : Ba mươi ba triệu đồng.

PHIẾU CHI

Ngày 04 tháng 12 năm 2013


Quyển số: 2 Số: PC09-0001 Nợ: 6417, 1331

Có: 111

Kèm theo:...........................................................................................................................................Chứng t gốc:


Ngày 04 tháng 12 năm 2013


Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)


Bảng 2.19: Sổ nhật ký chung

Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, TPHCM

BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ NHẬT KÍ CHUNG Năm : 2013


Đơn vị tính: đồng


Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái


STT

dòng

Số hiệu TK

đối ứng

Số phát sinh


Số hiệu


Ngày tháng


Nợ


A

B

C

D

E

G

H

1

2
Số trang trước chuyển

sang


….

….

….

….

….

……

……

……


04/12/2013

PC09-

0001


04/12/2013

Chi tiền thuê văn

phòng


X


533


6417


30.000.00004/12/2013

PC09-

0001


04/12/2013


Thuế GTGT


X


534


1331


3.000.00004/12/2013

PC09-

0001


04/12/2013

Chi tiền thuê văn

phòng


X


535


111133.000.000
Số chuyển sang trang

sau


X


X


X
Bảng 2.20: Sổ cái 642Đơn vị: Công ty TNHH TM DV KSP Mẫu số: S03 – DN

Địa chỉ : 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC MST: 0312018958 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI

Năm 2013

Tên tài khoản : Chi phí quản lý doanh nghiệp

Số hiệu: 642 ĐVT: ĐồngNgày ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

STT

dòng sổ

NKC

Tk đối ứng

Số tiền


Số phiếu

Ngày lập

Nợ
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong năm04/12/2013

PC 09-0004

04/12/2013

Thanh toán tiền thuê văn phòng tháng 12/2013

533

111

30.000.000


...

...

...

...


...

...31/12/2013


KC 09-0004


31/12/2013

Kết chuyển Chi phí QLDN (642) -> Xác định kết quả kinh doanh (911)


595


9111.144.202.993
Cộng phát sinh trong năm1.144.202.993

1.144.202.993
Số dư cuối năm
2.2.4. Kế toán chi phí tài chính

Nội dung: trong năm 2013 công ty phát sinh chi phí tài chính bao gồm: chi phí lãi vay

Chứng t sử dụng: giấy báo nợ của ngân hàng

Sổ sách kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái 635

Trình tự hạch toán

Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

Trong năm 2013, chi phí tài chính phát sinh của công ty là 745.596.862 đồng

- Ví dụ 10: Ngày 25/12, công ty nhận được giấy báo nợ (GBN09-0001) của ngân hàng Vietcombank Tân Định về việc thanh toán lãi tháng 12 là 40.348.827 đồng.

Bảng 2.21: Sổ nhật ký chung


Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo QĐ số

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, TPHCM

15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ NHẬT KÍ CHUNG Năm : 2013


Đơn vị tính: đồng


Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái


STT

dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh


Số hiệu


Ngày tháng


Nợ


A

B

C

D

E

G

H

1

2
Số trang trước chuyển sang


….

….

….

….

….

……

……

……


25/12/2013

GBN09-

0001


25/12/2013


Thanh toán tiền lãi tháng 12/2013


X


578


635


40.348.82725/12/2013

GBN09-

0001


25/12/2013


Thanh toán tiền lãi tháng 12/2013


X


579


112140.348.427
Số chuyển sang trang sau

X

X

X
Bảng 2.22: Sổ cái 635Đơn vị: Công ty TNHH TM DV KSP Mẫu số: S03 – DN

Địa chỉ : 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC MST: 0312018958 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI

Năm 2013

Tên tài khoản : Chi phí tài chính

Số hiệu: 635 ĐVT: Đồng


Ngày ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

STT

dòng sổ NKC

Tk đối ứng

Số tiền

Số phiếu

Ngày lập

Nợ
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong năm25/12/2013

GBN09- 0001

25/12/2013

Thanh toán tiền lãi tháng 12/2013

578

112

40.348.827


...

...

...

...


...

...31/12/2013

KC 09-0006


31/12/2013

Kết chuyển Chi phí tài chính

(635) -> Xác định kết quả kinh doanh (911)


598


911745.596.862
Cộng phát sinh trong năm745.596.862

745.596.862
Số dư cuối năm


2.2.5. Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác

Công ty không phát sinh các khoản thu nhập và chi phí khác trong năm 2013

2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung


Thuế TNDN

tạm t nh

=

L i nhuận trước

thuế

*

Thuế suất thuế

TNDN


Chứng t sử dụng và trình tự luân chuyển chứng t : Thông báo nộp thuế, Biên lai nộp thuế, Phiếu chi, ủy nhiệm chi, Giấy báo nợ.

Trình tự hạch toán

Lợi nhuận thuần t HĐKD = Lợi nhuận gộp về BH&CCDV + (Doanh thu HĐTC

– Chi phí HĐTC – (CPBH + CPQLDN = 361.428.557 đồng

Lợi nhuận trước thuế = 361.428.557 đồng

Thuế TNDN năm 2013 = 361.428.557 * 25% = 90.357.139 đồng

Xem tất cả 85 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí