Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa - 8

T ờng hoạ ộng thanh tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ th ng ngân hàng nhằm ảm bảo cho hoạ ộng của chi nhánh có những t chủ nhất ịnh vừ ảm bảo

ị ng và chiế c phát triển của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam.

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh số 4 Thanh Hóa

D a trên những thành t ũ ững tồn tạ k ó k ại chi nhánh trong hoạ ộng cho vay, một s giải pháp c n thiết có thể ể hoàn thiện công tác quản trị rủ i v i DNV&N của chi nhánh s 3 T Hó :

Thủ tục giấy tờ ơ ản, g n nhẹ ả ảm bảo tính an toàn cho khách

ũ â . Tù eo quy mô khoả ng cho vay, loại vay,

ờ ộ cạnh tranh mà ngân hàng c n giảm b t một s thủ tục sao cho thu n tiện nhấ k . N ó ủ tục tuyệ k c b t là giấ ề nghị vay và hồ ơ .

Chi nhánh s 4 c ờng ph i h p chặt chẽ v i trung tâm thông tin cho vay nhằm mụ í â ó êm n thiế ể m ơ ở cho việc

ó ệu quả, tránh thất thoát v ừa phát sinh n quá hạn.

Chi nhánh c n xây d ng hoàn chỉnh hệ th í ệm doanh nghiệp làm cẩm nang cho CBTD trong quá trình thẩm ịnh và ra quyế ịnh cho vay.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 68 trang tài liệu này.

Chi nhánh s 4 c ờng thêm về s ng và chấ ộ ũ ộ,

â ê ể ứng t t nhất nhu c u của các DNV&N. Chi ê ờng xuyên tạ ều kiệ â ê ó êm ều kiệ ể tham gia các khoá h c về nghiệp vụ, hoặc là các khoá h c cao h ể h có thêm kiến thứ ể nâng cao hiệu quả công việc.

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa - 8

Ban quả ạo của Chi nhánh phả ờng xuyên phổ biến ản có

ê ến hoạ ộng cho vay, bả ảm tiề ản của NHNN, Ngân hàng No&PTNT Việ N m ờng xuyên tổ chức h ò ể nắm bắt kịp thời nhữ k ó k ng mắc trong hoạ ộng cho vay, bả ảm tiề ể từ ó ó nhữ ều chỉnh kịp thời.

Tài sản thế chấp c n th c hiện công chứ ủ các h ồng c m c thế chấp. Đ i v i tài sả ờng xuyên kiểm kê hàng hoá tránh việc khách hàng t ý di chuyển hàng hoá. C n cẩn tr âm ịnh giá tài sản thế chấp, phải có s phân tích thị ờng mua bán tài sả ó x ng của nó trong

ơ . C ịnh giá lại tài sản thế chấ ờng xuyên trong su t quá trình cho vay. H c hỏi và tiếp thu các kinh nghiệm của các Chi nhánh khác trong hệ th ng

Ngân hàng N &PTNT V ệ N m ồng thời tham khảo kinh nghiệm của các NHTM


75k c và trên thế gi ể ề xuất những chính sách h p lý, phù h p hoạt

ộng ngân hàng của mình.

C ê ẩ ơ ữa công tác thu hút và tìm kiếm khách hàng, có những biện pháp tiếp c n thu hút nhiều nhóm khách hàng khách nhau. Việc xây d ng

ơ ế chính sách trong tiếp thị i v i khách hàng vừa mang tính hệ th ng, vừa mang tính cạnh tranh cao, vừa tạo quyền chủ ộ Đơ ị tính thành viên trong việc v n dụng hiệu quả ơ ế ó.

Th c hiện hoàn chỉnh quy trình tín dụ ó ĩ ng trong việc hạn chế sai sót, hạn chế khả ủi ro và nâng cao chấ ng từng khoản vay. Có quy trình thẩm ị ơ n khoa h c, h ơ i chính xác

u ra củ ơ ể ảm bảo khả ả v . Đ ều chỉnh kỳ hạn n phù h p v i thị ờ ặ ểm kinh doanh của doanh nghiệp.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

C ơ 3 ê ê ị ng hoạ ộng kinh doanh ũ mục tiêu cụ thể của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh s 4 trong nhữ m ếp theo và xoay quanh những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủ i v i DNV&N tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa, trình bày những kiến nghị i v i Ngân hàng No&PTNT Việ N m ũ 4 ể góp phẩn hoàn thiện công tác quản trị rủ i v DNV&N ạn tiếp theo.


76

KẾT LUẬN

Cùng v i những khó k của nền kinh tế và cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn c u, chấ ng cho vay của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam nói chung và Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa ó ê ó những dấu hiệu giảm . D ó â ấ ng cho vay thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro i v i DNV&N là nhiệm vụ k ó k y thách thức và vô cùng quan tr ng tại chi nhánh s 4. T ạn hiện nay, trên nhữ ơ ở lý lu n về rủi ro cho vay và quản trị rủi ro cho vay ề â ê ứu th c trạng và nguyên nhân rủi ro cho vay cũ ản trị rủi ro cho vay tại chi nhánh s 4, chỉ ra những mặt còn hạn chế c n khắc phục. Em mạnh dạ ững giải pháp cụ thể ể nâng cao chấ ng quản trị rủi ro tín dụ ê ơ ở những quan

ểm ị ng và mục tiêu trong g ạn phát triển sắp t i.

Do t m hiểu biết của em còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những sai sót trong

m ề tài tuy nhiên em hy v ng ý kiến nhỏ của bản thân có thể ó ó một ph n nào giúp cải thiệ c công tác quản trị rủi ro trong i v i DNV&N tại chi nhánh s 4 nóí riêng.

Q â em x ửi lời cảm ơ â ấ ến cô giáo Lê Thị Hà Thu và các cô chú cán bộ, nhân viên ngân hàng tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa em k ó u n này.

Em xin chân thành cảm ơ !


Hà Nộ m 2014 Sinh viên


Nguyễn Thị Ng c TrâmTÀI LIỆU THAM KHẢO


1. NSƯT.TS. N N H (2009) Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Th ng kê, Hà Nội.

2. PGS. TS. MAI VĂN BẠN (2009) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài chính.

3. TS. Phạm Hữu Hồng Thái, TS. Phạm Hoàng Ân và cộng s (2011), Lu n án “Đánh giá thực trạng Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam hiện nay”.

4. Báo cáo tài chính tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa

m 2010 – 2012

5. Báo cáo doanh thu- chi phí tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa m 2010 – 2012

6. Tài liệu về ơ ấu bộ máy hoạ ộng tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa

7. N â N c (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

8. N â N c (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

9. N â N c (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN.

10. Các website:

- www.agribank.com.vn,

- http://agribank.com.vn/101/786/gioi-thieu/dinh-huong-phat-trien.aspx

- www.chinhphu.vn

- www.sbv.gov.vn

Xem tất cả 68 trang.

Ngày đăng: 17/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí