Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kì 2001-2010 và định hướng đến năm 2020 - 11

Phụ lục 3:Bản thống kê kết quả điều traThông tin cá nhân

Giới tính

Nam

37,5%

Nữ

62,5%


Độ tuổi

< 18

10%

18-25

17.50%

25-35

27,5%

35-55

45%


Nghề nghiệp

HS-SV

22,5%

NVHC-

VP

32,5%

NT-HT

45%

Khác

0

THÔNG TIN KHẢO SÁT


1

2

3

4

5

câu 1

55%

45%

0

0


câu 2

42,5%

30%

20%

7,5%


câu 3

27,5%

35%

15%

22,5%


câu 4

70%

15%

5%

10%


câu 5

80%

2,5%

5%

15%


câu 6

27,5%

17,5%

52,5%

2,5%


câu 7

77,5%

22,5%

0

0


câu 8

82,5%

0

17,5%

0


câu 9

40%

32,5%

12,5%

15%


câu 10

50%

10%

25%

15%


câu 11

20%

35%

15%

0

5%

câu 12

70%

30%
câu 13

75%

25%
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 91 trang tài liệu này.

Phụ lục 4: Ảnh minh họa Chùa Keo:

Kiến trúc đặc sắc của chùa Keo Lễ hội ở chùa Keo Đền Trần Quang cảnh 1Kiến trúc đặc sắc của chùa Keo Lễ hội ở chùa Keo Đền Trần Quang cảnh 2


Kiến trúc đặc sắc của chùa Keo Lễ hội ở chùa Keo Đền Trần Quang cảnh 3

Kiến trúc đặc sắc của chùa Keo


Lễ hội ở chùa Keo Đền Trần Quang cảnh đền Trần Lễ hội đền Trần Thái 4

Lễ hội ở chùa Keo


Đền Trần


Quang cảnh đền Trần Lễ hội đền Trần Thái Bình Đền Tiên La Hầu đồng tại 5Quang cảnh đền Trần Lễ hội đền Trần Thái Bình Đền Tiên La Hầu đồng tại 6Quang cảnh đền Trần Lễ hội đền Trần Thái Bình Đền Tiên La Hầu đồng tại 7

Quang cảnh đền Trần


Lễ hội đền Trần Thái Bình Đền Tiên La Hầu đồng tại đền Tiên La Một số 8Lễ hội đền Trần Thái Bình Đền Tiên La Hầu đồng tại đền Tiên La Một số 9


Lễ hội đền Trần Thái Bình

Đền Tiên La


Hầu đồng tại đền Tiên La Một số hình ảnh tại đền Tiên La 10Hầu đồng tại đền Tiên La Một số hình ảnh tại đền Tiên La 11

Hầu đồng tại đền Tiên La


Một số hình ảnh tại đền Tiên La 12Một số hình ảnh tại đền Tiên La 13Một số hình ảnh tại đền Tiên La 14

Một số hình ảnh tại đền Tiên La

Xem tất cả 91 trang.

Ngày đăng: 08/07/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí