Sở thích rủi ro, vốn xã hội và rủi ro cho vay tín dụng vi mô – Nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long - 27


McFadden R-squared

0.269894

Mean dependent var

0.181818

S.D. dependent var

0.386795

S.E. of regression

0.337329

Akaike info criterion

0.828707

Sum squared resid

18.66175

Schwarz criterion

1.044877

Log likelihood

-60.92624

Hannan-Quinn criter.

0.916384

Deviance

121.8525

Restr. deviance

166.8970

Restr. log likelihood

-83.44852

LR statistic

45.04456

Avg. log likelihood

-0.346172

Prob(LR statistic)

0.000005Obs with Dep=0

144

Total obs

176

Obs with Dep=1

32Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 221 trang tài liệu này.





Phụ lục 6: Bản đồ các tỉnh miền Tây và các tỉnh khảo sát thí nghiệm (Các tỉnh có dấu sao màu xanh).Phụ lục 7: Bản đồ chi tiết vùng ĐBSCL.


Phụ lục 8 Số liệu chủ yếu về ĐBSCL Nguồn Tổng hợp của tác giả từ niên 1


Phụ lục 8: Số liệu chủ yếu về ĐBSCL. (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ niên giám


thống kê năm 2016).Diện tích (Km2)

Dân số ( Nghìn người)

Mật độ

dân số (Người

/km2)

Thu nhập BQ tháng (Nghìn đồng)

Chi tiêu BQ tháng (Nghìn đồng)

Tỷ lệ hộ nghèo (%)

Cả nước

331.230,8

92.695,1

280

3.049

2.016

5,8

ĐBSCL

40.816,3

17.660,7

433

2.798

1.741

5,2

6 tỉnh

nghiên cứu

18.896

8.093,8

499

2.554

-

-

Long An

4.494,8

1.490,6

332

3.225

-

4,2

Tiền Giang

2.510,5

1.740,2

693

3.122

-

5,3

Bến Tre

2.394,6

1.265,2

528

2.442

-

7,1

Trà Vinh

2.358,2

1.040,5

441

2.213

-

10,0

Vĩnh Long

1.525,6

1.048,6

687

2.372

-

4,3

Đồng Tháp

3.384,0

1.687,3

499

2.678

-

5,8

An Giang

3.536,7

2.159,9

611

2.909

-

2,7

Kiên Giang

6.348,7

1.776,7

280

3.001

-

2,7

Cần Thơ

1.439,2

1.257,9

874

3.347

-

1,7

Hậu Giang

1.621,8

772,5

476

2.601

-

7,7

Sóc Trăng

3.311,9

1.312,5

396

2.536

-

8,7

Bạc Liêu

2.669,1

886,2

332

2.312

-

6,9

Cà Mau

5.221,2

1.222,6

234

2.364

-

4,0


Phụ lục 9: Một số hình ảnh của khách hàng tại các địa bàn khảo sát.


Hình khách hàng tại Bến Tre


Hình khách hàng tại Hậu Giang


Hình khách hàng tại Kiên Giang


Hình khách hàng tại Long An

Hình khách hàng tại Tiền Giang


Hình khách hàng tại Vĩnh Long




Xem tất cả 221 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí