Quy Trình Cho Vay Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

- Quyết định giao vốn; Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh); - Hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh); - Văn bản cho phép vay vốn, thế chấp tài ...