Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá - 30PL 14

- Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật và hoàn thiện động tác

- Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn14

Nhiệm vụ: Thảo luận các vấn đề của nội dung bài học, đưa ra các ý

kiến bàn luận và thống nhất đưa ra kết quả cuối cùng, thực hiện các nội dung thi kết thúc học phần theo yêu cầu của giảng viên.

Yêu cầu: Thảo luận nghiêm túc, thi kết thúc học phần đạt yêu cầu theo quy định.

Nội dung:

- Thảo luận các vấn đề giáo viên đưa ra

- Thi kết thúc kỹ thuật chạy cự ly ngắn


2

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 312 trang tài liệu này.

Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá - 30NỘI DUNG MÔN BÓNG ĐÁ – (30 Tiết)


Giáo

án

Nội dung yêu cầu bài giảng

Số

tiết


1

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lịch sử, nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, nắm vững luật thi đấu môn Bóng đá.

Yêu cầu: Học tập nghiêm túc, tham khảo tài liệu để nắm vững kiến thức theo yêu cầu của môn Bóng đá.

Nội dung:

1. Lịch sử phát triển

2. Nguyên lý kỹ thuật

3. Kỹ, chiến thuật thi đấu

4. Luật thi đấu


4


2

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về bài khởi động cơ bản và các bài tập bổ trợ chuyên môn Bóng đá.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng bài khởi động cơ bản và các bài tập bổ trợ chuyên môn Bóng đá theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung:

- Thực hành kỹ thuật cơ bản Bóng đá

- Giới thiệu môn học và các bài tập bổ trợ chuyên môn


2


3

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật chạy trên đường thẳng, đường vòng.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng kỹ thuật chạy trên đường

thẳng, đường vòng theo yêu cầu của giảng viên.


2

PL 15

Nội dung:

- Kỹ thuật chạy trên đường thẳng

- Kỹ thuật chạy trên đường vòng4

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật di chuyển chạy chổ, kỹ thật di chuyển lừa bóng qua người.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng kỹ thuật di chuyển chạy chổ, kỹ thật di chuyển lừa bóng qua người theo yêu cầu của giảng viên. Nội dung:

- Kỹ thuật di chuyển chạy chổ

- Kỹ thật di chuyển lừa bóng qua người


2


5

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật,

kỹ thuật chạy.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật, kỹ thuật chạy theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung:

- Nguyên lý kỹ thuật

- Kỹ thuật chạy


2


6

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đá bóng chết tại chỗ

bằng lòng bàn chân.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân


2


7

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân.


2


8

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác đá

bóng chết tại chỗ bằng mu bàn chân.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác đá bóng chết tại chỗ bằng mu bàn chân theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Đá bóng chết tại chỗ bằng mu bàn chân


2

9

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác đá

bóng chết tại chỗ bằng mu bàn chân.

2PL 16

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác đá bóng chết tại

chỗ bằng mu bàn chân theo yêu cầu của giảng viên đưa ra. Nội dung: Đá bóng chết tại chỗ bằng mu bàn chân10

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Đá bóng chết tại chỗ bằng lòng bàn chân


2


11

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác đá

bóng lăn sệt bằng mu bàn chân

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác đá bóng lăn sệt bằng mu bàn chân theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Đá bóng lăn sệt bằng mu bàn chân


2


12

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác kỹ

thuật ném biên, kỹ thuật tranh cướp bóng.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật ném biên, kỹ thuật tranh cướp bóng theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung:

- Kỹ thuật ném biên

- Kỹ thuật tranh cướp bóng


2


13

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác chiến

thuật thi đấu bóng đá.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ chiến thuật thi đấu bóng đá theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Chiến thuật thi đấu bóng đá


2


14

Nhiệm vụ: Thảo luận các vấn đề của nội dung bài học, đưa ra các ý

kiến bàn luận và thống nhất đưa ra kết quả cuối cùng, thực hiện các nội dung thi kết thúc học phần theo yêu cầu của giảng viên.

Yêu cầu: Thảo luận nghiêm túc, thi kết thúc học phần đạt yêu cầu theo quy định.

Nội dung:

- Thảo luận các vấn đề giáo viên đưa ra

- Thi kết thúc học phần


2PL 17

NỘI DUNG MÔN BÓNG CHUYỀN – (30 Tiết)


Giáo

án

Nội dung yêu cầu bài giảng

Số

tiết


1

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lịch sử, nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, nắm vững luật thi đấu môn Bóng chuyền.

Yêu cầu: Học tập nghiêm túc, tham khảo tài liệu để nắm vững kiến thức theo yêu cầu của môn Bóng chuyền.

Nội dung:

1. Lịch sử phát triển

2. Nguyên lý kỹ thuật

3. Kỹ, chiến thuật thi đấu

4. Luật thi đấu


4


2

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về bài khởi động cơ bản và các bài tập bổ trợ chuyên môn, các tư thế chuẩn bị Bóng chuyền.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng bài khởi động cơ bản và các bài tập bổ trợ chuyên môn, các tư thế chuẩn bị Bóng chuyền theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung:

- Tư thế cao

- Tư thế trung bình

- Tư thế thấp


2


3

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật bước di chuyển sang trái, phải trong môn Bóng chuyền.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng kỹ thuật kỹ thuật bước di chuyển sang trái, phải trong môn Bóng chuyền theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung:

- Bước di chuyển sang trái

- Bước di chuyển sang phải


2


4

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật bước di chuyển lên trên, lùi sau.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng kỹ thuật kỹ thuật bước di chuyển lên trên, lùi sau theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung:


2


PL 18

- Bước di chuyển lên trên

- Bước di chuyển lùi sau5

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

phát bóng thấp tay.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật phát bóng thấp tay theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Phát bóng thấp tay


2


6

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

phát bóng thấp tay.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật phát bóng thấp tay theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Phát bóng thấp tay


2


7

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

phát bóng cao tay.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật phát bóng cao tay theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Phát bóng cao tay


2


8

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật phát bóng cao tay.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật phát bóng cao tay theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Phát bóng cao tay


2


9

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

Đệm bóng.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật đệm bóng theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Đệm bóng


2


10

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

Đệm bóng.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật đệm bóng theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Đệm bóng


2

11

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác kỹ

thuật chuyền bóng.

2PL 19

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật chuyền

bóng theo yêu cầu của giảng viên đưa ra. Nội dung: Kỹ thuật chuyền bóng12

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác đập bóng trước mặt.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật đập bóng trước mặt theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Đập bóng trước mặt


2


13

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác đập

bóng trước mặt, bài tập thể lực do giảng viên chọn cho sinh viên.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật đập bóng trước mặt, bài tập thể lực do giảng viên chọn cho sinh viên theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung:

- Đập bóng trước mặt

- Bài tập thể lực do giảng viên chọn cho sinh viên


2


14

Nhiệm vụ: Thảo luận các vấn đề của nội dung bài học, đưa ra các ý

kiến bàn luận và thống nhất đưa ra kết quả cuối cùng, thực hiện các nội dung thi kết thúc học phần theo yêu cầu của giảng viên.

Yêu cầu: Thảo luận nghiêm túc, thi kết thúc học phần đạt yêu cầu theo quy định.

Nội dung:

- Thảo luận các vấn đề giáo viên đưa ra

- Thi kết thúc học phần


2NỘI DUNG MÔN BÓNG RỔ – (30 Tiết)


Giáo

án

Nội dung yêu cầu bài giảng

Số

tiết


1

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lịch sử, nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, nắm vững luật thi đấu môn Cầu lông.

Yêu cầu: Học tập nghiêm túc, tham khảo tài liệu để nắm vững kiến thức theo yêu cầu của môn Cầu lông.

Nội dung:


4


PL 20

1. Lịch sử phát triển

2. Nguyên lý kỹ thuật

3. Kỹ, chiến thuật thi đấu

4. Luật thi đấu2

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về bài khởi động cơ bản

và các bài tập bổ trợ chuyên môn, các tư thế chuẩn bị, cách cầm vợt Cầu lông.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng bài khởi động cơ bản và các bài tập bổ trợ chuyên môn, các tư thế chuẩn bị cách cầm vợt Cầu lông theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật các bước di chuyển trong bóng rổ


2


3

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật phát cầu

thấp tay, cách phát cầu.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng kỹ thuật phát cầu thấp tay, cách phát cầu theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật dẫn bóng


2


4

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật đỡ phát

cầu.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng kỹ thuật đỡ phát cầu theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực


2


5

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

đánh cầu cao sâu.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật đánh cầu cao sâu theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật đánh cầu cao sâu


2


6

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

đánh cầu thấp tay.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật đánh cầu thấp tay theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực


2


7

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật bước di chuyển lên lưới.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật bước


2PL 21

di chuyển lên lưới theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao8

Nhiệm vụ: Trang bị lại cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ

thuật bước di chuyển lùi sau.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật bước di chuyển lùi sau theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao


2


9

Nhiệm vụ: Trang bị lại cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ

thuật bước di chuyển sang hai bên.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật bước di chuyển sang hai bên theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật hai bước ném rổ một tay trên cao


2


10

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý kỹ thuật

bước di chuyển đánh cầu.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng nguyên lý kỹ thuật bước di chuyển đánh cầu theo yêu cầu của giảng viên.

Nội dung: Kỹ thuật hai bước ném rổ một tay trên cao


2


11

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các động tác kỹ thuật phát cầu cao sâu cuối sân.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật phát cầu cao sâu cuối sân theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Kỹ thuật hai bước ném rổ một tay trên cao


2


12

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các chiến thuật

đánh đơn trong thi đấu Cầu lông.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật chiến thuật đánh đơn trong thi đấu Cầu lông theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Kỹ thuật tại chỗ cầm bóng qua người


2


13

Nhiệm vụ: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các chiến thuật

đánh đôi trong thi đấu Cầu lông.

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật chiến thuật đánh đôi trong thi đấu Cầu lông theo yêu cầu của giảng viên đưa ra.

Nội dung: Kỹ thuật hai bước ném rổ một tay trên cao


2

Xem tất cả 312 trang.

Ngày đăng: 02/05/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí