Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - 16

Model

a. Predictors: (Constant), HANH, MAR, LOIICH, CHIPHI, DESD, ATBM, TTIEN

ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Regression

86.696

7

12.385

69.671

.000b

1

Residual

66.129

372

.178
Total

152.825

379
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.

a. Dependent Variable: SUDUNG

b. Predictors: (Constant), HANH, MAR, LOIICH, CHIPHI, DESD, ATBM, TTIEN

b. Dependent Variable: SUDUNG

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t

Sig.

Correlations

Collinearity

Statistics

B

Std. Error

Beta

Zero-

order

Partial

Part

Toleranc

e

VIF


(Constant)

.193

.153


1.262

.208LOIICH

.172

.043

.186

4.014

.000

.577

.204

.137

.542

1.846


TTIEN

.126

.047

.134

2.674

.008

.564

.137

.091

.464

2.155

1

ATBM

DESD

-.046

.047

.044

.043

-.052

.054

-1.049

1.096

.295

.274

.508

.534

-.054

.057

-.036

.037

.474

.473

2.109

2.115


CHIPHI

.359

.046

.361

7.835

.000

.657

.376

.267

.548

1.826


MAR

.111

.041

.109

2.682

.008

.447

.138

.091

.699

1.431


HANH

.163

.036

.184

4.489

.000

.522

.227

.153

.694

1.442

a. Dependent Variable: SUDUNG


Collinearity Diagnosticsa


Model

Dimen sion

Eigen value

Condition Index

Variance Proportions

(Constant)

LOIICH

TTIEN

ATBM

DESD

CHIPHI

MAR

HANH


1

7.858

1.000

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00


2

.031

15.947

.16

.01

.04

.07

.21

.00

.04

.22


3

.028

16.901

.07

.06

.02

.01

.00

.00

.26

.48

1

4

5

.020

.019

19.641

20.287

.01

.02

.27

.51

.02

.01

.08

.46

.34

.04

.14

.07

.03

.01

.24

.02


6

.017

21.793

.01

.08

.01

.24

.12

.67

.09

.01


7

.015

23.165

.01

.02

.90

.05

.25

.01

.05

.00


8

.013

24.311

.70

.05

.01

.09

.04

.11

.52

.03

a. Dependent Variable: SUDUNG

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

1.9003

4.8153

3.3349

.47828

380

Residual

-1.33002

1.36672

.00000

.41771

380

Std. Predicted

Value

-2.999

3.095

.000

1.000

380

Std. Residual

-3.155

3.242

.000

.991

380


a. Dependent Variable: SUDUNG


Phụ lục 08: Kết quả phân tích hồi quy lần 2


Descriptive Statistics


Mean

Std. Deviation

N

SUDUNG

3.3349

.63501

380

LOIICH

3.3151

.68666

380

TTIEN

3.3605

.67216

380

CHIPHI

3.3337

.63829

380

MAR

3.5750

.62830

380

HANH

3.4035

.71814

380

Correlations


SUDUNG

LOIICH

TTIEN

CHIPHI

MAR

HANH


Pearson Correlation


Sig. (1-tailed)


N

SUDUNG LOIICH TTIEN CHIPHI MAR

HANH SUDUNG LOIICH TTIEN CHIPHI MAR HANH SUDUNG

LOIICH TTIEN CHIPHI MAR

HANH

1.000

.577

.564

.657

.447

.522

.577

1.000

.552

.529

.363

.462

.564

.552

1.000

.534

.490

.418

.657

.529

.534

1.000

.404

.450

.447

.363

.490

.404

1.000

.307

.522

.462

.418

.450

.307

1.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380


Variables Entered/Removeda

Model

Variables Entered

Variables Removed

Method


1

HANH, MAR,

LOIICH, CHIPHI, TTIENb


.


Enter

a. Dependent Variable: SUDUNG

b. All requested variables entered.


Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1

.752a

.565

.559

.42159

1.806

a. Predictors: (Constant), HANH, MAR, LOIICH, CHIPHI, TTIEN

b. Dependent Variable: SUDUNG


ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Regression

86.352

5

17.270

97.169

.000b

1

Residual

66.473

374

.178
Total

152.825

379
a. Dependent Variable: SUDUNG

b. Predictors: (Constant), HANH, MAR, LOIICH, CHIPHI, TTIEN


Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Correlations

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Zero-

order

Partial

Part

Tolerance

VIF


(Constant)

.188

.153


1.234

.218LOIICH

.172

.041

.186

4.174

.000

.577

.211

.142

.584

1.711


1

TTIEN

CHIPHI

.132

.355

.044

.044

.140

.357

3.038

8.064

.003

.000

.564

.657

.155

.385

.104

.275

.548

.594

1.826

1.684


MAR

.112

.040

.110

2.757

.006

.447

.141

.094

.726

1.378


HANH

.161

.036

.182

4.505

.000

.522

.227

.154

.710

1.408

a. Dependent Variable: SUDUNGCollinearity Diagnosticsa

Model

Dimension

Eigenvalue

Condition Index

Variance Proportions

(Constant)

LOIICH

TTIEN

CHIPHI

MAR

HANH


1

5.900

1.000

.00

.00

.00

.00

.00

.00


2

.027

14.665

.05

.04

.03

.00

.24

.61


1

3

4

.024

.018

15.659

18.331

.13

.18

.36

.06

.12

.52

.03

.31

.09

.05

.26

.11


5

.017

18.485

.08

.49

.07

.62

.02

.00


6

.014

20.771

.55

.05

.27

.04

.61

.02

a. Dependent Variable: SUDUNG


Residuals Statisticsa


Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

1.9741

4.7382

3.3349

.47733

380

Residual

-1.32064

1.40683

.00000

.41880

380

Std. Predicted Value

-2.851

2.940

.000

1.000

380

Std. Residual

-3.133

3.337

.000

.993

380

a. Dependent Variable: SUDUNG


’O OQ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ’ p O O O O O ’O O Regression 1’O

OQ

O O

O

O O O

O

O O OO

O

O

O

O

O O O O

OO

p

O

O

O

O

O

’O

O

Regression StandardiRzeedsidual

ONnans : iq»!»a› uepuedeg

ExpecCtuemd Prob

jo dJau» s


I• n ••u poz p Jepue is u • 0Jé0g ‹ i Id d d I LIJJO N Phụ lục 09 Kiểm 3

i• n !••u poz !pJepueis u !•* 0Jé0g ‹ i Id d-d I* LIJJON


Phụ lục 09: Kiểm định T-test và ANOVA

1. One-Sample Test


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

LOIICH

380

3.3151

.68666

.03523

TTIEN

380

3.3605

.67216

.03448

CHIPHI

380

3.3337

.63829

.03274

MAR

380

3.5750

.62830

.03223

HANH

380

3.4035

.71814

.03684


One-Sample Test


LOIICH TTIEN CHIPHI MAR

HANH

Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

8.946

10.456

10.191

17.840

10.953

379

379

379

379

379

.000

.000

.000

.000

.000

.31513

.36053

.33368

.57500

.40351

.2459

.2927

.2693

.5116

.3311

.3844

.4283

.3981

.6384

.4759


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

SUDUNG

380

3.3349

.63501

.03258


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

SUDUNG

10.280

379

.000

.33487

.2708

.3989


2. Independent Samples Test


Có là khách hàng hiện hữu của SCB


Group Statistics


Có là khách hàng của

SCB

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Mean

SUDUNG Không

90

290

3.2083

3.3741

.64830

.62677

.06834

.03681


Independent Samples TestLevene's Test for Equality of

Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence

Interval of the Difference

Lower

Upper

Equal variances SUD assumed

UNG Equal variances

not assumed

.095

.758

-2.175


-2.136

378

144.38

0

.030


.034

-.16580


-.16580

.07625


.07762

-.31573


-.31922

-.01588


-.01239


Giới tính


Group StatisticsGiới tính

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

SUDUNG Nam

Nữ

149

231

3.3087

3.3517

.60221

.65602

.04934

.04316

Independent Samples TestLevene's Test for Equality

of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Equal variances

SUD assumed UNG Equal

variances

not assumed


1.855


.174


-.644


-.656


378


334.989


.520


.512


-.04301


-.04301


.06677


.06555


-.17430


-.17195


.08829


.08594


3. One-way ANOVA:

Độ tuổi


SUDUNG


Descriptives


N

Mean

Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval

for Mean

Minimu m

Maximu m

Lower Bound

Upper Bound

Dưới 22 tuổi

60

3.3792

.65337

.08435

3.2104

3.5479

2.00

4.50

Từ 22 đến 35 tuổi

170

3.3353

.67779

.05198

3.2327

3.4379

1.50

5.00

Từ 36 đến 45 tuổi

97

3.2732

.58082

.05897

3.1561

3.3903

2.00

4.50

Trên 45 tuổi

53

3.3962

.57058

.07838

3.2390

3.5535

2.25

4.75

Total

380

3.3349

.63501

.03258

3.2708

3.3989

1.50

5.00


Test of Homogeneity of Variances

SUDUNG

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.216

3

376

.086


ANOVA

SUDUNG


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.686

3

.229

.565

.638

Within Groups

152.139

376

.405Total

152.825

379

Trình độ


SUDUNG


Descriptives


N

Mean

Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Minim um

Maxim um

Lower

Bound

Upper

Bound

Dưới THPT

19

3.4211

.52077

.11947

3.1701

3.6721

2.25

4.25

Từ THPT đến

trung cấp/cao đẳng

108

3.2986

.70002

.06736

3.1651

3.4321

1.50

5.00

Đại hoc/sau đại

học

253

3.3439

.61466

.03864

3.2678

3.4200

1.75

5.00

Total

380

3.3349

.63501

.03258

3.2708

3.3989

1.50

5.00

Xem tất cả 144 trang.

Ngày đăng: 04/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí