Quản lý các công ty cổ phần tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Bộ giao thông vận tải - 10


KẾT LUẬN

1.Kết quả nghiên cứu

Qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc, toàn bộ bài luận văn đã cho cách nhìn và đánh giá sát thực, khoa học và khách quan hơn về vấn đề quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Bộ Giao thông vận tải.

Thứ nhất, bài luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về công tác quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Bộ Giao thông vận tải: Bản chất , mục tiêu, chính sách và nội dung quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty.

Thứ hai: Trong quá trình nghiên cứu thực tế, với các số liệu thu thập từ các nguồn tin cậy, vói các công cụ xử lý số liệu tác giả luận văn nêu ra thực trạng công tác quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải một cách chân thực và khoa học.

Thứ ba: Trong luận văn , tác giả nghiên cứu và phát hiện một số hạn chế trong công tác quản lý các công ty cổ phần mà hạn chế về cơ chế quản lý và năng lực cán bộ quản lý là rõ nhất. Đồng thời cũng chỉ ra các nguyên nhân làm công tác quản lý chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Trong các nguyên nhân mà tác giả kể ra, ngoài nguyên nhân khách quan mang tính lịch sử thì nguyên nhân chủ quan từ các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý là rất lớn.

Thứ tư: Với kiến thức tích lũy của tác giả qua quá trình học tập, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn tôi đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các công ty cổ phần. Trong nhóm các giải pháp được đề xuất trong luận văn, bên cạnh giải pháp cải tiếni mô hình quản lý tác giả đề cao tư tưởng và mục tiêu chiến lược của công tác quản lý. Bên cạnh đó, vấn đề hành lang pháp lý,cơ chế quản lý và năng lực cũng như tư cách của các


nhà quản lý cũng rất quan trọng cho việc thực hiện công tác quản lý một cách hiệu quả.

Kết luận: trong khuôn khổ luận văn, với vấn đề nghiên cứu khá rộng, với thời gian nghiên cứu có hạn và hiểu biết của tác giả chưa nhiều do đó luận văn chỉ mang tính khái quát và hệ thống các nội dung nghiên cứu. Với các kết quả nghiên cứu trong luận văn tuy còn nhiều thiếu sót song cũng là thành tựu đáng ghi nhận của bản thân tác giả. Hy vọng, với các kết quả về mặt ý tưởng và thực tiễn luận văn sẽ là một nghiên cứu có giá trị cho đè tài quản lý các công ty cổ phần với các nghiên cứu sâu hơn cũng như với các nhà quản lý trong công tác quản lý các công ty cổ phần tại các tổng công ty . Đồng thời cũng góp phần nâng cao năng lực quản lý tại các tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bộ Giao thông vận tải, 2013. Báo cáo của Bộ GTGT tháng 11/2013 trình VP Chính phủ về “ Kết quả tái cơ cấu DNNN thuộc Bộ GTVT trong 03 năm 2011-2013”. Hà Nội.

2. Bộ Giao thông vận tải, 1995. Quyết định số 4895/TCCB – LĐ ngày 27/01/1995 về việc thành lập tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1. Hà Nội.

3. Bộ Giao thông vận tải, 2013. Quyết định số 49/QĐ – BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa. Hà Nội.

4. Bộ Giao thông vận tải, 2013. Quyết định số 49/QĐ – BGTVT ngày 08/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc sắp xếp lại, sử lý cơ sở nhà đất của TCTXDCTGT1. Hà Nội.

5. Bộ Giao thông vận tải, 2013. Hồ sơ “ Chuyển công ty mẹ - Tổng công ty công trình giao thông 1 thành công ty cổ phần ” của Bộ giao thông vận tải trình Thủ tướng chính phủ.

6. Bộ giao thông vận tải, 2013, 2014, 2015. Báo cáo tài chính tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải năm 2013, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

7. Bộ Lao động thương binh và xã hội, 2012. Thông tư số 33/2012/TT- BLĐTBXH. Hà Nội.

8. Chính phủ, 2012. Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012. Hà Nội.

9. Chính phủ, 2011. Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011. Hà Nội.

10. Chính phủ, 2010. Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 10/8/2010. Hà Nội.

11. Nguyễn Tiến Dũng (biên dịch), 2009. Tái lập Ngân hàng. Hà Nội: NXB Thanh niên.


12. Phạm Văn Duy, 2014. Nâng cao năng lực quản lý tại công ty cổ phần

492. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học giao thông vận tải.

13. Nguyễn Công Điều (dịch), 2009. Những quy tắc trong quản lý. Hà Nội: nhà xuất bản lao động.

14. Phan Huy Đường, 2012. Giáo trình môn Quản lý nhà nước về kinh tế. Hà Nội: nhà xuất bản ĐHQG.

15. Thu Hương và Hà Thu (biên dịch), 2014. Cạm bẫy trong quản lý. Của hai tác giả Albright và Claycarr. Hà Nội: nhà xuất bản trẻ.

16. Kiểm toán nhà nước, Bộ tài chính, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương,Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh,Các tập đoàn kinh tế nhà nước , 2013. Tài liệu Hội thảo Tổ chức kiểm toán quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Hà nội, 12/2013. Hà Nội.

17. Trần Du Lịch, 2013. 9 giải pháp cho tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu khoa học kiểm toán số 66-tháng 4/2013.

18. M.Hamer và J.Champy, 2011. Tái lập công ty. Hà Nội: nhà xuất bản lao động.

19. Nguyễn Xuân Nam, 2006. Đổi mới cơ chế quản lý vốn và tài sản đối với các tổng công ty 91 phát triển theo mô hình tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ kinh tế.

20. Paul H.Allen, 2013. Tái lập doanh nghiệp. Hà Nội: nhà xuất bản lao động.

21. Quốc hội, 2005. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Hà Nội.

22. Quốc hội, 2005. Luật kiểm toán. Hà Nội.

23. Quốc hội, 2005. Luật lao động. Hà Nội.

24. Quốc hội, 2005. Luật xây dựng. Hà Nội.

25. Quốc hội, 2005. Luật đất đai. Hà Nội.

26. Trần Đình Thiên, 2013. Tái cơ cấu nền kinh tế và hoạt động kiểm toán.


27. Vụ quản lý doanh nghiệp, 2015. Báo cáo của Vụ quản lý doanh nghiệp 4/2015 trình Bộ trưởng Bộ giao thông về “Kết quả cổ phần hóa Tổng công ty công trình giao thông 1- Bộ Giao thông vận tải trong 02 năm 2014-2015”. Hà Nội.

28. Trần Quang Tuyến, 2010. Tài liệu môn học: Thiết kế và nghiên cứu luận văn. Hà Nội: nhà xuất bản ĐHQG.

29. An Trang và các cộng sự (dịch), 2012. Trí tuệ kinh doanh châu Á. Của tác giả Dayao. Hà Nội: nhà xuất bản lao động.

30. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, Tài liệu nội bộ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải.


PHỤ LỤC


Phụ lục 1

Tỷ lệ vốn tại các đơn vị trong Tổng công ty tại 12/2013.TT


Tên công ty

Vốn của tổng công ty theo giá trị sổ sách đến

thời điểm 12/2013


Địa chỉ

Tr

đồng

Tỷ lệ

I

Công ty con (Vốn > 50%)

1

Công ty CP 116-

Cienco1

5.336

50,3%

Số 521 đường Nguyễn Trãi, Quận

Thanh Xuân, Hà Nội

2

Công ty CP cầu 12-

Cienco1

24.541

50,6%

Số 463 đường Nguyễn Văn Linh,

P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội

3

Công ty CP XDCT &

đầu tư 120

10.462

58,12%

Số 622, Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia

Lâm, Hà Nội


4

Công ty CP cơ khí

xây dựng 121- Cienco1


6.419


50,8%

Số 2 đường Ngọc Lâm, P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội

5

Công ty CP cầu 14-

Cienco1

30.052

50,09%

Số 144/95 Vũ Xuân Thiều, P.Sài

Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội


6

Công ty CP tư vấn đầu tư XDCT1 (Miền

Trung)


2.295


51,0%

Số 5/8 Cù Chính Lan, Tp.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

7

Công ty BOT Rạch

Miễu

81.224

50,0%

Ấp 4, Xã An Khánh, Châu Thành,

Bến Tre

8

Công ty CP TV thí

nghiệm CTGT1- Cienco1

4.080

51,0%

Số 33D, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

9

Công ty CP đầu tư

2.942

84,06%

Số 68 đường Thành Thái, P.Đông

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 92 trang tài liệu này.

Quản lý các công ty cổ phần tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Bộ giao thông vận tải - 10
TT


Tên công ty

Vốn của tổng công ty theo giá trị sổ sách đến

thời điểm 12/2013


Địa chỉ

Tr

đồng

Tỷ lệ


xây dựng 125-

Cienco1Thọ, Tp.Thanh Hoá

II

Công ty liên kết, liên doanh, đầu tư khác

1

Công ty CP XD công

trình 1

4.900

49%

số 77, Tổ 23, P.Long Biên, Q.Long

Biên, Hà Nội

2

Công ty CP Cầu

đường 10-Cienco1

4.138

34,35%

An Hưng, An Dương, Hải Phòng


3

Công ty CP phát triển

đầu tư và XD 115- Cienco1


1.263


21,05%

P1208, Toà nhà CT6 KĐT Văn Khê- Cầu Giấy, Hà Nội

4

Công ty CP SXVL và

XDCT 128-Cienco1

578

44,80%

Tổ 13, TT Đông Anh, Hà Nội

5

Công ty CP XD và

đầu tu 122-Cienco1

6.156

47,98%

Số 11, Ngõ 670, đường Hà Huy

Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

6

Công ty CP xây dựng

giao thông và TM 124

7.200

48,00%

Km 12+500, Ngũ Hiệp, Thanh Trì,

Hà nội

7

Công ty CP đầu tư và

XDCT 128- Cienco1

4.800

48,00%

Số 24, Phố Ao Sen, Mỗ Lao, Hà

Đông, Hà Nội


8

Công ty CP XDCT

15- Cienco1 (Công ty XDCT 136 cũ)


4.500


45,00%

Xóm 1A, Cụm 11, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN

9

Công ty CP 16 (Công

ty đường 126 cũ)

5.800

29,00%

Số 26, BT03 Vạn Hạnh, KDDT

Việt Hưng, Long Biên, HN

10

Công ty TNHH BOT

đường tránh Thanh Hoá

21.050

15,36%

Khu công nghiệp Lễ Môn, TP.

Thanh Hoá
TT


Tên công ty

Vốn của tổng công ty theo giá trị sổ sách đến

thời điểm 12/2013


Địa chỉ

Tr

đồng

Tỷ lệ

11

Công ty CP đầu tư xây

dựng- Cienco1 (CIC)

2.350

33,57%

Tầng 5, Toà nhà số 623 Đê La

Thành, Ba Đình, HN

12

Công ty CP TV đầu tư

và xây dựng Việt Nam

2.590

25,91%

Tầng 5, Toà nhà số 623 Đê La

Thành, Ba Đình, HN

13

Công ty CP xi măng

Chiềng Sinh- Cienco1

9.800

49,00%

Km9, đường Lê Duẩn,P. Chiềng

Sinh, TP.Sơn La

14

Công ty CP SXVL và

XDCT 1

2.571

32,96%

số 77, Tổ 23, P.Long Biên, Q.Long

Biên, Hà Nội

15

Công ty CP xi măng

Mai Sơn

57.494

24,47%

Tiểu khu Thành Công, Nà Pó, Mai

Sơn, Sơn La

16

Công ty CP XDCT và

SXVL 117

970

38,80%

Số 138 đường Lê Duẩn, P.Trà Bá,

TP.Pleiku, Gia Lai

17

Công ty CP ĐT và

XDCT thuỷ- Cienco1

2.226

24,19%

Số 58, phố Phạm Minh Đức, Ngô

Quyền, Hải Phòng


18

Công ty CP TV đầu tư và XDCT GT1-

Cienco1


3.220


46,00%

Số 2, ngách 34/4, ngõ 34, đường Nguyên Hồng, P.Láng Hạ, Đống

Đa, HN


19

Công ty CP đầu tư XD và TM du lịch-

Cienco1


2.057


34,27%


278 Hàng Bột, Đống Đa, HN

20

Công ty TNHH Hall

Brothers International

2.543
21

Công ty CP Đầu tư và

XD hạ tầng Anphanam


4.026


3,35%

47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN

22

Công ty CP đầu tư và

5.691

16,26%

Số 17, Ngõ 575 Kim Mã, Ngọc

Xem tất cả 92 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí