Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 17


nhật thông tin về các địa điểm du lịch hấp

dẫn

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.92

.763

.106

3.71

4.14

2

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

3.34

.968

.164

3.01

3.68

1

5

Trên 55 tuổi

16

2.38

.719

.180

1.99

2.76

1

3


Total


114


3.54


.979


.092


3.35


3.72


1


5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang tài liệu này.

Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 17


Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

Thông tin mới về công ty được cập nhật thường xuyên

4.253

3

110

.007

Nội dung, hình ảnh đăng tải rõ ràng, lôi cuốn

1.621

3

110

.189

Cập nhật thông tin về các địa điểm du lịch hấp dẫn

2.509

3

110

.063


ANOVASum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Thông tin mới về công ty được cập nhật thường xuyên

Between Groups

38.020

3

12.673

18.054

.000

Within Groups

77.216

110

.702Total

115.237

113

Nội dung, hình ảnh đăng tải rõ ràng, lôi cuốn

Between Groups

34.220

3

11.407

15.038

.000

Within Groups

83.438

110

.759Total

117.658

113

Cập nhật thông tin về các địa điểm du lịch hấp dẫn

Between Groups

33.032

3

11.011

16.078

.000

Within Groups

75.328

110

.685Total

108.360

113

Trường Đại học Kinh tế Huế

Robust Tests of Equality of Means


Statistica

df1

df2

Sig.

Thông tin mới về công ty được cập

nhật thường xuyên

Welch

16.935

3

33.360

.000

Nội dung, hình ảnh đăng tải rõ

ràng, lôi cuốn

Welch

13.074

3

34.828

.000

Cập nhật thông tin về các địa điểm

du lịch hấp dẫn

Welch

19.387

3

33.666

.000

a. Asymptotically F distributed.


Multiple Comparisons

LSD

Dependent (I) Độ tuổi (J) Độ tuổi Variable

Mean Difference (I- J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Thông tin mới về công ty được cập nhật thường xuyên

Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.733*

.269

.000

-2.26

-1.20

Từ 41 - 55 tuổi

-1.322*

.280

.000

-1.88

-.77

Trên 55 tuổi

-.324

.317

.309

-.95

.30

Từ 24 - 40

tuổi

Dưới 23 tuổi

1.733*

.269

.000

1.20

2.26

Từ 41 - 55 tuổi

.410*

.177

.022

.06

.76

Trên 55 tuổi

1.409*

.231

.000

.95

1.87


Từ 41 - 55

tuổi

Dưới 23 tuổi

1.322*

.280

.000

.77

1.88

Từ 24 - 40 tuổi

-.410*

.177

.022

-.76

-.06

Trên 55 tuổi

.998*

.244

.000

.51

1.48


Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.324

.317

.309

-.30

.95

Từ 24 - 40 tuổi

-1.409*

.231

.000

-1.87

-.95

Từ 41 - 55 tuổi

-.998*

.244

.000

-1.48

-.51

Nội dung, hình

Dưới 23

Từ 24 - 40 tuổi

-2.187*

.257

.000

-2.70

-1.68


ảnh đăng tải rõ ràng, lôi cuốn

tuổi

Từ 41 - 55 tuổi

-1.948*

.267

.000

-2.48

-1.42

Trên 55 tuổi

-1.091*

.303

.000

-1.69

-.49

Từ 24 - 40

tuổi

Dưới 23 tuổi

2.187*

.257

.000

1.68

2.70

Từ 41 - 55 tuổi

.239

.169

.160

-.10

.57

Trên 55 tuổi

1.096*

.221

.000

.66

1.53

Từ 41 - 55

tuổi

Dưới 23 tuổi

1.948*

.267

.000

1.42

2.48

Từ 24 - 40 tuổi

-.239

.169

.160

-.57

.10

Trên 55 tuổi

.857*

.233

.000

.39

1.32

Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.091*

.303

.000

.49

1.69

Từ 24 - 40 tuổi

-1.096*

.221

.000

-1.53

-.66

Từ 41 - 55 tuổi

-.857*

.233

.000

-1.32

-.39


Cập nhật thông tin về các địa điểm du lịch hấp dẫn

Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.747*

.259

.000

-2.26

-1.23

Từ 41 - 55 tuổi

-1.327*

.270

.000

-1.86

-.79

Trên 55 tuổi

-.415

.306

.178

-1.02

.19

Từ 24 - 40

tuổi

Dưới 23 tuổi

1.747*

.259

.000

1.23

2.26

Từ 41 - 55 tuổi

.419*

.171

.016

.08

.76

Trên 55 tuổi

1.332*

.223

.000

.89

1.77

Từ 41 - 55

tuổi

Dưới 23 tuổi

1.327*

.270

.000

.79

1.86

Từ 24 - 40 tuổi

-.419*

.171

.016

-.76

-.08

Trên 55 tuổi

.913*

.236

.000

.45

1.38

Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.415

.306

.178

-.19

1.02

Từ 24 - 40 tuổi

-1.332*

.223

.000

-1.77

-.89

Từ 41 - 55 tuổi

-.913*

.236

.000

-1.38

-.45

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Trường Đại học Kinh tế Huế

So sánh đánh giá của khách hàng về mức độ đồng ý của các yếu tố liên quan đến công cụ Marketing trực tiếp

Trình độ học vấn

Thể hiện sự chu đáo của Eagle Tourist đối với khách hàng


Descriptives

Thể hiện sự chu đáo của công ty Eagle Tourist


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Trung học

25

3.76

.779

.156

3.44

4.08

2

5

Cao đẳng/ Đại học

78

3.24

.563

.064

3.12

3.37

2

5

Trên đại học

11

2.18

.405

.122

1.91

2.45

2

3

Total

114

3.25

.726

.068

3.12

3.39

2

5


Test of Homogeneity of Variances

Thể hiện sự chu đáo của công ty Eagle Tourist

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

3.837

2

111

.024


Robust Tests of Equality of Means

Thể hiện sự chu đáo của công ty Eagle Tourist


Statistica

df1

df2

Sig.

Welch

38.884

2

26.810

.000

a. Asymptotically F distributed.


Multiple Comparisons

Dependent Variable: Thể hiện sự chu đáo của công ty Eagle Tourist LSD

(I) Trình độ học (J) Trình độ học vấn vấn

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound

Trung học

Cao đẳng/ Đại học

.516*

.139

.000

.24

.79

Trên đại học

1.578*

.219

.000

1.14

2.01

Cao đẳng/ Đại

học

Trung học

-.516*

.139

.000

-.79

-.24

Trên đại học

1.062*

.195

.000

.68

1.45

Trên đại học

Trung học

-1.578*

.219

.000

-2.01

-1.14

Cao đẳng/ Đại học

-1.062*

.195

.000

-1.45

-.68

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

So sánh đánh giá của khách hàng về mức độ đồng ý của các yếu tố liên quan đến công cụ Bán hàng cá nhân

Giới tính


Group Statistics


Giới tính

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Nhân viên công ty nhiệt tình và thân

thiện khi tiếp xúc với Anh/chị

Nam

48

3.79

.798

.115

Nữ

66

3.23

1.078

.133


Trường Đại học Kinh tế Huế

Independent Samples Test


Levene's Test for

Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Differenc e

Std. Error Difference

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower

Upper


Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị

Equal variances assumed


4.338


.040


3.065


112


.003


.564


.184


.200


.929

Equal variances not

assumed
3.212


111.9

56


.002


.564


.176


.216


.913


Độ tuổi

Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/Chị


Descriptives

Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 23 tuổi

11

3.91

.539

.163

3.55

4.27

3

5

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.71

1.073

.149

3.41

4.01

1

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

3.40

.847

.143

3.11

3.69

1

5

Trên 55 tuổi

16

2.50

.730

.183

2.11

2.89

1

3

Total

114

3.46

1.006

.094

3.28

3.65

1

5


Test of Homogeneity of Variances

Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

3.524

3

110

.017


Robust Tests of Equality of Means

Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị


Statistica

df1

df2

Sig.

Welch

12.327

3

39.220

.000

a. Asymptotically F distributed.


Multiple Comparisons Dependent Variable: Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị LSD

(I) Độ tuổi (J) Độ tuổi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.142*

.311

.000

-1.76

-.53

Từ 41 - 55 tuổi

-1.317*

.324

.000

-1.96

-.68

Trên 55 tuổi

-.608

.367

.100

-1.33

.12


Từ 24 - 40 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.142*

.311

.000

.53

1.76

Từ 41 - 55 tuổi

-.175

.205

.394

-.58

.23

Trên 55 tuổi

.534*

.268

.049

.00

1.06


Từ 41 - 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.317*

.324

.000

.68

1.96

Từ 24 - 40 tuổi

.175

.205

.394

-.23

.58

Trên 55 tuổi

.709*

.282

.014

.15

1.27


Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.608

.367

.100

-.12

1.33

Từ 24 - 40 tuổi

-.534*

.268

.049

-1.06

.00

Từ 41 - 55 tuổi

-.709*

.282

.014

-1.27

-.15

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Descriptives

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 23 tuổi

11

4.27

.647

.195

3.84

4.71

3

5

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.92

.682

.095

3.73

4.11

2

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

3.37

.942

.159

3.05

3.70

2

5

Trên 55 tuổi

16

2.81

1.109

.277

2.22

3.40

1

5

Total

114

3.63

.934

.087

3.46

3.80

1

5


Test of Homogeneity of Variances

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

4.449

3

110

.005


ANOVA

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

22.043

3

7.348

10.568

.000

Within Groups

76.483

110

.695Total

98.526

113

Robust Tests of Equality of Means

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.


Statistica

df1

df2

Sig.

Welch

8.788

3

32.459

.000

a. Asymptotically F distributed.


Multiple Comparisons

Dependent Variable: Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng. LSD

(I) Độ tuổi (J) Độ tuổi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.914*

.237

.000

-2.38

-1.44

Từ 41 - 55 tuổi

-1.532*

.247

.000

-2.02

-1.04

Trên 55 tuổi

-.756*

.280

.008

-1.31

-.20


Từ 24 - 40 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.914*

.237

.000

1.44

2.38

Từ 41 - 55 tuổi

.382*

.156

.016

.07

.69

Trên 55 tuổi

1.159*

.204

.000

.75

1.56


Từ 41 - 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.532*

.247

.000

1.04

2.02

Từ 24 - 40 tuổi

-.382*

.156

.016

-.69

-.07

Trên 55 tuổi

.777*

.216

.000

.35

1.20


Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.756*

.280

.008

.20

1.31

Từ 24 - 40 tuổi

-1.159*

.204

.000

-1.56

-.75

Từ 41 - 55 tuổi

-.777*

.216

.000

-1.20

-.35

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Cách diễn đạt của nhân viên dễ hiểu


Descriptives

Trường Đại học Kinh tế Huế

Cách diễn đạt của nhân viên dễ hiểu


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 23 tuổi

11

4.18

.603

.182

3.78

4.59

3

5

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.44

.669

.093

3.26

3.63

2

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

2.83

.785

.133

2.56

3.10

1

4

Trên 55 tuổi

16

2.50

.816

.204

2.06

2.94

1

4

Total

114

3.19

.861

.081

3.03

3.35

1

5


Test of Homogeneity of Variances

Cách diễn đạt của nhân viên dễ hiểu

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.778

3

110

.509


ANOVA

Cách diễn đạt của nhân viên dễ hiểu


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

26.320

3

8.773

16.803

.000

Within Groups

57.435

110

.522Total

83.754

113

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Cách diễn đạt của nhân viên dễ hiểu LSD

(I) Độ tuổi (J) Độ tuổi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-1.558*

.239

.000

-2.03

-1.08

Từ 41 - 55 tuổi

-1.257*

.249

.000

-1.75

-.76

Trên 55 tuổi

-.688*

.282

.016

-1.25

-.13Từ 24 - 40 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.558*

.239

.000

1.08

2.03

Từ 41 - 55 tuổi

.301

.157

.059

-.01

.61

Trên 55 tuổi

.870*

.206

.000

.46

1.28


Từ 41 - 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

1.257*

.249

.000

.76

1.75

Từ 24 - 40 tuổi

-.301

.157

.059

-.61

.01

Trên 55 tuổi

.570*

.217

.010

.14

1.00


Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.688*

.282

.016

.13

1.25

Từ 24 - 40 tuổi

-.870*

.206

.000

-1.28

-.46

Từ 41 - 55 tuổi

-.570*

.217

.010

-1.00

-.14

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến

Descriptives

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 23 tuổi

11

3.64

1.206

.364

2.83

4.45

2

5

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.58

.776

.108

3.36

3.79

2

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

2.97

.618

.104

2.76

3.18

2

5

Trên 55 tuổi

16

3.06

.998

.249

2.53

3.59

2

5

Total

114

3.32

.857

.080

3.17

3.48

2

5


Test of Homogeneity of Variances

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

7.997

3

110

.000


Trường Đại học Kinh tế Huế

ANOVA

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

9.845

3

3.282

4.935

.003

Within Groups

73.147

110

.665Total

82.991

113

Robust Tests of Equality of Means

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến


Statistica

df1

df2

Sig.

Welch

5.753

3

30.437

.003

a. Asymptotically F distributed.


Multiple Comparisons

Dependent Variable: Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến LSD

(I) Độ tuổi (J) Độ tuổi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Dưới 23 tuổi

Từ 24 - 40 tuổi

-.687*

.275

.014

-1.23

-.14

Từ 41 - 55 tuổi

-.234

.286

.416

-.80

.33

Trên 55 tuổi

-.216

.324

.507

-.86

.43


Từ 24 - 40 tuổi

Dưới 23 tuổi

.687*

.275

.014

.14

1.23

Từ 41 - 55 tuổi

.453*

.181

.014

.09

.81

Trên 55 tuổi

.471*

.237

.049

.00

.94


Từ 41 - 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.234

.286

.416

-.33

.80

Từ 24 - 40 tuổi

-.453*

.181

.014

-.81

-.09

Trên 55 tuổi

.018

.250

.943

-.48

.51

Trên 55 tuổi

Dưới 23 tuổi

.216

.324

.507

-.43

.86Từ 24 - 40 tuổi

-.471*

.237

.049

-.94

.00

Từ 41 - 55 tuổi

-.018

.250

.943

-.51

.48

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Trình độ học vấn


Descriptives


N

Mean

Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence

Interval for Mean

Minimu m

Maxim um

Lower

Bound

Upper

Bound

Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị

Trung học

25

3.88

1.054

.211

3.45

4.31

1

5

Cao đẳng/ Đại học

78

3.47

.936

.106

3.26

3.69

1

5

Trên đại học

11

2.45

.688

.207

1.99

2.92

2

4

Total

114

3.46

1.006

.094

3.28

3.65

1

5

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Trung học

25

4.00

.707

.141

3.71

4.29

2

5

Cao đẳng/ Đại học

78

3.73

.801

.091

3.55

3.91

2

5


Trên đại học


11


2.09


.831


.251


1.53


2.65


1


3

Total

114

3.63

.934

.087

3.46

3.80

1

5

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour

tuyến

Trung học

25

3.76

.879

.176

3.40

4.12

3

5

Cao đẳng/ Đại học

78

3.29

.791

.090

3.12

3.47

2

5

Trên đại học

11

2.55

.688

.207

2.08

3.01

2

4

Total

114

3.32

.857

.080

3.17

3.48

2

5


Trường Đại học Kinh tế Huế

Test of Homogeneity of Variances


Levene

Statistic

df1

df2

Sig.

Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị

.647

2

111

.526

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc

nhanh chóng.

2.353

2

111

.100

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến

1.489

2

111

.230


ANOVA


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị

Between Groups

15.544

2

7.772

8.730

.000

Within Groups

98.816

111

.890Total

114.360

113
Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Between Groups

30.271

2

15.136

24.614

.000

Within Groups

68.255

111

.615Total

98.526

113

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến

Between Groups

11.486

2

5.743

8.915

.000

Within Groups

71.505

111

.644Total

82.991

113
Multiple Comparisons

LSD

Dependent (I) Trình độ (J) Trình độ học Variable học vấn vấn

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound


Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị

Trung học

Cao đẳng/ Đại học

.406

.217

.064

-.02

.84

Trên đại học

1.425*

.341

.000

.75

2.10

Cao đẳng/ Đại học

Trung học

-.406

.217

.064

-.84

.02

Trên đại học

1.020*

.304

.001

.42

1.62

Trên đại học

Trung học

-1.425*

.341

.000

-2.10

-.75

Cao đẳng/ Đại học

-1.020*

.304

.001

-1.62

-.42

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Trung học

Cao đẳng/ Đại học

.269

.180

.138

-.09

.63

Trên đại học

1.909*

.284

.000

1.35

2.47

Cao đẳng/

Đại học

Trung học

-.269

.180

.138

-.63

.09

Trên đại học

1.640*

.253

.000

1.14

2.14

Trên đại

học

Trung học

-1.909*

.284

.000

-2.47

-1.35

Cao đẳng/ Đại học

-1.640*

.253

.000

-2.14

-1.14


Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến

Trung học

Cao đẳng/ Đại học

.465*

.184

.013

.10

.83

Trên đại học

1.215*

.290

.000

.64

1.79

Cao đẳng/ Đại học

Trung học

-.465*

.184

.013

-.83

-.10

Trên đại học

.749*

.258

.005

.24

1.26

Trên đại học

Trung học

-1.215*

.290

.000

-1.79

-.64

Cao đẳng/ Đại học

-.749*

.258

.005

-1.26

-.24

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

So sánh đánh giá của khách hàng về mức độ đồng ý của các yếu tố liên quan đến công cụ Quan hệ công chúng

Trường Đại học Kinh tế Huế

Độ tuổi


Descriptives

Các bài viết về công ty trên báo, tạp chí du lịch


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Minimum

Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 23 tuổi

11

3.73

.647

.195

3.29

4.16

3

5

Từ 24 - 40 tuổi

52

3.35

.926

.128

3.09

3.60

1

5

Từ 41 - 55 tuổi

35

2.86

1.033

.175

2.50

3.21

1

5

Trên 55 tuổi

16

2.63

.619

.155

2.30

2.95

2

4

Total

114

3.13

.955

.089

2.95

3.31

1

5


Test of Homogeneity of Variances

Các bài viết về công ty trên báo, tạp chí du lịch

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.236

3

110

.300


ANOVA

Các bài viết về công ty trên báo, tạp chí du lịch


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

13.040

3

4.347

5.313

.002

Within Groups

89.987

110

.818Total

103.026

113
Xem tất cả 148 trang.

Ngày đăng: 08/07/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí