Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 - 12


Daotao8


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

15

11.5

11.5

11.5


Khong dong y

15

11.5

11.5

23.1


Valid

Trung lap

Dong y

35

35

26.9

26.9

26.9

26.9

50.0

76.9


Rat dong y

30

23.1

23.1

100.0


Total

130

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt May 29/3

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 - 12


Giangvien1


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

4

3.1

3.1

3.1


Khong dong y

8

6.2

6.2

9.2


Valid

Trung lap

Dong y

25

49

19.2

37.7

19.2

37.7

28.5

66.2


Rat dong y

44

33.8

33.8

100.0


Total

130

100.0

100.0Giangvien2


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

1

.8

.8

.8


Khong dong y

9

6.9

6.9

7.7


Valid

Trung lap

Dong y

34

47

26.2

36.2

26.2

36.2

33.8

70.0


Rat dong y

39

30.0

30.0

100.0


Total

130

100.0

100.0Giangvien3


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

5

3.8

3.8

3.8


Khong dong y

11

8.5

8.5

12.3


Valid

Trung lap

Dong y

34

44

26.2

33.8

26.2

33.8

38.5

72.3


Rat dong y

36

27.7

27.7

100.0


Total

130

100.0

100.0Giangvien4


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

1

.8

.8

.8


Khong dong y

13

10.0

10.0

10.8


Valid

Trung lap

Dong y

31

50

23.8

38.5

23.8

38.5

34.6

73.1


Rat dong y

35

26.9

26.9

100.0


Total

130

100.0

100.0Giangvien5


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

5

3.8

3.8

3.8


Khong dong y

8

6.2

6.2

10.0


Valid

Trung lap

Dong y

27

47

20.8

36.2

20.8

36.2

30.8

66.9


Rat dong y

43

33.1

33.1

100.0


Total

130

100.0

100.0Giangvien6


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

3

2.3

2.3

2.3


Khong dong y

10

7.7

7.7

10.0


Valid

Trung lap

Dong y

27

51

20.8

39.2

20.8

39.2

30.8

70.0


Rat dong y

39

30.0

30.0

100.0


Total

130

100.0

100.0Ungdungdaotao1


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

4

3.1

3.1

3.1


Khong dong y

9

6.9

6.9

10.0


Valid

Trung lap

Dong y

39

32

30.0

24.6

30.0

24.6

40.0

64.6


Rat dong y

46

35.4

35.4

100.0


Total

130

100.0

100.0Ungdungdaotao2


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

7

5.4

5.4

5.4


Khong dong y

11

8.5

8.5

13.8


Valid

Trung lap

Dong y

35

47

26.9

36.2

26.9

36.2

40.8

76.9


Rat dong y

30

23.1

23.1

100.0


Total

130

100.0

100.0Ungdungdaotao3


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

3

2.3

2.3

2.3


Khong dong y

15

11.5

11.5

13.8

Valid

Trung lap

Dong y

29

43

22.3

33.1

22.3

33.1

36.2

69.2


Rat dong y

40

30.8

30.8

100.0


Total

130

100.0

100.0Ungdungdaotao4


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

4

3.1

3.1

3.1


Khong dong y

23

17.7

17.7

20.8

Valid

Trung lap

Dong y

35

50

26.9

38.5

26.9

38.5

47.7

86.2


Rat dong y

18

13.8

13.8

100.0


Total

130

100.0

100.0Ketquacongviec1


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


Rat khong dong y

2

1.5

1.5

1.5


Khong dong y

12

9.2

9.2

10.8

Valid

Trung lap

Dong y

20

33

15.4

25.4

15.4

25.4

26.2

51.5


Rat dong y

63

48.5

48.5

100.0


Total

130

100.0

100.0Ketquacongviec2


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

2

1.5

1.5

1.5


Khong dong y

16

12.3

12.3

13.8

Valid

Trung lap

Dong y

20

42

15.4

32.3

15.4

32.3

29.2

61.5


Rat dong y

50

38.5

38.5

100.0


Total

130

100.0

100.0Ketquacongviec3


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

10

7.7

7.7

7.7


Khong dong y

9

6.9

6.9

14.6


Valid

Trung lap

Dong y

27

42

20.8

32.3

20.8

32.3

35.4

67.7


Rat dong y

42

32.3

32.3

100.0


Total

130

100.0

100.0Ketquacongviec4


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

5

3.8

3.8

3.8


Khong dong y

11

8.5

8.5

12.3


Valid

Trung lap

Dong y

29

45

22.3

34.6

22.3

34.6

34.6

69.2


