Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường - 22


17. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết định số 2318/2008/QĐ- NHNN ban hành ngày 20/10/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng, Hà Nội.

18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết định số 2561/2008/QĐ- NHNN ban hành ngày 03/11/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng, Hà Nội.

19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết định số 2810/2008/QĐ- NHNN ban hành ngày 20/11/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng, Hà Nội.

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư số 03/2010/TT-NHNN ban hành ngày 10/02/2010 về việc quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng, Hà Nội.

21. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư số 07/2010/TT-NHNN ban hành ngày 26/02/2010 quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thoả thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Hà Nội.

22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ban hành ngày 14/4/2010 về việc hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận, Hà Nội.


23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Chỉ thị số 02/2011/CT-NHNN ngày 07/9/21011 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

24. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ban hành ngày 3/3/2011 về việc quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 249 trang tài liệu này.

25. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư số 09/2011/TT-NHNN ban hành ngày 09/04/2011 về việc quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, Hà Nội.

26. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ban hành ngày 01/06/2011 về việc quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, Hà Nội.

Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường - 22

27. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ban hành ngày 28/9/2011 về việc Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

28. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ban hành ngày 12/3/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

29. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ban hành ngày 10/4/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.


30. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ban hành ngày 04/5/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế, Hà Nội.

31. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ban hành ngày 25/5/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

32. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ban hành ngày 8/6/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

33. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ban hành ngày 08/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông từ số 14/2012/TT-NHNN ngày 4/5/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế, Hà Nội.

34. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 32/2012/TT-NHNN ban hành ngày 21/12/2012 về việc Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

35. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ban hành ngày 21/12/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với


khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế, Hà Nội.

36. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 08/2013/TT-NHNN ban hành ngày 25/3/2013 về việc Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

37. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 09/2013/TT-NHNN ban hành ngày 25/3/2013 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế, Hà Nội.

38. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ban hành ngày 10/5/2013 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế, Hà Nội.

39. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 14/2013/TT-NHNN ban hành ngày 27/06/2013 về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

40. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 15/2013/TT-NHNN ban hành ngày 27/6/2013 về việc Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

41. Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2013), Thông tư số 16/2013/TT-NHNN ban hành ngày 27/6/2013 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với


khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế, Hà Nội.

42. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định số 497/2014/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

43. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định số 498/2014/QĐ-NHNN ban hành ngày 17/3/2014 Quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

44. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định số 499/2014/QĐ-NHNN ban hành ngày 17/3/2014 quyết định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

45. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định số 2172/2014/QĐ- NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

46. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định số 2173/2014/QĐ- NHNN ban hành ngày 28/10/2014 Quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Quy định tại Thông tư số 07/2014/TT- NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

47. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định số 2174/2014/QĐ- NHNN ban hành ngày 28/10/2014 quyết định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng


nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

48. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ban hành ngày 17/3/2014 về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, Hà Nội.

49. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ban hành ngày 17/3/2014 về việc Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.

50. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ban hành ngày 17/3/2014 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế Hà Nội.

51. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Quyết định số 1938/2015/QĐ- NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

52. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Quyết định số 2589/2015/QĐ- NHNN ban hành ngày 17/12/2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, các nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, Hà Nội.

53. Quốc hội Việt Nam Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội các năm từ 2002 đến 2016, Hà Nội.

54. Quốc hội Việt Nam (1997), Luật số 01/1997/QH10 ban hành ngày 12/12/1997 về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội.


55. Quốc hội Việt Nam (2001), Nghị quyết số 55/2001/QH10 của Quốc hội về Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 Hà Nội

56. Quốc hội Việt Nam (2005), Nghị quyết số 51/2005/QH11 về Nhiệm vụ năm 2006, Hà Nội.

57. Quốc hội Việt Nam (2006), Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 Hà Nội.

58. Quốc hội Việt Nam (2006), Nghị quyết số 75/2006/NQ-QH11 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2007, Hà Nội.

59. Quốc hội Việt Nam (2007), Nghị quyết số 07/2007/QH12 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008, Hà Nội.

60. Quốc hội Việt Nam (2010), Luật số 46/2010/QH12 ban hành ngày 16/6/2010 về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội.

61. Quốc hội Việt Nam (2011), Nghị quyết số 10/2011/NQ-QH13 của Quốc hội ban hành ngày 8/11/2011về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015, Hà Nội.

62. Quốc hội Việt Nam (2016), Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 Hà Nội

63. Tổng cục Thống kê (2016), Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2015, NXB Thống Kê, Hà Nội.

64. Tổng cục Thống kê Việt Nam (2015), Niêm giám Thống kê 2014, NXB Thống Kê, Hà Nội.

65. Ủy ban kinh tế của Quốc hội và UNDP tại Việt Nam (2012), Lạm phát mục tiêu và hàm ý đối với khuôn khổ chính sách tiền tệ ở Việt Nam, NXB Tri Thức, Hà Nội.

66. Mai Văn Bạn (2009), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương, Đại học Thăng Long, NXB Tài Chính, Hà Nội.

67. Nguyễn Ngọc Bảo (2005), Chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân


68. David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.198.

69. Lê Vinh Danh (1996), Tiền và Hoạt động ngân hàng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 496-518.

70. Nguyễn Thị Dũng (2001), Hoàn thiện chính sách và cơ chế lãi xuất trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân

71. Ngô Hướng (2013), Lãi suất cơ bản - Những vướng mắc trong thực tiễn và biện pháp xử lý, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành DTNH.27/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, TP Hồ Chí Minh.

72. Robert J.Gordon (1994), Kinh tế học vĩ mô, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.30.

73. John Maynard Keynes (1994), Lý thuyết tổng quát về việc làm,lãi suất và tiền tệ, NXB Giáo dục, pp. 212.

74. Vũ Văn Long (2003), Hoàn thiện cơ chế lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam, Học viện Tài chính

75. Nguyễn Xuân Luật (2003), Giải pháp hoàn thiện cơ chế lãi suất trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân.

76. Alfred Marshall (1994), Các nguyên tắc kinh tế - Principles of Economics, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.220-221.

77. Nguyễn Văn Ngọc (2011), Tiền tệ ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

78. Tô Kim Ngọc (2003), Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của chính sách tiền tệ Việt Nam thông qua cơ chế điều chỉnh bằng lãi suất, Học viện Ngân hàng.

79. Nguyễn Đức Long, Lê Quang Phong (2012), "Nguyên tắc Taylor trong điều hành chính sách tiền tệ", Tạp chí Ngân hàng, số 23, tháng 12/2012, pp. 2-5.

Xem tất cả 249 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *