Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 18

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Các bài viết về công ty trên báo, tạp chí du lịch LSD

(I) Độ tuổi (J) Độ tuổi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.313*

.282

.000

-1.87

-.75

Từ 41 - 55 tuổi

-1.252*

.294

.000

-1.83

-.67

Trên 55 tuổi

-.409

.333

.221

-1.07

.25


Từ 24 - 40 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.313*

.282

.000

.75

1.87

Từ 41 - 55 tuổi

.061

.186

.743

-.31

.43

Trên 55 tuổi

.904*

.243

.000

.42

1.38


Từ 41 - 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.252*

.294

.000

.67

1.83

Từ 24 - 40 tuổi

-.061

.186

.743

-.43

.31

Trên 55 tuổi

.843*

.256

.001

.34

1.35


Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.409

.333

.221

-.25

1.07

Từ 24 - 40 tuổi

-.904*

.243

.000

-1.38

-.42

Từ 41 - 55 tuổi

-.843*

.256

.001

-1.35

-.34

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang tài liệu này.

Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 18

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

So sánh đánh giá của khách hàng về mức độ đồng ý của các yếu tố liên quan đến công cụ Khuyến mãi hay xúc tiến bán hàng

Giới tính

Trường Đại học Kinh tế Huế

Group Statistics


Giới tính

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị

Nam

48

3.42

.846

.122

Nữ

66

2.79

.851

.105

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Nam

48

3.83

.781

.113

Nữ

66

3.30

1.081

.133

Hoạt động khuyến mãi độc đáo

Nam

48

3.31

.803

.116

Nữ

66

2.67

.865

.107


Independent Samples Test


Levene's Test for

Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Differenc e

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị

Equal

variances assumed


.569


.452


3.905


112


.000


.629


.161


.310


.948

Equal variances not assumed
3.908

101.72

4


.000


.629


.161


.310


.948

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Equal

variances assumed


7.352


.008


2.893


112


.005


.530


.183


.167


.894

Equal variances not

assumed
3.041

111.99

9


.003


.530


.174


.185


.876


Hoạt động khuyến mãi độc đáo

Equal variances

assumed


.182


.671


4.054


112


.000


.646


.159


.330


.961

Equal variances not

assumed
4.103

105.49

2


.000


.646


.157


.334


.958


Độ tuổi

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn


Descriptives

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 23 tuổi

11

2.18

1.168

.352

1.40

2.97

1

5

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.83

.834

.116

3.59

4.06

1

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

3.71

.789

.133

3.44

3.99

2

5

Trên 55 tuổi

16

3.06

.929

.232

2.57

3.56

1

5

Total

114

3.53

.997

.093

3.34

3.71

1

5


Test of Homogeneity of Variances

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.429

3

110

.733


ANOVA

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

29.262

3

9.754

12.902

.000

Within Groups

83.159

110

.756Total

112.421

113

Trường Đại học Kinh tế Huế

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn LSD

(I) Độ tuổi (J) Độ tuổi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.645*

.289

.000

-2.22

-1.07

Từ 41 - 55 tuổi

-1.532*

.301

.000

-2.13

-.94

Trên 55 tuổi

-.881*

.341

.011

-1.56

-.21


Từ 24 - 40 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.645*

.289

.000

1.07

2.22

Từ 41 - 55 tuổi

.113

.190

.555

-.26

.49

Trên 55 tuổi

.764*

.249

.003

.27

1.26


Từ 41 - 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.532*

.301

.000

.94

2.13

Từ 24 - 40 tuổi

-.113

.190

.555

-.49

.26

Trên 55 tuổi

.652*

.262

.014

.13

1.17


Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.881*

.341

.011

.21

1.56

Từ 24 - 40 tuổi

-.764*

.249

.003

-1.26

-.27

Từ 41 - 55 tuổi

-.652*

.262

.014

-1.17

-.13

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Hoạt động khuyến mãi độc đáo


Descriptives

Hoạt động khuyến mãi độc đáo


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 23 tuổi

11

2.27

1.191

.359

1.47

3.07

1

5

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.31

.805

.112

3.08

3.53

1

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

2.97

.664

.112

2.74

3.20

1

4


Trên 55 tuổi

16

2.13

.619

.155

1.80

2.45

1

3

Total

114

2.94

.895

.084

2.77

3.10

1

5


Test of Homogeneity of Variances

Hoạt động khuyến mãi độc đáo

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.804

3

110

.043


Robust Tests of Equality of Means

Hoạt động khuyến mãi độc đáo


Statistica

df1

df2

Sig.

Welch

13.398

3

32.426

.000

a. Asymptotically F distributed.


Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hoạt động khuyến mãi độc đáo LSD

(I) Độ tuổi (J) Độ tuổi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.035*

.261

.000

-1.55

-.52

Từ 41 - 55 tuổi

-.699*

.272

.011

-1.24

-.16

Trên 55 tuổi

.148

.308

.632

-.46

.76


Từ 24 - 40 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.035*

.261

.000

.52

1.55

Từ 41 - 55 tuổi

.336

.172

.053

.00

.68

Trên 55 tuổi

1.183*

.225

.000

.74

1.63


Từ 41 - 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.699*

.272

.011

.16

1.24

Từ 24 - 40 tuổi

-.336

.172

.053

-.68

.00

Trên 55 tuổi

.846*

.237

.001

.38

1.32


Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

-.148

.308

.632

-.76

.46

Từ 24 - 40 tuổi

-1.183*

.225

.000

-1.63

-.74

Từ 41 - 55 tuổi

-.846*

.237

.001

-1.32

-.38

Trường Đại học Kinh tế Huế

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Nghề nghiệp

Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị

Descriptives

Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị


N

Mean

Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Sinh viên

8

2.75

.463

.164

2.36

3.14

2

3

Cán bộ, công nhân

viên

43

3.42

.932

.142

3.13

3.71

2

5

Buôn bán, kinh doanh

27

3.41

.501

.096

3.21

3.61

3

4

Về hưu

33

2.52

.755

.131

2.25

2.78

1

5

Khác

3

1.33

.577

.333

-.10

2.77

1

2

Total

114

3.05

.901

.084

2.89

3.22

1

5


Test of Homogeneity of Variances

Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

4.818

4

109

.001


Robust Tests of Equality of Means

Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị


Statistica

df1

df2

Sig.

Welch

14.489

4

12.924

.000

a. Asymptotically F distributed.


Multiple Comparisons

Dependent Variable: Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị LSD

(I) Nghề (J) Nghề nghiệp nghiệp

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Sinh viên

Cán bộ, công nhân viên

-.669*

.294

.025

-1.25

-.09

Buôn bán, kinh doanh

-.657*

.307

.034

-1.27

-.05

Về hưu

.235

.301

.436

-.36

.83

Khác

1.417*

.516

.007

.39

2.44

Cán bộ, công nhân viên

Sinh viên

.669*

.294

.025

.09

1.25

Buôn bán, kinh doanh

.011

.187

.952

-.36

.38

Về hưu

.903*

.176

.000

.55

1.25

Khác

2.085*

.455

.000

1.18

2.99


Buôn bán, kinh doanh

Sinh viên

.657*

.307

.034

.05

1.27

Cán bộ, công nhân viên

-.011

.187

.952

-.38

.36

Về hưu

.892*

.198

.000

.50

1.28

Khác

2.074*

.464

.000

1.15

2.99


Về hưu

Sinh viên

-.235

.301

.436

-.83

.36

Cán bộ, công nhân viên

-.903*

.176

.000

-1.25

-.55

Buôn bán, kinh doanh

-.892*

.198

.000

-1.28

-.50

Khác

1.182*

.460

.012

.27

2.09


Khác

Sinh viên

-1.417*

.516

.007

-2.44

-.39

Cán bộ, công nhân viên

-2.085*

.455

.000

-2.99

-1.18

Buôn bán, kinh doanh

-2.074*

.464

.000

-2.99

-1.15

Về hưu

-1.182*

.460

.012

-2.09

-.27

Trường Đại học Kinh tế Huế

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Xem tất cả 148 trang.

Ngày đăng: 08/07/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí