ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 5

Hình 5.18 : giao din kết ni Esx Server

5.4.4 : khi to máy o

Trong giao diện kết nối của vSphere client để tạo một máy ảo thì hết sức

đơn giản.nhấp chuột phải vào địa chỉ Machine.

của Esx Server và chọn New Virtual

Hình 5 19 kh ở i t ạ o máy ả o Một hộp thoại xuất hiện đòi hỏi bạn chọn 1

Hình 5.19 : khi to máy o

Một hộp thoại xuất hiện đòi hỏi bạn chọn kiểu cấu hình điển hình hay tùy chọn các kiểu cấu hình theo yêu cầu của bạn.chọn typical rồi chọn Next.

Hình 5 20 h ộ p tho ạ i ch ọ n ki ể u c ấ u hình Hộp thoại yêu cầu nhập tên 2

Hình 5.20 : hp thoi chn kiu cu hình

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 52 trang tài liệu này.

Hộp thoại yêu cầu nhập tên của máy ảo mà bạn đang tạo.tên này sẽ hiển thị trên giao diện của vSphere client khi truy cập vào máy chủ Esx Server.Nhập tên tùy ý rồi chọn Next.

Hình 5 21 h ộ p tho ạ i đ ặ t tên server Hộp thoại yêu cầu bạn chọn nơi lưu 3

Hình 5.21 : hp thoi đt tên server

Hộp thoại yêu cầu bạn chọn nơi lưu trữ dữ liệu của bạn.thường thì ta chọn ổ

đĩa cứng mặc định.Chọn Next

Hình 5 22 h ộ p tho ạ i ch ọ n n ơ i l ư u tr ữ Một hộp thoại lựu chọn hệ 4

Hình 5.22 : hp thoi chn nơi lưu tr

Một hộp thoại lựu chọn hệ điều hành mà bạn sẽ cài đặt trên máy ảo.chọn một hệ điều hành tương ứng rồi chọn Next.

Hình 5 23 h ộ p tho ạ i ch ọ n h ệ đi ề u hành Hộp thoại yêu cầu phân chia 5

Hình 5.23 : hp thoi chn hđiu hành

Hộp thoại yêu cầu phân chia ổ đĩa cứng xuất hiện cho phép bạn cấp cho máy ảo

của bạn một dung lượng

ổ cứng nhất định trên ổ

cứng của máy chủ

Esx

Server.tùy nhu cầu làm việc và lưu trữ hợp.chọn Next

mà bạn chọn dung lượng cho thích

Hình 5 24 h ộ p tho ạ i ch ọ n dung l ượ ng ổ c ứ ng Hộp thoại tổng quan các 6

Hình 5.24 : hp thoi chn dung lượng cng

Hộp thoại tổng quan các cấu hình lựu chọn mà bạn đã thiết lập.mặc định máy

Esx Server sẽ

cấp cho các máy

ảo một lượng ram nhất định.bạn có thể

tăng

thêm hoặc giảm bớt nhưng tốt nhất là hãy để mặc định cho Esx server tự điều chỉnh.Chọn OK để xác nhận quá trình thiết lập hoàn tất .

Hình 5 25 h ộ p tho ạ i c ấ u hình đã ch ọ n Như vậy đã tạo xong một máy 7

Hình 5.25 : hp thoi cu hình đã chn

Như vậy đã tạo xong một máy ảo.để cho máy ảo này hoạt động thì cần cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng cho nó.

Hình 5 26 máy ả o đã đ ượ c c ấ u hình xong Click chuột phải vào tên máy ảo 8

Hình 5.26 : máy o đã được cu hình xong

Click chuột phải vào tên máy ảo vừa tạo và chọn power.ta sẽ thấy rằng ở đây có nhiều lựa chọn để quản lý các máy ảo từ xa rất dễ dàng .để khởi động máy ảo chọn power on.

Hình 5 27 kh ở i đ ộ ng máy ả o Máy ảo được khởi động sẽ bắt đầu quá 9

Hình 5.27: khi đng máy o

Máy ảo được khởi động sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm các file khởi động vì

chưa có hệ điều hành nên máy ảo chưa thể khởi động được.để cài đặt hệ điều hành vào máy ảo thì có thể cho đĩa vào ổ cd/dvd driver trên máy chủ Esx server

,hoặc có thể cài bằng các file ISO trên chính máy mà bạn đang sử dụng phần mềm quản lý Vsphere client bằng cách chọn connect ISO image on local disk.sau khi chọn bấm tổ hợp phím ctrl+alt+del để khởi động lại máy ảo.lúc này việc cài hệ điều hành sẽ giống như lúc cài đặt bình thường.

Hình 5 28 k ế t n ố i v ớ i image h ệ đi ề u hành 5 4 5 Qu ả n l ý v à theo d 10

Hình 5.28 : kết ni vi image hđiu hành

5.4.5 : Qun lý và theo dõi các máy o .

Summary : cho phép theo dõi tổng quát quá trình sử dụng tài nguyên trên máy chủ như xung nhịp cpu,bộ nhớ ram,ổ cứng lưu trữ.

Hình 5 29 t ổ ng quan h ệ th ố ng Virtual Machine cho phép theo dõi và so sánh cụ 11

Hình 5.29 : tng quan hthng

Virtual Machine : cho phép theo dõi và so sánh cụ thể hoạt động và hiệu suất sử

dụng tài nguyên máy chủ của từng máy ảo.

Hình 5 30 ho ạ t đ ộ ng c ủ a máy ả o Resource allocation cho phép theo dõi quá 12

Hình 5.30: hot đng ca máy o

Resource allocation :cho phép theo dõi quá trình phân phối tài nguyên của máy chủ Esx server đền từng máy ảo.

Hình 5.31 : quá trình phân phi tài nguyên ti các máy o

Performance : biểu đồ biểu diễn các xung nhịp cpu qua từng thời gian khác

nhau.cho phép so sánh hiệu suất qua từng giai đoạn.

Hình 5 32 s ơ đ ồ quá trình ho ạ t đ ộ ng c ủ a CPU Configuration cho phép theo 13

Hình 5.32 : sơ đquá trình hot đng ca CPU

Configuration : cho phép theo dõi tình trạng các thiết bị phần cứng xem có thiết bị nào bị lỗi hay hư hỏng không.nếu có dấu hiệu bất thường thì hệ thống sẽ hiển thị các bảng thông báo alert hoặc warning đến người sử dụng.

Hình 5.33 : tình trng phn cng

5.4.6 : trin khai các máy chcho hthng.

Tiến hành thiết lập phần cứng và hệ điều hành cho 3 máy ảo nhằm xây dựng 3 server chính cho hệ thống đó là domain controller server,mail server,web +

ftp server.đặt tên như

theo hình bên dưới.sau khi cài đặt xong hệ

điều hành

window 2003 enterprise cho từng máy thì tiến hành nâng cấp các máy ảo thành các server ứng dụng .

Hình 5 34 các server s ẽ tri ể n khai trên Esx server 5 4 6 1 Domain controller File 14

Hình 5.34 : các server strin khai trên Esx server

5.4.6.1 : Domain controller + File server : trong máy ảo này ta đặt địa chỉ ip tĩnh là 192.168.101.244 và tiến hành lệnh dcpromo để thực hiện quá trình lên

domain.quá trình cài đặt domain và dịch vụ dns ,dhcp như bình thường.khi hoàn

tất máy ảo này sẽ đảm hận vai trò domain cung cấp quyền truy cập cho các

user,cung cấp địa chỉ ip và các dịch vụ phân giải dns để ngoài.

user có thể

ra mạng

H ỉ nh 5 35 server đã lên domain Trong môi trường domain ta tạo các user là user1 15

Hnh 5.35 : server đã lên domain

Trong môi trường domain ta tạo các user là user1 và user2 và thực hiện chia sẻ file và phân chia quyền user trên thư mục chia sẻ này.

