Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM - 19


Case Processing SummaryN

%

Cases

Valid

290

100.0

Excludeda

0

.0

Total

290

100.0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 161 trang tài liệu này.

Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM - 19

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.891

6


Item Statistics


Mean

Std. Deviation

N

CHATLUONG1

3.44

.883

290

CHATLUONG2

3.41

.915

290

CHATLUONG3

3.56

.911

290

CHATLUONG4

3.55

.966

290

CHATLUONG5

3.41

.999

290

CHATLUONG6

3.40

.980

290


Item­Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item­ Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CHATLUONG1

17.32

14.999

.723

.870

CHATLUONG2

17.35

14.582

.759

.864

CHATLUONG3

17.20

14.820

.724

.870

CHATLUONG4

17.21

14.790

.673

.878

CHATLUONG5

17.35

14.449

.695

.875

CHATLUONG6

17.36

14.592

.691

.875


Scale Statistics

Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

20.76

20.724

4.552

6


5. Thang đo giá cả tín dụng (GIACA)

Case Processing SummaryN

%

Cases

Valid

290

100.0

Excludeda

0

.0

Total

290

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.698

3


Item Statistics


Mean

Std. Deviation

N

GIACA1

2.45

.933

290

GIACA2

2.61

.854

290

GIACA3

2.75

.862

290


Item­Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item­ Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

GIACA1

5.36

2.231

.459

.680

GIACA2

5.20

2.112

.620

.472

GIACA3

5.06

2.384

.472

.656


Scale Statistics

Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

7.81

4.383

2.093

3


6. Thang đo mở rộng tín dụng (MORONG)

Case Processing SummaryN

%

Cases

Valid

290

100.0

Excludeda

0

.0

Total

290

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.773

3


Item Statistics


Mean

Std. Deviation

N

MORONG1

3.34

.766

290

MORONG2

3.16

.807

290

MORONG3

3.31

.806

290


Item­Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item­ Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

MORONG1

6.46

2.056

.570

.735

MORONG2

6.65

1.882

.615

.686

MORONG3

6.50

1.843

.641

.657


Scale Statistics

Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

9.81

3.893

1.973

3


Phụ lục 5

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA (lần 2)

1. Thang đo từ chối cấp tín dụng (TUCHOI)

Case Processing SummaryN

%

Cases

Valid

290

100.0

Excludeda

0

.0

Total

290

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.730

7


Item Statistics


Mean

Std. Deviation

N

TUCHOI1

2.85

.912

290

TUCHOI2

2.87

.917

290

TUCHOI3

2.75

.846

290

TUCHOI4

2.91

.913

290

TUCHOI5

2.77

.909

290

TUCHOI6

2.97

.884

290

TIEPTUC4

3.40

.899

290


Item­Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item­ Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TUCHOI1

17.67

10.223

.685

.636

TUCHOI2

17.65

9.869

.754

.617

TUCHOI3

17.77

10.593

.680

.642

TUCHOI4

17.60

10.552

.619

.654

TUCHOI5

17.74

10.537

.625

.652

TUCHOI6

17.55

10.663

.625

.653

TIEPTUC4

17.12

18.466

­.546

.886


Scale Statistics


Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

20.52

15.053

3.880

7


2. Thang đo tiếp tục cấp tín dụng (TIEPTUC)

Case Processing Summary
N

%

Cases

Valid

290

100.0

Excludeda

0

.0

Total

290

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.734

4


Item Statistics


Mean

Std. Deviation

N

TIEPTUC1

3.71

.802

290

TIEPTUC2

3.70

.847

290

TIEPTUC3

3.42

.870

290

TIEPTUC5

3.59

.992

290


Item­Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item­ Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TIEPTUC1

10.71

4.386

.558

.660

TIEPTUC2

10.72

4.249

.554

.659

TIEPTUC3

11.00

4.066

.592

.636

TIEPTUC5

10.83

4.203

.422

.745


Scale Statistics

Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

14.42

6.902

2.627

4


Phụ lục 6

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC THANG ĐO

1. Kết quả EFA đối với các thành phần từ chối cấp tín dụng, tiếp tục cấp tín dụng, khó khăn khi giao dịch tín dụng, chất lượng dịch vụ tín dụng, giá cả tín dụng

KMO and Bartlett's Test

Kaiser­Meyer­Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.908

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi­Square

3648.496

df

300

Sig.

.000

Xem tất cả 161 trang.

Ngày đăng: 18/04/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí