Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực cho người lao động tại nhà hàng Le Champa – Resort & Spa Le Belhamy - 16


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

DDTC7

.897
DDTC6

.891
DDTC8

.886
DDTC4

.865
DDTC2

.809
DDTC1

.792
DDTC3

.690
DDTC5

.662
CNNLD6


.920CNNLD3


.913CNNLD4


.893CNNLD2


.888CNNLD1


.848CNNLD5


.833DDCV2.921


DDCV4.913


DDCV1.757


DDCV3.724


DDCV5

MTBN1
.892

MTBN4
.841

MTBN3
.819

MTBN2
.817

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực cho người lao động tại nhà hàng Le Champa – Resort & Spa Le Belhamy

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.


2. Biến phụ thuộc

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.723


Approx. Chi-Square

214.793

Bartlett's Test of

Sphericity

Df

6


Sig.

.000


Total Variance Explained


Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative %

1

2.462

61.547

61.547

2.462

61.547

61.547

2

.735

18.372

79.919

3

.495

12.381

92.300

4

.308

7.700

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component MatrixaComponent

1

DLLV1

.867

DLLV3

.783

DLLV2

.762

DLLV4

.719

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


PHỤ LỤC 07

ĐỒ THỊ TÁN PHẦN DƯ CHUẨN HÓA


PHỤ LỤC 08 MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN Correlations Dongluc lamviec Canhannguoi 1


PHỤ LỤC 08 MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN Correlations Dongluc lamviec Canhannguoi 2


PHỤ LỤC 08 MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN Correlations Dongluc lamviec Canhannguoi 3


PHỤ LỤC 08

MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN


CorrelationsDongluc

lamviec

Canhannguoi

laodong

Dacdiem

congviec

Dacdiem

tochuc

Moitruong

benngoai


Pearson Correlation

1

.139

.447**

.774**

.106

dongluclamviec

Sig. (2-tailed)


.071

.000

.000

.171


N

170

170

170

170

170


Pearson Correlation

.139

1

-.171*

-.004

.205**

canhannguoilaodong

Sig. (2-tailed)

.071


.026

.963

.007


N

170

170

170

170

170


Pearson Correlation

.447**

-.171*

1

.402**

-.121

dacdiemcongviec

Sig. (2-tailed)

.000

.026


.000

.116


N

170

170

170

170

170


Pearson Correlation

.774**

-.004

.402**

1

-.067

dacdiemtochuc

Sig. (2-tailed)

.000

.963

.000


.388


N

170

170

170

170

170


moitruongbenngoai

Pearson Correlation

.106

.205**

-.121

-.067

1

Sig. (2-tailed)

.171

.007

.116

.388N

170

170

170

170

170


**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


PHỤ LỤC 09

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HÔI QUY TUYẾN TÍNH


Model Summaryb


Model

R

R

Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Change Statistics

Durbin- Watson

R Square Change

F Change

df1

df2

Sig. F Change

1

.819a

.671

.663

.39048

.671

84.233

4

165

.000

1.813

a. Predictors: (Constant), moitruongbenngoai, dacdiemtochuc, canhannguoilaodong, dacdiemcongviec

b. Dependent Variable: dongluclamviec

Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF


(Constant)

-.025

.253


-.099

.921
canhannguoilaodong

.105

.033

.147

3.167

.002

.931

1.075

1

dacdiemcongviec

.202

.048

.208

4.192

.000

.806

1.240


dacdiemtochuc

.638

.045

.701

14.328

.000

.833

1.200


moitruongbenngoai

.089

.028

.147

3.216

.002

.949

1.054

a. Dependent Variable: dongluclamviec

25


PHỤ LỤC 10 KIỂM ĐỊNH ANOVA


ANOVAa


Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Regression

51.373

4

12.843

84.233

.000b

1

Residual

25.158

165

.152


Total

76.531

169


a. Dependent Variable: dongluclamviec

b. Predictors: (Constant), moitruongbenngoai, dacdiemtochuc, canhannguoilaodong, dacdiemcongviec

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.7/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số