Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 2025

Xem tất cả 70 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 8 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 8

Phụ lục 2.9: Bảng tổng hợp lấy ý kiến về việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất. Năm 2016 - Lấy ý kiến của nhân dân + Số đợt (đợt) 01 + Số người dân được lấy ý kiến ...

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 7 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 7

38. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất, 2015. Báo cáo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2015). 39. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất, 2015. Báo cáo trình độ đội ngũ công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực ...

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 6 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 6

Địa bàn huyện. Từ đó, công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các ban, ngành, kiểm soát chất lượng quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tổ chức lấy ý kiến ...

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 5 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 5

EGOV, phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành”, phần mềm “Quản lý đất đai” – DNAI.LIS, nâng cấp trang WEB của UBND huyện lên thành “Cổng thông tin điện tử”. Triển khai xây dựng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của ...

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 4 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 4

Gồm 2 bộ (mỗi bộ gồm 19 quyển), 01 bộ lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện, 01 bộ giao cho các xã lưu trữ và cập nhật biến động. Riêng xã Bàu Hàm 2 và xã Gia Kiệm chưa lập sổ mục kê. Bảng2.1: Diện tích ...

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 3 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 3

Tài”, nguồn nhân lực tốt không những đáp ứng được về mặt tiêu chí như kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật mà đòi hỏi phải có ý chí, tinh thần trung thực, đam mê nghề nghiệp… Xác định con người có vai trò rất quan trọng ...

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 2 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 2

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 1.1. Cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai 1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí ...

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 1 thumb

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Phạm Thái Đa Ngân Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai,giai Đoạn 2016-2025 Chuyên Ngành: ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số