Chế độ đãi ngộ đối với quân đội dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884 - 26
STT


Năm

Nội dung trợ cấp

Võ quan được

ban cấp

Lý do

Mức trợ cấp

quan tiền, chết trận cấp gấp đôi. tỉnh này đã chi 57 quan tiền để lo liệu nên chăng cho được quyết

toán.


25

12 tháng 12 năm Tự Đức 30

Cai đội Cấm binh Ngô Văn Cường

Đến Thái Nguyên đánh dẹp

Xin chiếu theo lệ truy thu Cai đội Cấm binh, chiếu theo phẩm hàm cấp tuất.


24

13 tháng 10 năm Tự

Đức 30

Phó Lãnh Hoàng đình Mậu

Bị bệnh chết khi ở quân thứ

Thực thụ Quản cơ, chiếu tặng hàm cấp tuất tăng

gấp rưỡi,


25

27 tháng 9 năm Tự

Đức 30

Lãnh binh

Nguyễn Văn Trung

Đi sai phái ở Nghệ An

Chiếu lệ nên cấp gấp đôi


26

14 tháng 4 năm Tự

Đức 30

Phó lãnh binh Vũ Văn Diệu

Sai phái đến quân thứ Thái Nguyên

Miễn giáng 3 cấp lưu nhiệm. Cấp tuất gấp đôi.


27

20 tháng 10 năm Tự Đức 30

Cai đội Cấm binh Hoàng Đình Mậu

Lãnh Phó Lãnh binh tỉnh Thái Nguyên

Truy thụ hàm Quản cơ, thêm gấp rưỡi cấp tuất theo hàm

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 212 trang tài liệu này.

Chế độ đãi ngộ đối với quân đội dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884 - 26

[Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Thực lục, Hội điển, Châu bản triều Nguyễn]

c. Bảng thống kê về việc trợ cấp cho võ quan đương nhiệm bị chết dưới triều Nguyễn

STT

Năm

Võ quan được ban

cấp

Mức ban cấp


1


Minh Mệnh năm thứ nhất (1819).

Thự Thượng thư Binh

bộ Nguyễn Tường Vân ở Bắc Thành

Truy tặng Binh bộ Thượng thư, cho

200 lạng bạc cấp cho 2 người mộ phu.

2

Chưởng cơ Nguyễn

Văn Thanh

Tiền tuất 200 quan.

3

Minh Mệnh thứ

2 (1820)

Vệ uý Thị trung Tôn

Thất Trinh

Ban cấp 100 lạng bạc

4


Minh Mệnh năm thứ 11 (1830)

Vệ úy Nguyễn Văn Hòa

Vua đặc ân hậu tuất

5

Vệ uý Lê Hậu

1 cây gấm Tống và 100 quan tiềnSTT

Năm

Võ quan được ban

cấp

Mức ban cấp


6

Minh Mệnh năm thứ 12 (1831),

Thự phó Vệ úy dinh Hổ Oai Nguyễn Văn

Vị

Cấp tuất theo hàm mới lại100 quan tiền, khôi phục 1 bậc bị giáng


7

Minh Mệnh năm thứ 16 (1835)

Lãnh binh Tuyên

Quang Nguyễn Văn Quyên

Truy tặng hàm Thống chế, theo hàm

cấp tuất, 500 quan tiên, 2 cây gấm Tàu.


8

Minh Mệnh năm thứ 21 (1840)

Tổng đốc Long Tường Đoàn Văn Phú

Thưởng 3 cây gấm Tống, 200quan. Chuẩn bị lễ phẩm lập đàn cúng lễ, hộ tống linh cữu về quê. Thưởng thêm

300 quan để lo việc tang.


9


Tự Đức năm thứ 19 (1866)

Nguyên Tuần phủ Tổng đốc Ninh - Thái Đỗ Quang (ốm xin nghỉ) chết.

Truy tặng hàm Lễ bộ Thượng thư, tiền tuất 600 quan, cấp cho mẹ viên ấy mỗi tháng 2 phương gạo, 10 quan tiền, khi chết, cho 100 quan tiền và

lục dụng con.b


10

3/3 TĐ 2

Thự Tổng đốc Định Biên Nguyễn Đức Hoạt

1 tấm triều bào theo Chánh nhị phẩm mà cấp tuất, thêm cho 3 cây gấm Tống, 5 tấm lụa trắng, 300 quan, đàn tế cấp thêm 300 quan tiền lo việc an

tang


11

10 tháng 7 năm

Tự Đức 4

Thự Thành Thủ uý sung Hiệp quản vệ Quảng Nam Hoàng

Công Tính

Cấp tuất theo lệ định

cho truy tặng thực thụ Thành Thủ uý... và chiếu theo hàm mới cấp tuất


12

24 tháng 7 năm

Tự Đức 4

Thự Phó vệ uý chư

quân Lãnh Từ tế Tôn Thất Quyền

Truy thực thụ, theo hàm mới cấp tuất


13

5 tháng 11 năm

Tự Đức 4

Phó vệ uý, Phi kỵ úy

Nguyễn Đức

Theo phẩm hàm cấp tuất


14

14 tháng 11 năm

Tự Đức 4

Phó vệ uý vệ Hữu Thuỷ thuộc tỉnh Đinh

Tường Nguyễn Nguyên

Chiếu lệ cấp tuất


15

26 tháng 8 năm

Tự Đức 2

Quản cơ cơ Lê Thức,

Cấp tuất theo lệ ra, thuộc diện quan chức hàm Chánh tứ phẩm nên xin

làm tờ sớ tâu lên đầy đủ

16

26 tháng 8 năm

Phó vệ uý Trần Đăng

Theo lệ cấp tuấtSTT

Năm

Võ quan được ban

cấp

Mức ban cấp


Tự Đức 2

Điền


17

10 tháng 7 năm

Tự đức 16

Phò mã Đô uý Đoàn

Văn Tuyển

Chiếu theo phẩm hàm cấp tuất


18

25 tháng 6 năm

Tự Đức 20

Vệ uý Phạm Hựu

Có tội về khoản nhận sai thuốc vẽ bị đánh 50 roi, phần bồi thường tiền là 140 quan 5 mạch 52 văn. Trước sau đã bồi nạp được 40 quan, còn thiếu 64 quan 5 mạch 52 văn. Châu điểm

vào hai chữ miễn bồi)


19

10 tháng 10 năm

Tự Đức 15

Lĩnh Thành thủ uý Nguyễn Bá Hợp

Truyền chiếu theo phẩm trật cấp tuất

20

17 tháng 9 năm

Tự Đức 15

Phó Quản cơ Phạm

Trinh

Chiếu lệ cấp tuất.


21

25 tháng 7 năm

Tự Đức 30

Thự chưởng vệ Hoàng Trọng Hổ

Bị giáng 1 cấp lưu, nay xin khoan miễn. Lại thêm viên quan ấy từ khi thăng thụ 1 bậc đến khi bị bệnh chết là được hơn 3 năm. Nên xin truy thụ Chưởng vệ Tòng nhị phẩm, chiếu

theo lệ mới cấp tuất 600 quan.

[Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Thực lục, Hội điển, Châu bản triều Nguyễn]

d. Bảng thống kê về việc trợ cấp cho võ quan có nhiều công trạng, đương nhiệm chết dưới triều Nguyễn


STT


Năm

Võ quan được trợ

cấp


Công lao


Mức ban thưởng


1


Minh Mệnh thứ năm thứ 3

(1822)

Thự Hữu thống chế Thị trung Nguyễn

Văn Tính

Có công vọng các

Khi bị bệnh, vua sai trung sứ đến thăm, cho quế thượng phương. Khi chết, tặng Thống chế, thuỵ Thành Cẩn; 300 quan tiền, 2 cây gấm Tống, 30 tấm vải.


2


Chưởng Hữu quân quận công

Nguyễn

Là bậc

đại thần huân cựu, người

trung

Tặng Thái bảo, thuỵ Trung Cẩn. 1.000 quan tiền, 300 lạng bạc, 2 cây gấm chân kim, 3 cây gấm Tống, 30 tấm lụa, đội Thị thiện hằng ngày làm cỗ nấu để cúng. Khi đưa về Gia

Định, vua ngự giá đến nhà rót rượu cúng. Cho
STT


Năm

Võ quan được trợ

cấp


Công lao


Mức ban thưởngVăn Nhân

thành cẩn hậu.

100 binh đội hữu sai đưa đi. Đến ngày an táng, nghỉ chầu một ngày. Cấp cho 10 người

mộ phu.


3


Minh Mệnh năm thứ 4 (1823)

Chưởng cơ Nguyễn Khắc Tuấn

Đánh dẹp lập nhiều chiến

công

Truy tặng Thống chế, cấp hàng tơ, 200 lạng bạc, sai quan dụ tế, cho gia quyến 200 quan tiền.


4

Chưởng Tượng quân Quận công Nguyễn Đức

Xuyên

Có công

2 triều Gia Long và Minh Mệnh

Truy tặng Thái phó, thụy Trung dũng, 30 tấm gấm đoạn và nhiễu, 3.000 quan tiền, nghỉ chầu 3 ngày, sai quan tứ tế. Ngày đưa đám lại nghỉ chầu 1 ngày, sai quan tứ tế, hạ lệnh cho

1.000 lính và 10 thớt voi đi đưa đám. Cho thêm 1.400 quan tiền, 1.000 phương gạo, 10

người mộ phu.


5


Minh Mệnh năm thứ 5 (1824)

Giám quân Tống Phước Đạm

Buổi đầu trung hưng, giữ thành Diên Khánh

Cháu đem về quê chôn, cho vải 100 tấm, tiền 500 quan, sai quan đến tế; bắt dân sở tại xây phần mộ, cấp cho tiền gạo


6

Đô thống

chế Lê Văn Thành

Có nhiều công lao đánh giặc,

Tặng Thiếu bảo chưởng dinh, thuỵ là Tráng nghị, sai quan tứ tế, 5 cây gấm Tống, 50 tấm lụa, 100 tấm vải, 2.000 quan, 3 người mộ phu.


7

Minh Mệnh thứ 9

(1828)

Thự Chưởng quân Đoàn Văn

Trường

Theo vua lâu ngày, siêng năng

Truy tặng Tả quân Đô thống phủ Chưỏng phủ sự, chiếu theo hàm tặng mà cấp tuất, 3 cây gấm tàu, 10 tấm lụa, 500 quan tiền.


8

Minh Mệnh năm thứ 11

(1830)

Hộ thành

bính mã

Đồ Phục Thịnh

Làm việc lập công

Cấp tuất, tặng chức Hộ thành binh mã sứ, 100 quan tiền.
STT


Năm

Võ quan được trợ

cấp


Công lao


Mức ban thưởng


9

Minh Mệnh năm thứ 13

(1832)

Vệ úy

Nguyễn Tiến Trữ

Lập công trong bắt giặc

Truy tặng chức hàm chính Tam phẩm, chiếu theo phấm cấp tuất, 100 lạng bạc.


10


Minh Mang năm thứ 14

(1833)

Vệ úy

Trương Văn Hậu

Có công

đi đánh dẹp

300 quan tiền, 3 chiếc áo, 3 chiếc quần, 1 cây

gấm Tống, 5 tấm lụa, 10 tấm vải, 10 cân sáp, 300 cân dầu


11

Thông chế Thần sách Phạm Văn

Theo vua lâu ngày

có nhiêu

công lao,

Trong danh sách có ghi giáng phạt đều cho khôi phục, 100 lạng bạc, 3 cây gấm tàu.


12

Hậu quân Đô thông phủ Chương

phủ sự

Lão thành, lập nhiều chiến

công

Truy tặng hàm Thiếu bảo, cấp tuất, 5 cây gấm Tàu, 10 tấm lụa, 20 tấm vải


13

Minh Mệnh năm thứ 15

(1834)

Đô thống phủ Lương Tài hầu Trần Văn Năng

Có nhiều công lao

2 triều Gia Long Minh Mệnh, đi dẹp loạn

ở thành

Phiên An

Truy tặng hàm Thái phó, phong Tân Thành quận công, tên thụy là Trung Dũng,gấm màu, nhiễu màu, sa màu mỗi thứ 10 tấm và 3000 quan tiền, an táng xong cho tế một tuần. Vua làm thơ để viếng. Đám tang đến Kinh, vua sai Hoàng tử đến chỗ nhà đám, ban cho 3 nậm rượu.


14

Minh Mệnh năm thứ 16

(1835)

Phó Quản cơ Hô

Văn Thường

Có công lao trong chiến trận

Truy tặng hàm Quản cơ, theo hàm tặng cấp tuất, thưởng thêm 100 quan tiền.


15

15

tháng 9 năm Tự Đức 15

Phó Quản cơ Nguyễn Doãn

Dũng cảm, có công

trạng

Chiếu lệ cấp tuất. Châu phê thực nay truy tặng lên chức Quản cơ


18/6

Chưởng

có chiến

Truy tặng chức Thống chế chiếu theo phẩm
STT


Năm

Võ quan được trợ

cấp


Công lao


Mức ban thưởng

16

năm Tự đức 16

vệ Đề đốc Phạm Hữu

Xuân

công

hàm cấp tuất, lại cấp thêm cho 500 quan tiền. Tỉnh đó sửa lễ do 1 Bố chánh hoặc án sát tứ

tế 1 lần


17

13

tháng 3 năm Tự Đức 22

Nguyên Binh bộ Thượng thư, Phan Khắc

Thuận

Sai phái Lạng Bằng

Truy tặng Hiệp biện đại học sĩ, chiếu lệ tặng hàm, cấp tuất gấp đôi cấp là 1 ngàn 4 trăm quan, áo bào đã cấp ở quê rồi

[Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Thực lục, Hội điển, Châu bản triều Nguyễn]

Xem tất cả 212 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/06/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *