Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn.

Chiến lược thích nghi hoá là chiến lược thích ứng hoá sản phẩm được thể hiện ở việc thay đổi sản phẩm tiêu thụ trên thị trường xuất khẩu. Quyết định thay đổi này phụ thuộc vào nhiều nhân tố: ý thích và sở thích của ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí