Luận án tiến sĩ kinh tế: cổ phần hóa Những vấn đề lý luận và thực tiễn sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam lấy ví dụ trong ngành giao thông vận tải

Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế: Cổ Phần Hóa Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Sau Cổ Phần Hóa Các Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Ngành Giao Thông Vận Tải Ở Việt Nam Lấy Ví Dụ Trong Ngành Giao Thông Vận Tải - 1 Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang ...

Những vấn đề lý luận và thực tiễn sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam lấy ví dụ trong ngành giao thông vận tải

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Độc Lập Của Bản Thân Với Sự Giúp Đỡ Của Các Giáo Viên Hướng Dẫn. Những Thông Tin, Số Liệu, Dữ Liệu Đưa Ra Trong Luận Án Được Trích Dẫn Rõ Ràng, Đầy Đủ Về Nguồn ...