Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2025 - 12

27. Nguyễn Thị Lan Hương (2012), Ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 28. Nguyễn Thị Bích Hường (2005), Chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế trong tiến trình hội ...

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2025 - 11

3.2.5. Mở rộng thị trường Thị trường có vai trò tương hỗ đối với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của địa phương. Nếu một nền kinh tế với thị trường phát triển toàn diện có thể tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ ...

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2025 - 2

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Cơ cấu ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nền kinh tế, nó phản ánh sự phát triển của phân công lao động xã hội và trình độ lực lượng sản xuất. Nếu có những chính sách ...

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2025 - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Tạ Minh Phong Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Trên Địa Bàn Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Giai Đoạn 2015 – 2025 ...