H ỉ nh 5 36 t ạ o user trong domain Hình 5 37 phân quy ề n user trên th ư m ụ c 16

Hnh 5.36 : to user trong domain

Hình 5.37 : phân quyn user trên thư mc chia s

5.4.6.2 : Mail Server : để cài đặt một mail server thì trước hết phải cài các

component hỗ

trợ

.vào control panel ­> add/remove program­> add/remove

window component.chọn cài đặt thêm dịch vụ SMTP Service .

Hình 5 38 cài đ ặ t các component c ầ n thi ế t Sau khi cài các component bổ xung 17

Hình 5.38 : cài đt các component cn thiết

Sau khi cài các component bổ xung hoàn tất ta tiến hành cài đặt mail Mdeamon làm mail server .Quá trình cài đặt bình thường đến khi hoàn tất.

Hình 5.39 : giao din Mdeamon Mail Server

Trên mail server tạo các tài khoảng cho người dùng ví dụ user2,vannv ở đây là mail admin trong lúc cài đặt đã khởi tạo.

như

là user1 và

Hình 5 40 t ạ o ng ườ i dùng trong máy ch ủ mail Để mail server có thể liên 18

Hình 5.40 : to người dùng trong máy chmail

Để mail server có thể liên lạc với internet bên ngoài thì cần đăng kí một domain

name và trỏ ip về mail server .ở đây dùng domain miễn phí trên no­ip.com và

dùng tên domain là cnaohoa.no­ip.info.

Hình 5.41 : cài đt domain

Để kiểm tra quá trình gởi và nhận thư .từ một máy tính của user1 gõ vào trình

duyệt web địa chỉ http://192.168.101.241:3000 ở đây port 3000 là port của

webclient của Mdeamon mail server.đăng nhập bằng tài khoảng user1 và tiến hành gởi mail cho user2 và một tài khoảng mail khác ngoài internet để kiểm tra quá trình kết nối.

Hình 5 42 G ở i mail t ừ user1 Tại máy của user2 gõ vào trình duyệt web địa 19

Hình 5.42 : Gi mail tuser1

Tại máy của user2 gõ vào trình duyệt web địa chỉ http://192.168.101.241:3000 và đăng nhập bằng tài khoảng user2 kiểm tra thư.

H ỉ nh 5 42 ki ể m tra th ư t ạ i user2 Ta thấy user2 đã nhận được thư của 20

Hnh 5.42 : kim tra thư ti user2

Ta thấy user2 đã nhận được thư của user1 .tiếp tục kiểm tra tài khoảng mail ở

ngoài internet.

Hình 5 43 ki ể m tra mail v ớ i tài kho ả n Mail ngoài internet Ta cũng thấy rằng 21

Hình 5.43 : kim tra mail vi tài khon Mail ngoài internet

Ta cũng thấy rằng tài khoảng user1@cnaohoa.no­ip.info gởi tới.

vannv@5sjsc.com. Đã nhận được mail do

5.4.6.3 : Web + Ftp server : để dựng web server và ftp server thì ta phải

cài đặt thêm phần bổ

trợ

là IIS service.vào control panel chọn add/remove

program chọn tiếp add/remove window component.

Hình 5 44 cài đ ặ t các component c ầ n thi ế t Trong phần internet information 22

Hình 5.44 : cài đt các component cn thiết

Trong phần internet information services IIS chọn details

Hình 5 45 ch ọ n các component Check vào ô file transfer protocol ftp service và world 23

Hình 5.45 : chn các component

Check vào ô file transfer protocol ftp service và world wide web service và chọn ok để tiến hành cài đặt các component này.

Hình 5 46 ki ể m tra Ftp server H ỉ nh 5 47 ki ể m tra Web server 24

Hình 5.46 :kim tra Ftp server

H ỉ nh 5 47 ki ể m tra Web server 25

Hnh 5.47 : kim tra Web server

Xem tất cả 52 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí