Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - 1

ĐẠ I HỌ C THÁ I NGUYÊN

TRƯỜ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ VÀ QUẢ N TRỊ KINH DOANH


NGÔ THỊ MỸ


ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘ I CỦA HUYỆN PHỔ YÊN,

TỈNH THÁI NGUYÊN

Chuyên ngà nh : Kinh tế nông nghiệp Mã số : 60.31.10

TÓM TẮT LUẬ N VĂN THẠ C SỸ KINH TÊ


Thái Nguyên, 2009


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌ C KINH TÊ& QUẢN TRỊ KINHDOANH


Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Quang Quý


Phản biện 1:


Phản biện 2:


Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn

..............................................................................

Vào hồi: giờ ngày tháng năm 2009


Có thể tìm hiểu Luận văn tại Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên và Thư viện Trường Đại học Kinh tế & QTKD


LỜ I CAM ĐOAN


Luậ n văn “Ả nh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên” đượ c thự c hiệ n từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2009. Luậ n văn sử dụ ng nhữ ng thông tin từ nhiề u nguồ n khá c nhau . Các thông tin này đã được chỉ rõ nguồn gốc , có một số thông tin thu thập từ điều tra thự c tế ở đị a phương, số liệ u đã đượ c tổ ng hợ p và xử lý .

Tôi xin cam đoan rằ ng , số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luận văn nà y là hoàn toàn trung thự c và chưa đượ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nà o .

Tôi xin cam đoan rằ ng mọ i sự giú p đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn nà y đã đượ c cả m ơn và mọ i thông tin trong khó a luậ n đã đượ c chỉ rõ nguồ n gố c .


Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2009

Học viên


Ngô Thị Mỹ


LỜ I CẢ M ƠN


Trong thờ i gian thự c hiệ n luậ n văn , em đã nhậ n đượ c sự quan tâm giú p đỡ quý báu của nh iề u tậ p thể , cá nhân trong và ngoài trường .

Trướ c hế t, em xin chân thà nh cả m ơn Ban Giá m hiệ u , Ban Chủ nhiệ m khoa Sau đạ i họ c cù ng cá c thầ y cô giá o trườ ng Đạ i họ c Kinh tế và Quả n trị kinh

doanh đã tậ n tì nh giả ng dạ y và giú p đỡ em trong suố t quá trì nh họ c tậ p tạ i trườ ng.

Em xin bà y tỏ lò ng biế t ơn sâu sắ c đế n TS. Đỗ Quang Quý - Giảng viên trườ ng Đạ i họ c Kinh tế và Quả n trị kinh doanh , ngườ i đã tậ n tì nh chỉ bả o , giúp đỡ em trong thờ i gian thự c hiệ n luậ n văn .

Em xin chân thà nh cả m ơn UBND huyện Phổ Yên , phòng Tài chính kế hoạch huyện Phổ Yên , phòng Thống kê huyện Phổ Yên , UBND xã Đắc Sơn , UBND xã Trung Thành , UBND thị trấn Ba Hàng , Sở kế hoạch và Đầ u tư tỉnh Thái Nguyên , Phòng Thống kê T P Thá i Nguyên và cá c hộ nông dân đã giú p đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thu thập thông tin để thực hiện Luậ n văn .

Cuốc cùng em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, tạo điều kiện và động viên em trong suốt quá trình học tập của mình

Em xin chân thà nh cả m ơn!

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2009

Học viên


Ngô Thị Mỹ


MỤC LỤC


Tiêu đề Trang

MỞ ĐẦU ........................................................................ .

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................ .

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................. . 2.1. Mục tiêu chung ....................................................... . 2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................ .

3. Phạm vi nghiên cứu ................................................... .

3.1. Thời gian nghiên cứu .............................................. .

3.2. Địa bàn nghiên cứu ................................................. .

3.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................. .

3.4. Nội dung nghiên cứu .............................................. .

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ................................. . 5. Bố cục của luận văn ................................................... . Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI................................................. .

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC ............................................... .

1.1.1. Cơ sở lý luận......................................................... .

1.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế.

1.1.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................... .

1.1.2.1. Quá trình đô thị hóa trong nước....................... .

1.1.2.2. Kinh nghiệm về quá trình đô thị hóa trên thế giới.

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... .

1.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ........................................ .

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................... .

1.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu chung .......................... .

1.2.2.2. Phương pháp thống kê......................................... . 1.2.2.3. Phương pháp so sánh........................................... .

1.2.2.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo................ .

1.2.2.5. Phương pháp quan sát trực tiếp ........................... .

1.2.2.6. Phương pháp phân tích hồi quy tương quan......... .

1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ............................... .

1.2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá quá trình đô thị hóa.


1.2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá mức sống của hộ nông dân.

2.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................ .

2.1.1.1. Vị trí địa lý ........................................................ .

2.1.1.2. Địa hình............................................................. .

2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu và thuỷ văn .................... .

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ..................................... .

2.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế .......................................... .

2.1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.............................. .

2.1.2.3. Thực trạng các ngành kinh tế huyện Phổ Yên .

2.1.2.4. Tình hình sử dụng đất....................................... .

2.1.2.5. Hệ thống cơ sở hạ tầng..................................... .

2.1.2.6. Dân số, lao động và việc làm ........................... .

2.1.2.7. Thực trạng mức sống dân cư............................ .

2.1.2.8. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên KT-XH của huyện Phổ Yên.

2.2.1. Thực trạng quá trình đô thị hoá .......................... .

2.2.1.1. Mô tả về thời gian, không gian của quá trình ĐTH.

2.2.1.2. Tốc độ ĐTH và các dự án đã được đầu tư vào huyện.

2.2.1.2. Ảnh hưởng của ĐTH đến phát triển KT-XH của huyện Phổ Yên

…............

2.2.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của ĐTH qua phương pháp phân tích SWOT.

2.2.2.2. Thực trạng quá trình ĐTH ............................... .

2.2.2.3. Ảnh hưởng của ĐTH đến sinh kế của hộ ........ .

2.2.2.4. Ảnh hưởng của ĐTH đến hoạt động đầu tư và HQSX của hộ.

2.2.2.6. Đánh giá của hộ về ảnh hưởng của quá trình ĐTH.

2.2.2.7. Mức độ tác động của đô thị hoá....................... .

2.2.2.8. Ảnh hưởng của ĐTH đến thu nhập của hộ (sử dụng hàm hồi quy).

Chương 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.......... .


3.1. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU .. .

3.1.1. Quan điểm về đô thị hóa hiện nay ...................... .

3.1.2. Phương hướng thực hiện đô thị hóa của huyện Phổ Yên.

3.1.3. Mục tiêu của quá trình đô thị hóa ....................... .

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN

CHẾ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA ĐÔ THỊ HOÁ.

3.2.1. Giải pháp chung ................................................... .

3.2.2. Những giải pháp cụ thể ....................................... . KẾ T LUẬ N VÀ KIẾ N NGHỊ ....................................... . 1. KẾT LUẬN ................................................................ . 2. KIẾN NGHỊ ............................................................... . DANH MỤ C TÀ I LIỆ U THAM KHẢ O....................... . Phụ lục............................................................................ .


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT


Ký hiệu

Tên viết tắt

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

ĐTH

Đô thị hoá

CNH-HĐH

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá

GTSX

Giá trị sản xuất

KTNN

Kinh tế nhà nước

ĐTNN

Đầu tư nước ngoài

KHKT

Khoa học kỹ thuật

XD

Xây dựng

NN

Nông nghiệp

CN

Công nghiệp

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

ĐVT

Đơn vị tính

KT-XH

Kinh tế - xã hội

Lao động

UBND

Uỷ ban nhân dân

KH

Kế hoạch

Cố định

HH

Hiện hành

SXKD

Sản xuất kinh doanh

DA

Dự án

SX

Sản xuất

SN

Sự nghiệp

CQ

Cơ quan

CD

Chuyên dùng

ĐT

Đô thị

GTNT

Giao thông nông thôn

PTĐT

Phát triển đô thị

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - 1

Xem tất cả 142 trang.

Ngày đăng: 15/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí