Trang Cập Nhật Banner Quảng Cáo.


- Trangquản lý banner quảng cáo (QuanLyBanner.aspx)


Hình 3 14 Trang quản lý banner quảng cáo Trangchi tiết đơn hàng đơn hàng 1

Hình 3.14. Trang quản lý banner quảng cáo

- Trangchi tiết đơn hàng đơn hàng (ChiTietDonHang.aspx)

Trang này dùng để admin có thể xử lý đơn hàng cho khách hàng bằng các cập nhật các thông tin như: Ngày xử lý, tracking number và tình trạng đơn hàng.

Hình 3 15 Trang thêm chi tiết đơn hàng Trang thống kê đơn hàng 2

Hình 3.15. Trang thêm chi tiết đơn hàng


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 97 trang tài liệu này.

- Trang thống kê đơn hàng (thongkedonhang.aspx)

Trang này giúp Admin thống kê tất cả các đơn hàng mà khách hàng đã đặt mua.


Hình 3 16 Trang thống kê đơn hàng Trang thống kê liên hệ ThongKeLienHe aspx Trang 3

Hình 3.16. Trang thống kê đơn hàng

- Trang thống kê liên hệ (ThongKeLienHe.aspx)

Trang này thống kê tất cả các thông tin mà khách hàng liên hệ đến Website.


Hình 3 17 Trang thống kê liên hệ Trang thống kê người dùng ThongKeNguoiDung aspx 4

Hình 3.17. Trang thống kê liên hệ


- Trang thống kê người dùng (ThongKeNguoiDung.aspx)

Trang này giúp Admin thống kê tất cả những khách hàng đăng ký tài khoản tại Website.

Hình 3 18 Trang thống kê nguời dùng Trang đăng banner quảng cáo dangbanner aspx 5

Hình 3.18. Trang thống kê nguời dùng

- Trang đăng banner quảng cáo (dangbanner.aspx)

Trang này giúp nhà quản trị đăng các thông tin của các cá nhân, doanh nghiệp khác đăng ký quảng cáo tại Website

Hình 3 19 Trang đăng banner Trang quản lý banner quảng cáo Quanlybanner aspx Trang 6

Hình 3.19. Trang đăng banner


- Trang quản lý banner quảng cáo(Quanlybanner.aspx)

Trang này hiển thị tất cả các thông tin về các trang Web khác đăng ký quảng cáo tại Website.

Hình 3 20 Trang quản lý banner quảng cáo Trang cập nhật banner quảng 7

Hình 3.20. Trang quản lý banner quảng cáo.

- Trang cập nhật banner quảng cáo(capnhatbanner.aspx)

Trang này giúp nhà quản trị cập nhật các thông tin banner quảng cáo.


Hình 3 21 Trang cập nhật banner quảng cáo Trang đăng banner chính 8

Hình 3.21. Trang cập nhật banner quảng cáo.


- Trang đăng banner chính (dangbannerchinh.aspx)

Trang này giúp nhà quản trị đăng banner chính cửa Website


Hình 3 22 Trang đăng banner chính Trang quản lý banner chính QuanlybannerChinh aspx 9

Hình 3.22. Trang đăng banner chính.

- Trang quản lý banner chính(QuanlybannerChinh.aspx)

Trang này hiện tất cả các thông tin về banner chính của Website.


Hình 3 23 Trang quản lý banner chính Trang cập nhật banner chính 10

Hình 3.23. Trang quản lý banner chính.

- Trang cập nhật banner chính (CapNhatBannerChinh.aspx)


3.3.2. Phân hệ khách hàng.

- Trang chủ (TrinhBaySanPham.aspx)

Trang mặc định ban đầu khi khách hàng truy cập vào Website với chức năng trình bày toàn bộ sản phẩm của Website.

Hình 3 24 Trang chủ Trang giới thiệu GioiThieu aspx Trang này giới thiệu khái 11

Hình 3.24. Trang chủ


- Trang giới thiệu (GioiThieu.aspx):

Trang này giới thiệu khái quát về địa chỉ, quá trình và phát triển , triết lý và quan điểm kinh doanh của công ty, qua đó quảng bá hình ảnh và hướng kinh doanh của công ty.

Hình 3 25 Trang giới thiệu Trang Liên hệ LienHe aspx Nhằm rút ngắn khoảng cách 12

Hình 3.25. Trang giới thiệu


- Trang Liên hệ (LienHe.aspx)

Nhằm rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, công ty tạo riêng một trang liên hệ khách hàng có thể gửi những thắc mắc, phản hồi, yêu cầu tư vấn… nhằm tạo ra cầu nối giữa công ty và khách hàng.

Hình 3 26 Trang liên hệ Trang hiển thị tất cả sản phẩm theo danh mục 13

Hình 3.26. Trang liên hệ

- Trang hiển thị tất cả sản phẩm theo danh mục (SanPhamTheoDanhMuc.aspx):

Trang này hiển thị tất cả các sản phẩm của một danh mục nào đó cho khách hàng thuận tiện lựa chọn sản phẩm.

Hình 3 27 Trang sản phẩm theo danh mục 14

Hình 3.27. Trang sản phẩm theo danh mục

Xem tất cả 97 trang.

Ngày đăng: 13/01/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí