Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

Xem tất cả 99 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 12 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 12

76 Mô hình 4.3.2 Dependent Variable: LOG(X5) Method: Least Squares Date: 06/03/09 Time: 22:45 Sample: 1 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. TD -0.331669 0.206384 -1.607045 0.1182 LOG(X1) 1.792717 0.216574 8.277610 0.0000 LOG(X2) -0.012525 0.100033 ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 11 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 11

Phụ lục 7: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến cho năng suất cây lúa vụ mùa Mô hình 2.4.1 Dependent Variable: LOG(X1) Method: Least Squares Date: 06/03/09 Time: 05:56 Sample: 1 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X2) ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 10 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 10

36 Chi phí thuốc sâu bệnh(000đ) 37 Chi phí thuốc tăng trưởng(000đ) 38 Số lần phun thuốc (lần) 39 Công lao động gia đình(ngày công) 40 Công lao động thuê (công) 41 Giá công thuê (000đ) Thu hoạch 42 Công lao động GĐ để thu hoạch(công) 43 Công lao ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 9 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 9

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Kết luận Thông qua thực trạng hiện nay cho thấy trong quá trình canh tác các mô hình nông nghiệp nói chung điều gặp nhũng khó khăn và thuận lợi nhất định. Với mô hinh trồng lúa thì được thực hiện ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 8 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 8

Từ kết xuất hồi quy của mô hình tuyến tính ta có: Durbin-Waston d = 1,81  chưa có kết luận  Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến R2 aus Từ kết quả R2 ở các mô hình hồi quy phụ (mô hình1.4.1, mô hình 1.4.2, mô hình 1.4.3, mô hình 1.4.4 ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 7 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 7

CT Năng suất giảm Tỷ lệ 0% 10% 20% 30% 35% 40% 0% 2.060,81 1.854,73 1.648,65 1.442,56 1.339,52 1.236,48 10% 1.854,73 1.669,25 1.483,78 1.298,31 1.205,57 1.112,84 20% Giá giảm 1.648,65 1.483,78 1.318,92 1.154,05 1.071,62 989,19 30% 1.442,56 1.298,31 1.154,05 1.009,80 937,67 865,54 35% ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 6 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 6

Người nông dân không phải mất chi phí về thủy lợi cũng như các thuế phải nộp cho nhà nước, đây là điều kiện thuận lợi cho người nông trong SXNN tại địa phương. 4.3.Kết quả và hiệu quả sản xuất 4.3.1.Tổng chi phí sản suất của ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 5 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 5

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Đặc điểm của mẫu điều tra. Tổng mẫu điều tra là 70 hộ trong đó: Rau :35 hộ Lúa :35 hộ Với cách thức lựa chọn mẫu ngẫu nhiên có mục đích mẫu được tiến hành điều tra đối với ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 4 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 4

Là chỉ tiêu hết sức quan trọng trong sản xuất. Đây là khoảng chênh lệch giữa các khoản thu và chi phí bỏ ra. Chỉ tiêu này đo lường hiệu quả trực tiếp, do đó càng lớn càng tốt. Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí Lợi nhuận Tỷ ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 3 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 3

Với tỷ lệ cao nhất thuộc về sản xuất nông nghiệp thì trên địa bàn xã Tân Nhựt thuộc huyện Bình Chánh có 1138 công ty, doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động trong đó CN - TTCN là 58 cơ sở, cở sở sản xuất kinh doanh thuộc khối daonh ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 2 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 2

Phụ lục 2. Kết xuất về năng suất của lúa trong vụ hè thu Phụ lục 3. Kiểm định White cho năng suất của cây lúa trong vụ hè thu Phụ lục 4. Kiểm định đa cộng tuyến cho năng suất lúa vụ hè thu Phụ lục 5. Kết xuất về năng suất lúa ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 1 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai mô hình trồng lúa và trồng rau tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Giữa Hai Mô Hình Trồng Lúa Và Trồng Rau Tại Xã Tân Nhựt Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Thúy Kiều Khóa Luận Tốt Nghiệp Để Nhận ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số