Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ KSP - 9
BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU

DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị t nh

Số lư ng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú


Tổng cộng:Người lập

(Ký và ghi rò họ tên)

Kế toán trưởng (Ký và ghi rò họ tên)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 85 trang tài liệu này.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ KSP - 9


MẪU SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA

SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA

Số hiệu TK: 15611

Tên sơn: UV-PU Insulation Coat Courless


Ngày tháng

Diễn giải

TK

đối ứng

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số

lượng

Thành

tiền

Số

lượng

Thành

tiền

Số

lượng

Thành

tiền

MẪU SỔ CHI TIẾT DOANH THU, GIÁ VỐN HÀNG BÁN


SỔ CHI TIẾT

Số hiệu: 63211

Tên sơn: UV-PU Insulation Coat Courless


ĐVT:VND


Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

Số hiệu TK

đối ứng

Số tiền


Số hiệu


Ngày tháng


Nợ


A

B

C

D

H

1

2
- Số dư đầu năm- Số phát sinh

trong tháng

- Cộng số phát sinh

tháng- Số dư cuối tháng

KẾT LUẬN

Trong các doanh nghiệp thương mại, hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động của doanh nghiệp, nó quyết định đến lợi nhuận của doanh nghiệp đồng thời là điều kiện tiên quyết giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển.Lợi nhuận là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp, lợi nhuận phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và trình độ quản lý của Ban lãnh đạo công ty đồng thời là phương tiện để duy trì và mở rộng hoạt động.Xác định kết quả hoạt động kinh doanh là công cụ để nhà quản lý kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ, quản lý. Vì vậy công tác kế toán hàng doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng một vị trí quan trọng trong công tác kế toán của công ty thương mại nói chung và công ty TNHH TM – DV KSP nói riêng. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp cho cập nhập số liệu kịp thời, đầy đủ, phản ánh được kết quả doanh thu, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết giúp cho

Ban giám đốc đưa ra quyết định chính xác và quyết định kinh doanh mới.

Bài luận văn về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM – DV KSP đã phản ánh và cung cấp được đầy đủ thông tin về công ty. Chương một đã thể hiện rò nét cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh. T đó để so sánh với thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ở chương hai.Chương hai giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy kế toán; tình hình phát triển của công ty trong năm v a qua. Nêu ra thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty để t đó đưa ra nhũng nhận xét và kiến nghị để hoàn thiện hơn công tác kế toán tại công ty ở chương ba. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của công ty đạt lợi nhuận là 271.071.418 đồng. Đó là một kết quả khá tốt.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

PGS.TS. Bùi Văn Dương (2011 . Kế toán tài chính 1&2.Lao Động. http://www.slideshare.net

http://docs.4share.vn http://thicongsangoksp.com

PHỤ LỤC I

Các mẫu sổ theo lý thuyết A.Mẫu sổ nhật ký chung

Đơn vị: Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo QĐ số

Địa chỉ:

15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC


SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Năm :


Đơn vị tính: đồng


Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải


Đã ghi Sổ Cái


STT

dòng

Số hiệu TK

đối ứng

Số phát sinh


Số hiệu


Ngày tháng


Nợ


A

B

C

D

E

G

H

1

2
Số trang trước

chuyển sangSố chuyển sang trang

sau


X


x


X
- Sổ này có trang, đánh số t trang số 01 đến trang số:

- Ngày mở sổ:Người ghi sổ


Kế toán trưởng

Ngày tháng năm Giám đốc

(Ký, họ tên

(Ký, họ tên

(Ký, họ tên, đóng dấu

B. MẪU SỔ CÁI

Đơn vị Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo QĐ số

Địa chỉ


Số hiệu


SỔ CÁI

Năm

Tên tài khoản:

15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị tính: đ

Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

NKC

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Trang số

STT

dòng


Nợ


A

B

C

D

E

G

H

1

2
- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong

tháng- Cộng số phát sinh

tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng lũy kế t

đầu quý- Sổ này có trang, đánh số t trang 01 đến trang

- Ngày mở số

Ngày tháng năm

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tê (Ký, họ tên (Ký tên, đóng dấu

C. MẪU SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA

Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP Mẫu số S10-DN

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính


SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA Năm: 2013

Tài khoản: 1561 Tên kho 1 Tên hàng hóa: sơn


ĐVT: VNĐ


Chứng t


Diễn giải


Tài khoản đối ứng


Đơn giá


Nhập


Xuất


Tồn


Ghi chú


Số hiệu


Ngày tháng


Số lượng


Thành tiền


Số lượng


Thành tiền


Số lượng


Thành tiền


A

D

1


2

34

5
Số dư đầu kỳ
Cộng tháng

X

X

- Sổ này có ……..trang, đánh số t trang 01 đến trang

……..

- Ngày mở sổ:


Ngày tháng năm

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên (Ký, họ tên (Ký, họ tên, đóng dấu

D. MẪU SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Đơn vị: Mẫu số S10-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-

Địa chi:

BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)


SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):……………….

Năm:…..

Quyến số:……….Ngày tháng ghi sổ

Chứng t


Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Doanh thu

Các khoản tính tr


Số hiệu


Ngày tháng


Số lượng


Đơn giá


Thành tiền


Thuế


Khác (521.531.532)

A

B

C

D

E

2


3

4

5


Cộng số phát sinh

x
x

x
- Doanh thu thuần
- Giá vốn hàng

bán
- Lãi gộp

x

X


x
- Sổ này có ……..trang, đánh số t trang 01 đến trang ……..

- Ngày mở sổ:


Ngày tháng năm

Người ghi sổ Kế toán trưởng

(Ký, họ tên (Ký, họ tên

Xem tất cả 85 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí