Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa 2 Năm 2001 Và 2002: 1.1Quỹ Lương:

SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 334 111 334 622 673,387,290 673,387,290 673,387,290 437,701,738 627 74072602 641 87540348 642 74072602 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 338 111 338 622 71,964,533 71,964,533 71,964,533 36,857,926 627 6,237,495 641 7,371,585 642 6,237,495 ...

Phân Bổ Tiền Lương Và Bhxh, Bhyt, Kpcđ Tháng 12/2003

Khi có quỹ lương phân phối, kế toán lao động tiền lương sẽ tính lương cho các bộ phận. Bảng 4: Phân Bổ Quỹ Lương Bộ Phận Văn Phòng Tên đơn vị Số người Tỷ lệ (%) Tổng quỹ lương Số tiền Ban giám đốc 2 0.9 594,000,000 5,346,000 ...