Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 3


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH

1. NCS (2019) Bad debts in Vietnamese banks: Analysis and recommendations”, Journal of Finance & Accounting Research, Số 01(5) – 2019, tr.28

2. NCS (2020) Tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng hướng đến phát triển bền vững hệ thống ngân hàng”, Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 01

– 2020, tr. 93

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 29 trang: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 3

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số