Rat dong y

40

30.8

30.8

100.0


Total

130

100.0

100.0Ketquacongviec5


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

3

2.3

2.3

2.3


Khong dong y

16

12.3

12.3

14.6


Valid

Trung lap

Dong y

21

38

16.2

29.2

16.2

29.2

30.8

60.0


Rat dong y

52

40.0

40.0

100.0


Total

130

100.0

100.02. Cronbach’s Alpha


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.763

8


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Daotao1

22.73

28.524

.579

.717

Daotao2

23.47

30.995

.407

.747

Daotao3

23.32

28.329

.638

.708

Daotao4

23.44

31.395

.300

.769

Daotao5

23.09

31.247

.339

.760

Daotao6

23.22

29.322

.532

.726

Daotao7

23.15

28.736

.588

.716

Daotao8

23.12

31.117

.358

.757


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.864

6


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Giangvien1

19.17

14.824

.796

.816

Giangvien2

19.22

16.748

.584

.854

Giangvien3

19.37

16.405

.530

.866

Giangvien4

19.29

16.472

.603

.851

Giangvien5

19.22

15.287

.695

.835

Giangvien6

19.23

15.202

.760

.823


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.824

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Ungdungdaotao1

14.35

11.021

.646

.781

Ungdungdaotao2

14.55

11.134

.623

.788

Ungdungdaotao3

14.39

10.690

.712

.762

Ungdungdaotao4

14.75

12.171

.504

.821


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.851

6


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Ketquacongviec1

19.04

18.719

.704

.814

Ketquacongviec2

19.20

19.805

.560

.840

Ketquacongviec3

19.39

17.806

.702

.813

Ketquacongviec4

19.34

20.784

.445

.860

Ketquacongviec5

19.22

18.496

.684

.817

3. One Sample T-test


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Daotao1

130

3.78

1.253

.110

Daotao2

130

3.04

1.197

.105

Daotao3

130

3.18

1.193

.105

Daotao4

130

3.07

1.365

.120

Daotao5

130

3.42

1.299

.114

Daotao6

130

3.28

1.221

.107

Daotao7

130

3.35

1.213

.106

Daotao8

130

3.38

1.278

.112

Giangvien1

130

3.93

1.028

.090

Giangvien2

130

3.88

.948

.083

Giangvien3

130

3.73

1.077

.094

Giangvien4

130

3.81

.973

.085

Giangvien5

130

3.88

1.061

.093

Giangvien6

130

3.87

1.007

.088

Ungdungdaotao1

130

3.82

1.089

.095

Ungdungdaotao2

130

3.63

1.094

.096

Ungdungdaotao3

130

3.78

1.078

.095

Ungdungdaotao4

130

3.42

1.033

.091

Ketquacongviec1

130

4.10

1.070

.094

Ketquacongviec2

130

3.94

1.084

.095

Ketquacongviec3

130

3.75

1.203

.105

Ketquacongviec4

130

3.80

1.088

.095

Ketquacongviec5

130

3.92

1.125

.099

One-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Daotao1

-2.030

129

.044

-.223

-.44

-.01

Daotao2

-9.160

129

.000

-.962

-1.17

-.75

Daotao3

-7.793

129

.000

-.815

-1.02

-.61

Daotao4

-7.774

129

.000

-.931

-1.17

-.69

Daotao5

-5.133

129

.000

-.585

-.81

-.36

Daotao6

-6.678

129

.000

-.715

-.93

-.50

Daotao7

-6.075

129

.000

-.646

-.86

-.44

Daotao8

-5.489

129

.000

-.615

-.84

-.39

Giangvien1

-.768

129

.444

-.069

-.25

.11

Giangvien2

-1.480

129

.141

-.123

-.29

.04

Giangvien3

-2.851

129

.005

-.269

-.46

-.08

Giangvien4

-2.253

129

.026

-.192

-.36

-.02

Giangvien5

-1.240

129

.217

-.115

-.30

.07

Giangvien6

-1.481

129

.141

-.131

-.31

.04

Ungdungdaotao1

-1.853

129

.066

-.177

-.37

.01

Ungdungdaotao2

-3.850

129

.000

-.369

-.56

-.18

Ungdungdaotao3

-2.278

129

.024

-.215

-.40

-.03

Ungdungdaotao4

-6.366

129

.000

-.577

-.76

-.40


Ketquacongviec1


1.066


129


.289


.100


-.09


.29

Ketquacongviec2

-.647

129

.519

-.062

-.25

.13

Ketquacongviec3

-2.406

129

.018

-.254

-.46

-.05

Ketquacongviec4

-2.095

129

.038

-.200

-.39

-.01

Ketquacongviec5

-.780

129

.437

-.077

-.27

.12

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.7/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số