Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ KSP - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KSP


Ngành: KẾ TOÁN

Chuyên ngành: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG


Giảng viên hướng dẫn : TH.S PHAN MINH THÙY Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ CẦN

MSSV: 1054030744 Lớp: 10DKNH02


TP. Hồ Chí Minh, 2014

Tôi xin cam đoan đây đề tài do chính tôi thực hiện. Những kết quả và số liệu thu thập trong khóa luận tôt nghiệp được thực hiện tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ KSP, không sao chép bất kỳ nguồn nào.Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.


Tp.Hồ Chí Minh, ngày......., tháng........, năm 2014 Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thị Cần


Qua 3 năm học tập và rèn luyện dưới trường Đại học CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH cùng với thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ KSP, tôi đã học tập được nhiều kiến thức bổ ích và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Bằng sự nỗ lực học tập, nghiên cứu của bản thân cùng với sự giảng dạy tận tình của quý thầy cô trường Đại học CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô Phan Minh Thùy và các anh chị trong công ty TNHH TM-DV KSP, tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đặc biệt là thầy Trần Nam Trung đã chỉ bảo tận tình, sửa chữa khuyết điểm cho tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh chị làm việc tại Công ty TNHH TM-DV KSP đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc thực tế trong suốt quá trình thực tập.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả người thân, bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, tôi xin gửi đến quý thầy cô, các anh chị làm việc tại Công ty TNHH TM-DV KSP cùng người thân và bạn bè lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.


Tp.Hồ Chí Minh, ngày......., tháng........, năm 2014 Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thị Cần

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên : ......................................................................................

MSSV : ............................................................................................................

Khoá : ............................................................................................................


1. Thời gian thực tập

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Bộ phận thực tập

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Kết quả thực tập theo đề tài

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Nhận xét chung


………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

Ngày …..tháng ….năm 201…

Đơn vị thực tập

(ký tên và đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


TP.HỒ CHÍ MINH, Ngày ……..tháng……..năm…...

Giáo viên hướng dẫn ( ký, họ tên)Chữ viết tắt

Nội dung

BHXH

Bảo hiểm xã hội

CPBH

Chi phí bán hàng

CPQLDN

Chi phí quản lý doanh nghiệp

DTHĐTC

Doanh thu hoạt động tài chính

DV

Dịch vụ

GTGT

Giá trị gia tăng

HĐKD

Hoạt động kinh doanh

HĐTC

Hoạt động tài chính

TK

Tài khoản

TM

Thương mại

TNCN

Thu nhập cá nhân

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TSCĐ

Tài sản cố định

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 85 trang tài liệu này.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ KSP - 1Bảng

Nội dung

2.1

Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TMDV KSP

2.2

HĐ GTGT

2.3

Phiếu thu

2.4

Sổ chi tiết bán hàng

2.5

Sổ chi tiết phải thu khách hàng

2.6

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

2.7

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.8

Sổ cái 511

2.9

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.10

Sổ cái 515

2.11

Phiếu xuất kho

2.12

Sổ chi tiết hàng hóa

2.13

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.14

Sổ cái 632

2.15

Phiếu chi

2.16

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.17

Sổ cái 641

2.18

Phiếu chi

2.19

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.20

Sổ cái 642

2.21

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.22

Sổ cái 635

2,23

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.24

Sổ cái thuế TNDN

2.25

Sổ nhật ký chung năm 2013

2.26

Sổ cái 911

2.27

Báo cáo kết quả HĐKD của công ty TNHH TMDV KSP năm 2013


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ

Nội dung

2.1

Bộ máy tổ chức quản lý của công ty

2.2

Bộ máy kế toán của công ty

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

3. Phạm vi nghiên cứu 1

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV

KSP 3

1.1. Kế toán doanh thu 3

1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 3

1.1.2. Kế toán các khoản giảm tr doanh thu 8

1.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 11

1.1.4. Kế toán các khoản thu nhập khác 12

1.2. Kế toán tập h p chi ph 13

1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 13

1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 15

1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 16

1.2.4. Kế toán chi phí tài chính 18

1.2.5. Kế toán các khoản chi phí khác 18

1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 19

1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 22

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV KSP 24

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV KSP 24

2.1.1. Lịch sử hình thành 24

2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty 24

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24

2.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty 24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 25

2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty 25

2.1.2.2. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 25

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 27

2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 27

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán 28

Xem tất cả 85 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí