Bảng Phân Tích Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2012

DNTN XD-TM-DV-VT THU SANG Địa chỉ: 78 đường số 4, kp5, p.Trường Thọ, q.Thủ Đức, Tp.HCM SỔ CÁI Năm 2012 Tên TK: Xác định kết quả kinh daonh Số hiệu: 911 Đ VT: Đồ ng VN Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứ ng Số phát sinh Số Ngày Nợ Có ...

Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

2.2.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2.2.10.1. Nguyên tắc hạch toán - Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế TNDN tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế TNDN hiện ...

Kế Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính

DNTN XD-TM-DV-VT THU SANG Địa chỉ: 78 đường số 4, kp5, p.Trường Thọ, q.Thủ Đức, Tp.HCM SỔ CÁI Năm 2012 Tên TK: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 Đ VT: Đồ ng VN Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứ ng Số phát sinh Số Ngày Nợ Có ...

Kế Toán Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp

DNTN XD-TM-DV-VT THU SANG Địa chỉ: 78 đường số 4, kp5, p.Trường Thọ, q.Thủ Đức, Tp.HCM SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Năm 2012 Tên TK: Chi phí nhân viên bán hàng Số hiệu: 6411 Đ VT: Đồ ng VN Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứ ng Số phát sinh Số ...

Chứng Từ Sử Dụng Và Trình Tự Luân Chuyển

DNTN XD-TM-DV-VT THU SANG Địa chỉ: 78 đường số 4, kp5, p.Trường Thọ, q.Thủ Đức, Tp.HCM SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2012 Đ VT: Đồ ng VN Chứng từ Diễn giải Số hiệu tài khoản Số phát sinh Số Ngày Nợ Có Giá vốn xuất bán xi măng 06/01/2012 Giá ...

Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu

Nợ TK 131 54.037.500 Có TK 5113 49.125.000 Có TK 3331 4.912.500 - Ngày 31/12/2012, kế toán xác định tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2012 như sau: Nợ TK 511 2.896.927.635 Có TK 911 289.692.764 2.2.1.6. Ghi sổ Căn cứ vào các chứng từ liên quan ...

Đánh Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Bao gồm: GVHB, CPBH, CPQLDN, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác, chi phí thuế TNDN hiện hành và được biểu hiện thông qua chỉ tiêu lợi nhuận (hay lỗ) về tiêu thụ. 1.10.2. Nguyên tắc hạch toán • Kết quả hoạt động kinh doanh phải ...

Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Nay lớn hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết). - Chiết khấu thanh toán cho người mua. - Các khoản chi phí của hoạt động tài chính. ➢ Bên có: - Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán (chênh lệch số dự ...

Kế Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính

1.5.3. Chứng từ sử dụng - Bảng phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội. - Hóa đơn GTGT. - Phiếu xuất kho. - Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). 1.5.4. Tài khoản sử dụng ➢ Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” Tài khoản 641 không ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số