Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở - Thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - 17

PHỤ LỤC


Phụ lục 1

BẢNG 2.1: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH NĂM 2011, 2012, 2013


STT

Sự kiện hộ tịch

Số lượng đăng ký

2011

2012

2013

1

Khai sinh

4526

4990

5388

2

Khai tử

1016

1043

1025

3

Kết hôn

1583

1628

1619

4

Thay đổi, cải chính hộ tịch

94

116

134

5

Nhận nuôi con nuôi

12

26

35

6

Xác định dân tộc

2

3

0

7

Xác định lại giới tính

0

0

0

8

Nhận cha, mẹ, con

13

26

17

9

Giám hộ

0

0

0

10

Các trường hợp khác

00

00

00

11

Tổng cộng

7246

7832

8219

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 144 trang: Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở - Thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở - Thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - 17


Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch.Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội từ năm 1987 đến năm 2013.

Phụ lục 2

BẢNG 2.2: TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ TỪ NĂM 2009- 2013STT


NĂM


TỔNG

ĐĂNG KÝ KHAI

SINH

ĐĂNG KÝ KẾT

HÔN

ĐĂNG KÝ KHAI

TỬ

CẤP LẠI BẢN CHÍNH

GKS

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ

TỊCH

01

2009

7226

4625

1565

827

156

53

02

2010

7181

4504

1601

818

182

76

03

2011

7403

4526

1583

1016

196

82

04

2012

8001

4990

1628

1043

238

102

05

2013

8404

5388

1619

1025

278

94

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch.Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội từ năm 1987 đến năm 2013.

Phụ lục 3

BẢNG 2.3: SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KHAI SINH NĂM 2013SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số


Nam


Nữ

Trong đó

Đăng ký

đúng hạn

Đăng ký

quá hạn

Đăng

ký lại

SINH

5516

2772

2744

5308

80

128

1. Con trong giá thú

5399

2692

2707
2. Con ngoài giá thú

114

78

36
3. Trẻ bị bỏ rơi

03

02

01
Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội từ năm 1987 đến năm 2013.

Phụ lục 4

BẢNG 2.4: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2013STT


Năm

Đăng ký khai sinh

Đăng ký khai tử


Tổng số

Đăng ký

đúng hạn

Đăng ký quá hạn


Tổng số

Đăng ký

đúng hạn

Đăng ký quá hạn

1

2009

4625

4427

198

821

634

187

2

2010

4504

4378

126

818

648

170

3

2011

4526

4421

105

1016

926

90

4

2012

4990

4905

85

1043

967

76

5

2013

5388

5308

80

1025

980

45

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội từ năm 1987 đến năm 2013.

Phụ lục 5

BẢNG 2.5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ PHÁP HỘ TỊCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌTên xã, thị trấn

Tổng số xã, thị

trấn

Tổng số công

chức tư pháp-hộ

tịch

Trình độ

Chuyên môn


Cấp III


Cấp II


Cấp I

Thạc sỹ

Luật

ĐHL

& ĐH#


TCL

Chưa qua đào

tạo

Văn Điển

Thị

trấn

02

0200

02

00

00

Tân Triều

02

0200

02

00

00

Thanh Liệt

02

0200

02

00

00

Tả Thanh Oai

02

0200

02

00

00

Hữu Hoà

02

0200

02

00

00

Tam Hiệp

02

0200

01

01

00

Tứ Hiệp

02

0201

01

00

00

Ngũ Hiệp

02

0200

01

01

00

Ngọc Hồi

02

0201

01

00

00

Liên Ninh

02

0200

02

00

00

Đại Áng

02

0200

02

00

00

Vĩnh Quỳnh

02

0200

02

00

00

Đông Mỹ

02

0200

02

00

00

Duyên Hà

01

0100

01

00

00

Vạn Phúc

01

0100

01

00

00

Yên Mỹ

01

0100

01

00

00

Tổng cộng

16

29

2902

25

02

00

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội từ năm 1987 đến năm 2013.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/06/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *