Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk

Xem tất cả 18 trang, được chia thành 2 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk - 2 thumb

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk - 2

- Về vốn hoạt động: Quy mô vốn hoạt động bình quân của HTXNN trong 5 năm gần đây (2009-2013) có xu hướng tăng dần, bình quân tăng 10,6%/năm. Quy mô vốn hoạt động bình quân/HTX luôn cao hơn vốn điều lệ bình quân từ 1,3-2,8 lần do ...

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk - 1 thumb

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Đà Nẵng Huỳnh Chiến Thắng Phát Triển Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Ở Tỉnh Đắk Lắk Chuyên Ngành : Kinh Tế Phát Triển Mã Số : 60.31.05 Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Đà Nẵng, Năm 2015 Công Trình Được ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số